ოჯახი და სამართალი - მკურნალი.გე

რუბრიკები

ოჯახის მკურნალის ანონსი

აპრილი 2021

კითხვა-პასუხი

ოჯახი და სამართალი

ოჯახი და სამართალი

პენსიის გაცემა, შეჩერება, შეწყვეტა, განახლება


რუბრიკას უძღვება "ოჯახის მკურნალის" ექსპერტი სამართლებრივ საკითხებში, იურისტი და ჟურნალისტი ირინე ღლონტი.


ჟურნალის წინა რამდენიმე ნომერში საუბარი გვქონდა პენსიის დანიშვნის, მიღების, ოდენობის განსაზღვრისა და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე. განვმარტეთ, მოქმედი კანონის თანახმად, როგორი წესით ხდება პენსიის დანიშვნა კატეგორიების შესაბამისად და რა სახის საბუთების წარდგენაა საჭირო კომპეტენტურ ორგანოში თითოეული მათგანის მისაღებად. დაპირებისამებრ, ამჯერად პენსიის გაცემის, შეჩერების, შეწყვეტის, განახლებისა და გადაანგარიშების საკითხებზე გესაუბრებით. მკითხველთა თხოვნით, განვმარტავთ იმასაც, რა სახის დახმარებები და შემწეობები გაიცემა ამჟამად და სხვა.


პენსია გაიცემა

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. ასე რომ, პენსიის მიმღებს სრული უფლება აქვს, მოითხოვოს მისი მიღება არა მხოლოდ იმ რაიონში ან ქალაქში, სადაც მუდმივად ცხოვრობს, არამედ რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით. მიმდინარე თვის პენსია გაიცემა იმავე თვეში, ხოლო ბინაზე მიტანა მოხდება მომდევნო თვის ბოლომდე. პენსიის გაცემის კონკრეტული ვადები რეგულირდება სააგენტოსა
და პენსიის გამცემ ორგანიზაციას შორის დადებული შეთანხმების საფუძველზე. პენსიონერისთვის პენსიის ბინაზე მიტანა ხორციელდება განსაკუთრებულ შემთხვევებში, მისი წერილობითი განცხადების საფუძველზე.


- ვის მიეცემა პენსიონერის გარდაცვალების შემთხვევაში პენსიის თანხა, რომელიც მას ეკუთვნოდა, მაგრამ მიუღებელი დარჩა გარდაცვალების გამო?
- პენსიის მიმღების გარდაცვალების შემთხვევაში მიუღებელი საპენსიო თანხა გაიცემა პირველი რიგის კანონით მემკვიდრეებზე (შვილები, მშობლები, მეუღლე) ან სამკვიდრო მოწმობის მფლობელზე (ანდერძით ან კანონით მემკვიდრე). ამასთან, პირველი რიგის მემკვიდრეს გარდაცვლილის კუთვნილი საპენსიო თანხა მიეცემა განცხადების საფუძველზე იმ პირობით, რომ გაცემული თანხა სამკვიდროს გაყოფამდე ერთიანი ქონების სახით ეკუთვნის ყველა თანამემკვიდრეს. "სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის შესახებ" საქართველოს კანონის 88-ე მუხლის თანახმად, როდესაც პენსიონერი გარდაიცვლება, მისი მეუღლე ან ოჯახის სხვა წევრები, ახლო ნათესავები ან სხვა დაინტერესებული პირები ვალდებული არიან, დროულად წარუდგინონ კომპეტენტურ ორგანოს პენსიონერის გარდაცვალების მოწმობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში გარდაცვლილი პენსიონერის პირად ანგარიშზე გარდაცვალების შემდეგ ჩარიცხული ან გაცემული თანხები ექვემდებარება დაბრუნებას აღნიშნული თანხის მიმღები ან გარდაცვლილი პენსიონერის მემკვიდრის მხრიდან, სამოქალაქო კანონმდებლობით დადგენილი წესით. საპენსიო უზრუნველყოფის განსაკუთრებულ წესს ითვალისწინებს კანონი ზოგიერთი კატეგორიის იმ პირთა მიმართ, რომლებიც სრულ სახელმწიფო კმაყოფაზე იმყოფებიან:

  • თუ სააგენტოს მეურვეობა/მზრუნველობის ქვეშ მყოფ არასრულწლოვანს წარმოეშვა ან მოპოვებული აქვს პენსიის მიღების უფლება, სააგენტოს პენსიის გამცემ საბანკო დაწესებულებაში არასრულწლოვანის სახელზე იხსნება საანაბრე ანგარიში, სადაც ყოველთვიურად ირიცხება პენსიის თანხა.
  • აღსანიშნავია, რომ ზემოაღნიშნულ პირობებში საანაბრე ანგარიშზე ჩარიცხული თანხის განკარგვა შესაძლებელია მხოლოდ პირის სრულწლოვანების მიღწევის შემდეგ ან ვადამდე სააგენტოს ნებართვითა და რეგიონული საბჭოს გადაწყვეტილებით.
  • კანონის თანახმად, არასრულწლოვანის საანაბრე ანგარიშზე დაგროვილი თანხა ექვემდებარება სახელმწიფო ბიუჯეტში ჩარიცხვას, თუ პირი სრულწლოვანების მიღწევამდე გარდაიცვალა, მაგრამ როდესაც არსებობს ამ პირის პირველი რიგის მემკვიდრე, რომელიც ასევე იმყოფება სააგენტოს მეურვეობა/მზრუნველობის ქვეშ, საანაბრე ანგარიშზე დაგროვილი თანხა გადაეცემა ამ მემკვიდრეს.


- გთხოვთ აგვიხსნათ, რა გარემოება შეიძლება იქცეს საქართველოს მოქალაქისთვის პენსიის შეჩერების საფუძვლად.
- პენსიის შეჩერების საფუძველია შემდეგი გარემოებები:

  • საქართველოს მოქალაქის მიერ პენსიის ზედიზედ ექვსი თვის განმავლობაში მიუღებლობა (როდესაც კუთვნილი საბანკო ანგარიშიდან თანხა არ გააქვს ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში, გარდა სააგენტოს მეურვეობა/მზრუნველობის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვანისა);
  • გარემოება, როდესაც საპენსიო ანგარიშებიდან თანხები გაიცემა მინდობილობით და მინდობილობის გაცემიდან ერთი წლის გასვლის შემდეგ არ მომხდარა მისი განახლება;
  • გარემოება, როდესაც პირს პენსია დეპოზიტზე გადააქვს და ერთი წლის გასვლის შემდეგ პირადად არ მიუმართავს პენსიის გამცემი მომსახურე დაწესებულებისთვის შესაბამისი განცხადებით (7.07.2010 #204/ნ);
  • შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირის შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში დადგენილ ვადაში გადასამოწმებლად საპატიო მიზეზით (საავადმყოფოში, სანატორიუმში ან სხვა სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებაში ყოფნის გამო) გამოუცხადებლობა.

გარდა ზემოაღნიშნულისა, საპატიო მიზეზად ჩაითვლება: შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულების მუშაობის გრაფიკის დარღვევა ან ფორსმაჟორული მდგომარეობა (სტიქიური უბედურება, დაუძლეველი ძალა, საგანგებო ან საომარი მდგომარეობა). შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის განმეორებით დადგენის შემთხვევაში პენსიის გაცემა განახლდება ასეთი სტატუსის დადგენის დღიდან და პენსიონერს მიეცემა გასული პერიოდისთვის კუთვნილი პენსია, მაგრამ არა უმეტეს ერთი წლისა პენსიის გაცემის შეჩერების დღიდან. რაც შეეხება პენსიის შეწყვეტას, "სახელმწიფო პენსიების შესახებ" საქართველოს კანონის თანახმად, მისი საფუძველი შეიძლება გახდეს შემდეგი გარემოებები: პენსიონერის გარდაცვალება; საჯარო საქმიანობის განხორციელება; პირის საქართველოდან მუდმივად საცხოვრებლად წასვლა; მარჩენალდაკარგული პირების მიერ 18 წლის მიღწევა; უცხო ქვეყნის მოქალაქისა და მოქალაქეობის არმქონე პირის საქართველოდან გაძევება; სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის ძალაში შესვლა, როცა პირს შეეფარდა თავისუფლების აღკვეთა; შეზღუდული შესაძლებლობის გამო პენსიის დანიშვნისთვის საჭირო შესაბამისი სტატუსის დაკარგვა; შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირის შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში დადგენილ ვადაში გადასამოწმებლად გამოუცხადებლობა საპატიო მიზეზის გარეშე; ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის სამედიცინო კომისიაზე დადგენილ ვადაში გადამოწმების შემდეგ იმავე სტატუსის მინიჭება; საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლა ან საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვა; სრულ სახელმწიფო კმაყოფაზე ყოფნა, გარდა ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატში, ბავშვთა სააღმზრდელო საქმიანობის განმახორციელებელ დაწესებულებაში და მინდობით აღზრდაში ყოფნისა.გააკეთეთ კომენტარი
კომენტარი არ გაკეთებულა
დიეტოლოგია
2020 წელს არაერთი კვლევა ჩატარდა და დადგინდა, რომ ზოგიერთი პრობიოტიკი, სასარგებლო ბაქტერია, ორგანიზმს წონის კლებაში ეხმარება.
გერმანიის რისკების შემფასებელმა ფედერალურმა ინსტიტუტმა გაანალიზა 36 ვეგანისა და 36 პირის (იღებდნენ შერეულ საკვებს) ძვლების მდგომარეობა.
ბირმინგემის უნივერსიტეტის მეცნიერები, სტრესის გადატანისას, გვირჩევენ კაკაოს დალევას
კატეგორიის სხვა სტატიები
სეზონურ სამუშაოზე ლეგალური დასაქმების მიზნით, საქართველოს 95 000-ზე მეტი მოქალაქე უკვე დარეგისტრირდა.
5 წლის სანდრო ალაშვილს საზოგადოების დახმარება სჭირდება.
დედა, ვერ გირეკავ ხოლმე, ბილაინი მანდ რომ ვერ იჭერს, მაგთის ნომერს გიგზავნი,
ამერიკელმა სოციოლოგებმა განსაზღვრეს იდეალური ასაკი ბედნიერი ქორწინებისთვის.
რამდენად გაგვიძვირდა პროდუქტები 2020 წლის იანვარში? - ნახეთ დეტალურად "პალიტრანიუსის"
„სმარტფარმთან“ ინეტერვიუში ალერგიულ რინიტზე საუბრობს ბაია ბეზარაშვილი - ალერგოლოგ-იმუნოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
ისრაელში მასობრივი ვაქცინაცია დეკემბრის ბოლოდან დაიწყო. ვნახოთ, რა გვაჩვენა
Los Angeles Lakers-ის ერთ-ერთი მფლობელი, ექიმი პატრიკ სუნ-შიონგი მუშაობს კორონავირუსის საწინააღმდეგო ორალურ ვაქცინაზე,
ზოგიერთი პროდუქტი, რომელზეც არის ობის სოკო, განსაკუთრებით საშიშია.
+
გახდი რეკომენდებული ექიმი
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
გახდი რეკომენდებული კლინიკა
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა !
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად