ოთახის 5 მცენარე, რომელიც ყველაზე მეტ ჟანგბადს გამოყოფს - ფლორისტი გირჩევთ, როგორ მოუაროთ მათ - მკურნალი.გე

რუბრიკები

ოჯახის მკურნალის ანონსი

ივლისი 2019

კითხვა-პასუხი

ოთახის 5 მცენარე, რომელიც ყველაზე მეტ ჟანგბადს გამოყოფს - ფლორისტი გირჩევთ, როგორ მოუაროთ მათ

ოთახის 5 მცენარე, რომელიც ყველაზე მეტ ჟანგბადს გამოყოფს - ფლორისტი გირჩევთ, როგორ მოუაროთ მათ
ბოლო კვლე­ვე­ბის თა­ნახ­მად, მცე­ნა­რე­ებს ჰა­ე­რი­დან აქ­რო­ლა­დი ორ­გა­ნუ­ლი ნა­ერ­თე­ბის 87%-ის შე­წო­ვა 24 სა­ათ­ში შე­უძ­ლი­ათ. აქ­რო­ლა­დი ორ­გა­ნუ­ლი ნა­ერ­თე­ბი რო­გორც თამ­ბა­ქოს კვამლს, ისე ხა­ლი­ჩის მტვერ­სა და სა­სურ­სა­თო ნარ­ჩე­ნე­ბის­გან დაგ­რო­ვილ ბაქ­ტე­რი­ებ­საც მო­ი­ცავს, ამი­ტომ სა­ცხოვ­რე­ბელ სახ­ლში მცე­ნა­რე­ე­ბის არ­სე­ბო­ბა სა­სი­ცო­ცხლოდ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია.

თბი­ლის­ში ჰა­ე­რის და­ბინ­ძუ­რე­ბის პრობ­ლე­მა წლი­დან წლამ­დე მო­უგ­ვა­რე­ბე­ლი რჩე­ბა, გან­სა­კუთ­რე­ბით ქა­ლა­ქის ცენ­ტრა­ლურ უბ­ნებ­ში, სა­დაც სამ­შე­ნებ­ლო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი მიმ­დი­ნა­რე­ობს და მუდ­მი­ვად სა­ცო­ბია. ამავდრო­უ­ლად, გა­დატ­ვირ­თუ­ლი რე­ჟი­მის გამო ქა­ლაქ­გა­რეთ სუფ­თა ჰა­ერ­ზე გას­ვლას ვერ ვა­ხერ­ხებთ, ამი­ტომ ჩვე­ნი ჯან­მრთე­ლო­ბა მუდ­მი­ვად რის­კის ქვე­შაა.

მთე­ლი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში დიდი ოდე­ნო­ბით აზო­ტის დი­ოქ­სიდს, ტყვი­ა­სა და ნახ­ში­რორ­ჟანგს ვსუნ­თქავთ,
ამი­ტომ სა­სურ­ვე­ლია ჩვენს სა­ცხოვ­რე­ბელ სივ­რცე­ში ჯან­სა­ღი გა­რე­მო მო­ვი­წყოთ. ამის სა­უ­კე­თე­სო სა­შუ­ა­ლე­ბა კი ოთა­ხის მცე­ნა­რე­ე­ბია. მათ ჩვე­ნი სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი სივ­რცის გა­ჯან­სა­ღე­ბა შე­უძ­ლია. ფო­ტო­სინ­თე­ზის შე­დე­გად მცე­ნა­რე ოთახ­ში დაგ­რო­ვილ ჩO2-ს შთან­თქავს და ჟანგბადს გა­მო­ი­მუ­შა­ვებს; სწო­რედ ამი­ტომ, ისე­თი ოთა­ხის მცე­ნა­რე­ე­ბი უნდა შე­ვარ­ჩი­ოთ, რო­მელ­თაც რო­გორც სა­სი­ა­მოვ­ნო ვი­ზუ­ა­ლი, ისე დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით ჟანგბა­დის
გა­მო­ყო­ფის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა აქვს.

Aმბები.გე და­ინ­ტე­რეს­და, რო­მე­ლი ოთა­ხის მცე­ნა­რე­ე­ბი გა­მო­ყოფს ყვე­ლა­ზე მეტ ჟანგბადს და სად შე­იძ­ლე­ბა მათი შე­ძე­ნა.

აღ­მო­ვა­ჩი­ნეთ რომ, თით­ქმის ყვე­ლა მწვა­ნე ნარ­გა­ვი, რო­მე­ლიც ჟანგბადს გა­მო­ი­მუ­შა­ვე­ებს და ასე­ვე მათი მოვ­ლის­თვის სა­ჭი­რო ყვე­ლა პრო­დუქ­ტი - ჰი­პერ­მარ­კეტ "გორ­გი­ა­შია" თავ­მოყ­რი­ლი. აქვე დაგ­ვხვდა ჰი­პერ­მარ­კე­ტის ფლო­ტის­ტი და­ვით ჩან­გი­ა­ნი, რო­მელ­მაც აღ­ნიშ­ნუ­ლი ნარ­გა­ვე­ბის ნი­შან-თვი­სე­ბე­ბი­სა და მოვ­ლის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია მოგ­ვა­წო­და.

ფლო­რის­ტმა წარ­მოგ­ვიდ­გი­ნა 5 მცე­ნა­რე, რო­მე­ლიც ოთახ­ში ყვე­ლა­ზე მეტ ჟანგბადს გა­მო­ყოფს და შე­სა­ბა­მი­სად, ჰა­ერ­საც აჯან­სა­ღებს. მისი თქმით, აღ­ნიშ­ნულ მცე­ნა­რე­ებს უნი­კა­ლუ­რი თვი­სე­ბე­ბი აქვს და შეგ­ვიძ­ლია, ყვე­ლა მათ­გა­ნი რო­გორც სა­ძი­ნე­ბელ­ში, ისე ნე­ბის­მი­ერ ოთახ­ში, მათ შო­რის სამ­ზა­რე­უ­ლო­შიც გან­ვა­თავ­სოთ.

შეფ­ლე­რა
შეფ­ლე­რა ოთა­ხის ფოთ­ლო­ვა­ნი მცე­ნა­რეა, რო­მელ­საც ნა­თე­ლი ად­გი­ლე­ბი უყ­ვარს, პირ­და­პი­რი მზის სხი­ვე­ბი მის­თვის სა­ზი­ა­ნოა.

mkurnali.ge

მცე­ნა­რე აქ­ტი­უ­რად შთან­თაქვს ისეთ კარ­ცე­რო­გე­ნებს რო­გო­რე­ბი­ცაა: ბენ­ზე­ნი, ფორ­მალ­დე­ჰი­დი და ტრიქ­ლო­რო­ე­თი­ლე­ნი. ეს ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბი სინ­თე­ტი­კუ­რი სუბსტან­ცი­ის მქო­ნე პრო­დუქ­ცი­ა­ში აქ­ტი­უ­რად გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა, ამი­ტომ შე­საძ­ლოა ისი­ნი ჩვენს სახ­ლებ­ში დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით დაგ­როვ­დეს. მა­გა­ლი­თად, ბენ­ზე­ნი ბუ­ნებ­რი­ვი აი­რის წვის შე­დე­გა­დაც გა­მო­ი­ყო­ფა, შე­სა­ბა­მი­სად სამ­ზა­რე­უ­ლო­ში ოთა­ხის მცე­ნა­რის, ამ შემ­თხვე­ვა­ში შეფ­ლე­რას არ­სე­ბო­ბა რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია.

სი­ნათ­ლე­ზე შეფ­ლე­რას ფოთ­ლე­ბი უჭ­რელ­დე­ბა და დიდი ოდე­ნო­ბით ჟანგბადს გა­მო­ყოფს, ანუ ჰა­ე­რის კარ­გი გამ­წმენ­დია. ფლო­რის­ტი გვირ­ჩევს, რომ ოთახ­ში ჰა­ე­რის გამ­წმენ­დი მცე­ნა­რე­ე­ბი­დან პირ­ველ რიგ­ში შეფ­ლე­რა უნდა შე­ვი­ძი­ნოთ.

შეფ­ლე­რას მოვ­ლა მარ­ტი­ვია: მას ზო­მი­ე­რი რა­ო­დე­ნო­ბით წყა­ლი და­ახ­ლო­ე­ბით კვი­რა­ში ორ­ჯერ უნდა მი­ვა­წო­დოთ. თა­ნაბ­რად ეგუ­ე­ბა რო­გორც სი­ნეს­ტეს, ასე­ვე სიმ­შრა­ლეს.

მცე­ნა­რე, რო­მე­ლიც ჩვენ სა­ცხოვ­რე­ბელ სივ­რცეს ჟანგბა­დით ამა­რა­გებს, საკ­მა­ოდ ხელ­მი­საწ­ვდო­მია და 19,50 ლარი ღირს.

ფი­კუს ბენ­ჟა­მი­ნი
შეფ­ლე­რას მსგავ­სად, ფი­კუს ბენ­ჟა­მი­ნიც ჰა­ე­რის გამ­წმენ­დია და დიდი ოდე­ნო­ბით ჟანგბადს გა­მო­ყოფს. მას სახ­ლში ნა­თე­ლი ად­გი­ლი უნდა მი­ვუ­ჩი­ნოთ, ამავდრო­უ­ლად უნდა ვე­ცა­დოთ პირ­და­პი­რი მზის სხი­ვე­ბი არ მოხ­ვდეს.

mkurnali.ge

ფი­კუს ბენ­ჟა­მი­ნი იზ­რდე­ბა და­ახ­ლო­ე­ბით 1 მეტ­რი ან 1,5, აქვს ჭრე­ლი ფო­თო­ლი. მცე­ნა­რეს შე­უძ­ლია სიმ­შრა­ლე მარ­ტი­ვად აი­ტა­ნოს.

რაც შე­ე­ხე­ბა მისი მოს­ვლის წე­სებს: რო­დე­საც ტემ­პე­რა­ტუ­რა და­ახ­ლო­ე­ბით, 15 გრა­დუს სით­ბოს მი­აღ­წევს, შეგ­ვიძ­ლია მცე­ნა­რე გა­რეთ გა­ვი­ტა­ნოთ, თუმ­ცა ქა­რი­ან ად­გილს უნდა მო­ვა­რი­დოთ, რად­გან ფოთ­ლე­ბი ცვე­ნას და­ი­წყებს.

უნდა გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ, რომ ღერ­ძის გა­მაგ­რე­ბამ­დე ფი­კუს ბენ­ჟა­მინს საყ­რდე­ნი ესა­ჭი­რო­ე­ბა, რათა არ გა­და­ი­ხა­როს და ფორ­მა არ და­კარ­გოს. რაც შე­ე­ხე­ბა მორ­წყვის პე­რი­ოდს, უნდა და­ვაკ­ვირ­დეთ, ფი­კუს ბენ­ჟა­მინს ნი­ა­და­გი რამ­დე­ნად გა­მო­უშ­რე­ბა და ამის მი­ხედ­ვით ვი­ხელ­მძღვა­ნე­ლოთ. ასე­ვე სა­სურ­ვე­ლია, რომ მცე­ნა­რე ტორფნა­რევ და პერ­ლი­ტი­ან მი­წა­ში ჩავრგოთ.

ფი­კუს ბენ­ჟა­მი­ნის ფასი 31 ლარს შე­ად­გენს.


სან­სი­ვე­რია
სან­სი­ვე­რია რო­გორც ვი­ზუ­ა­ლით, ისე გამ­ძლე­ო­ბი­თა და ჟანგბა­დის გა­მო­ყო­ფის თვალ­საზ­რი­სით მსოფ­ლი­ო­ში ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რუ­ლი მცე­ნა­რეა.

mkurnali.ge

მისი მოვ­ლა შეფ­ლე­რას მსგავ­სად სირ­თუ­ლე­ებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი არ არის. სან­სი­ვე­რია წყალს ნაკ­ლე­ბად ითხოვს და მორ­წყვას და­ახ­ლო­ე­ბით კვი­რა­ში ერთხელ, ან თვე­ში ორ­ჯერ სა­ჭი­რო­ებს.

ჩა­მოთ­ვლი­ლი მცე­ნა­რე­ე­ბის მსგავ­სად, პირ­და­პი­რი მზის სხი­ვე­ბი მას­ზეც მავ­ნე ზე­გავ­ლე­ნას ახ­დენს, თუმ­ცა ამავდრო­უ­ლად სი­ჯან­სა­ღის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ლად სი­ნათ­ლე ესა­ჭი­რო­ე­ბა.

ამ ულა­მა­ზე­სი ტრო­პი­კუ­ლი მცე­ნა­რის­თვის სა­სურ­ვე­ლია ფხვი­ე­რი და ნოყი­ე­რი მიწა შე­ვარ­ჩი­ოთ, რო­მელ­საც ტორ­ფით გა­ვა­ჯე­რებთ და პერ­ლიტს გა­და­ვუ­რევთ. "გორ­გი­ას" ფლო­რის­ტი აღ­ნიშ­ნავს, რომ პერ­ლი­ტი ნი­ა­დაგს სი­ნეს­ტეს უნარ­ჩუ­ნებს და აფხვი­ე­რებს, რაც მცე­ნა­რის ზრდა-გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე და­დე­ბი­თად მოქ­მე­დებს.

სან­სი­ვე­რი­ას ხილ­ვაც "გორ­გი­ას" შო­უ­რუმ­ში შე­გიძ­ლი­ათ და მისი ფასი მხო­ლოდ 22,10 ლა­რია.

დრა­ცე­ნა
სიმ­შრა­ლეს დრა­ცე­ნაც მარ­ტი­ვად ეგუ­ე­ბა, ჩვენს სა­ცხოვ­რე­ბელ ოთა­ხებს ჟანგბა­დით ამ­დიდ­რებს და თით­ქმის ყვე­ლა მავ­ნე ნა­ერ­თს შთან­თქავს.

mkurnali.ge

თუ გვსურს, რომ მცე­ნა­რეს სწო­რად მო­ვუ­ა­როთ, სა­სურ­ვე­ლია ნი­ა­და­გი ბო­ლომ­დე გა­მო­უშ­რეს და მორ­წყვის დროს უბ­რა­ლოდ და­ნეს­ტი­ან­დეს. იმის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, რომ გა­დატ­ვირ­თუ­ლი რე­ჟი­მის გამო ხში­რად ოთა­ხის მცე­ნა­რე­ებს სა­თა­ნა­დო ყუ­რა­დღე­ბას ვერ ვაქ­ცევთ, დრა­ცე­ნას მოვ­ლა ძა­ლი­ან მარ­ტი­ვია და დიდ დროს არ მო­ი­თხოვს.

ფლო­რის­ტი გან­მარ­ტავს, რომ დრა­ცე­ნა "უპ­რობ­ლე­მო" მცე­ნა­რეა, მარ­ტი­ვად არ ფუჭ­დე­ბა და თით­ქმის ყვე­ლა­ნა­ირ პი­რო­ბე­ბას ეგუ­ე­ბა. ერ­თა­დერ­თი, რა­მაც შე­იძ­ლე­ბა მცე­ნა­რის­თვის სი­ჯან­სა­ღის და­კარ­გვა გა­მო­იწ­ვი­ოს - მისი ცივ ად­გილ­ზე გან­თავ­სე­ბაა, რად­გან ცივ­მა ჰა­ერ­მა შე­იძ­ლე­ბა ფოთ­ლე­ბი და­უ­ზი­ა­ნოს და ვი­ზუ­ა­ლი მკვეთ­რად შე­უც­ვა­ლოს.

"გორ­გი­ა­ში" გვირ­ჩი­ეს, რომ დრა­ცე­ნა უნდა ჩავრგოთ ფხვი­ერ, ტორ­ფი­ან ნი­ა­დაგ­ში. რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია პერ­ლი­ტის შე­რე­ვაც. მცე­ნა­რე ნელა იზ­რდე­ბა, სა­ბო­ლო­ოდ კი სი­მაღ­ლე­ში და­ახ­ლო­ე­ბით 1,5 ან 2 მეტრს აღ­წევს. რაც შე­ე­ხე­ბა დრა­ცე­ნას ფასს, ის სულ რა­ღაც 19,50 ლა­რია.

კრო­ტო­ნი

მე-5 და ჟანგბა­დის არა­ნაკ­ლებ დიდი მო­ცუ­ლო­ბით გა­მომ­ყო­ფი მცე­ნა­რე კრო­ტო­ნია, რო­მელ­საც სი­ნათ­ლე და პირ­და­პი­რი მზის სხი­ვე­ბი უყ­ვარს.

mkurnali.ge

მზის სხი­ვე­ბის ზე­მოქ­მე­დე­ბის შე­დე­გად, კრო­ტონს ფოთ­ლე­ბი უჭ­რელ­დე­ბა, ამი­ტომ ვი­ზუ­ა­ლით სახ­ლის მცე­ნა­რე­ე­ბის ბევ­რი მოყ­ვა­რუ­ლის ფა­ვო­რი­ტია.

კრო­ტო­ნიც ნელა იზ­რდე­ბა და ზო­მი­ე­რი რა­ო­დე­ნო­ბით წყალს ითხოვს. სი­მაღ­ლე­ში და­ახ­ლო­ე­ბით 1,5 მეტ­რამ­დე იზ­რდე­ბა.

ფლო­რის­ტის თქმით, მცე­ნა­რე ფხვი­ერ, გა­ნოყი­ე­რე­ბულ ნი­ა­დაგს სა­ჭი­რო­ებს. მისი კი­დევ ერთი და­დე­ბი­თი მხა­რე კი ისაა, რომ შეგ­ვიძ­ლია რო­გორც სა­ძი­ნე­ბელ, ისე მი­სა­ღებ ოთახ­ში, ნა­თელ ად­გილ­ზე გან­ვა­თავ­სოთ. მისი ფასი 15,60 ლა­რია.

"გორ­გი­ას"
ფლო­რის­ტი აღ­ნიშ­ნავს, რომ მცე­ნა­რის მოვ­ლა მის სი­ჯან­სა­ღე­ზე პირ­და­პირ აი­სა­ხე­ბა.

რაც მთა­ვა­რია, "გორ­გი­ა­ში" რო­გორც მცე­ნა­რე­ე­ბი, ასე­ვე მათი მოვ­ლის ყვე­ლა სა­შუ­ა­ლე­ბა ერთ სივ­რცე­შია თავ­მოყ­რი­ლი. ამას­თან, ყვე­ლა მცე­ნა­რის შე­ძე­ნა ხელ­მი­საწ­ვდომ ფა­სად შეგ­ვიძ­ლია.
გააკეთეთ კომენტარი
კომენტარი არ გაკეთებულა
რეკომენდებული პროდუქტები
საშარდე სისტემის ჯანმრთელობისთვის-60 აბი
ფასი: 42.9
მხედველობის ჯანმრთელობისთვის -60 აბი
ფასი: 39.9
კარგი მხედველობის და ნერვული სისტემის ხელშეწყობისთვის-60აბი
ფასი: 28.9
ნერვული სისტემის გაძლიერებისთვის -60აბი
ფასი: 22.9
დიეტოლოგია
დიეტური კვება აუმჯობესებს ნაწლავის პერისტალტიკას და უზრუნველყოფს მის დროულ დაცლას;
წონის კორექციის მსურველებს დიეტოლოგები რამდენიმე რჩევას აძლევენ - არ შეიძლება ისეთი აბებისა თუ
მკვლევარებმა შეადარეს ეფექტი, რომელსაც დაბალი და მაღალი ენერგეტიკული სიმკვრივის პროდუქტები მადასა
კატეგორიის სხვა სტატიები
ყველა მცენარეს, რა თქმა უნდა, განსხვავებული მოვლა და მზრუნველობა სჭირდება, თუმცა არსებობს ზოგადი წესები, რომელთა
ნესვი გოგრისებრთა ოჯახის ერთწლოვანი მცენარეა. მის სამშობლოდ შუა და მცირე აზიას მიიჩნევენ.
გარგარი უმნიშვნელოვანესი საკვები პროდუქტია. ის ორგანიზმისთვის აუცილებელ ნივთიერებათა უნიკალური წყაროა.
ბაღი ნამდვილად ყველა სახლს დაამშვენებს. ბაღიან ეზოში დასვენება, განტვირთვა ძალიან სასიამოვნო და სასარგებლოა.
ამ საოცარ ყვავილებს ვიოლებს უწოდებენ, ბევრი იცნობს როგორც ანიუტას თვალებს, ივან და მარიასაც ეძახიან. მას ბევრი ლეგენდა და ამბავი უკავშირდება.

ძველი ლეგენდა გვიამბობს, რომ ოდესღაც ცხოვრობდა ულამაზესი გოგონა ანიუტა. მან შეიყვარა ულამაზესი ბიჭი, მაგრამ, სამწუხაროდ, გულცივი ადამიანი. ბიჭმა მიმნდობ გოგონას ძალიან ატკინა გული. საწყალი გოგონა სევდისა და დარდისაგან გარდაიცვალა.

მარკეტში ნაყიდი ფინიკისგან შეიძლება პალმა გაზარდოთ

ტროპიკულ და ძალიან გემრიელ ფინიკს საქართველოში ბევრი მოყვარული ჰყავს. სუპერმარკეტებში მისი შეძენა ყველას შეუძლია. შეძენის შემდეგ ბევრი დაინტერესებულა, შეიძლება თუ არა ფინიკის კურკისგან ნამდვილი ფინიკის პალმის გამოზრდა.

ბალახეული ნაყენები: ბალახეულ ნაყენებს ორგვარად - ცხელი და ცივი მეთოდით - ამზადებენ. ცივი მეთოდი ასეთია: ნედლეულს
ბებიაჩემი გამუდმებით ჩამჩიჩინებს, რომ კანი კოსმეტიკით არ უნდა გადავტვირთო, რომ კონსერვანტები ზამთარშიც ეყოფა, ახლა კი დასვენება და ცოცხალი ვიტამინები სჭირდება. მართლა ასეა თუ არა?


ბაღი ნამდვილად ყველა სახლს დაამშვენებს. ბაღიან ეზოში დასვენება, განტვირთვა ძალიან სასიამოვნო და სასარგებლოა.
აღმოსავლელი მკურნალები გვირჩევენ:

კვების სიბრძნე
+
გახდი რეკომენდებული ექიმი
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
გახდი რეკომენდებული კლინიკა
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა !
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად