რა გავლენას ახდენს ყავა კბილებზე და როგორ დავიცვათ თავი ყავის ნადებისგან - მკურნალი.გე

რუბრიკები

ოჯახის მკურნალის ანონსი

ოქტომბერი 2019

კითხვა-პასუხი

რა გავლენას ახდენს ყავა კბილებზე და როგორ დავიცვათ თავი ყავის ნადებისგან

რა გავლენას ახდენს ყავა კბილებზე და როგორ დავიცვათ თავი ყავის ნადებისგან
თქვე­ნი დღე ჭიქა ბედ­ნი­ე­რე­ბით იწყე­ბა? თუ კი, მა­შინ გა­მო­ნაკ­ლი­სი არ ხართ, რად­გან ადა­მი­ა­ნე­ბის დიდი ნა­წი­ლი დი­ლას სწო­რედ ჭიქა ყა­ვით იწყებს. თუმ­ცა თუ გი­ფიქ­რი­ათ დი­ლის ეს რუ­ტი­ნა რა გავ­ლენს ახ­დენს თქვენს კბი­ლებ­ზე?

არ გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ, თუ გე­ტყვით, რომ ყავა თქვენს ტან­საც­მელს ალა­ქა­ვებს. ჰოდა მა­შინ არც ის უნდა იყოს გა­საკ­ვი­რი, რომ ყავა თქვენს კბი­ლებ­ზეც ტო­ვებს ლა­ქებ­სა და ნა­დებს. ეს ჯა­დოს­ნუ­რი სი­თხე შე­ი­ცავს ინ­გრე­დი­ენტს სა­ხე­ლად ტა­ნი­ნი. სწო­რედ ტა­ნი­ნი რჩე­ბა კბილ­ზე და აჩენს ნა­დებს. მას შე­ი­ცავს ჩაი და ღვი­ნოც, ამი­ტომ ამ სამ სას­მელ­თან ბრძო­ლა თით­ქმის ანა­ლო­გი­უ­რად
ხდე­ბა.

ტა­ნი­ნი ქმნის ფე­რად ნა­ერ­თებს, რო­მე­ლიც კბილ­ზე ეწე­ბე­ბა. მათი მო­შო­რე­ბა გა­ხეხ­ვის შე­დე­გად კი ხდე­ბა,თუმ­ცა კბილ­ზე ყვი­თელ ლა­ქას მა­ინც ტო­ვე­ბენ. დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ერთი ჭიქა ყა­ვის ან ჩაის მი­ღე­ბაც საკ­მა­რი­სია, რომ კბი­ლებ­ზე ნა­დე­ბი გაჩ­ნდეს.

სა­ინ­ტე­რე­სოა, შე­საძ­ლე­ბე­ლია თუ არა ყა­ვის და ჩაის ნა­დე­ბის­გან თა­ვის არი­დე­ბა ყა­ვა­ზე უა­რის თქმის
გა­რე­შე?

ყა­ვი­სა და ჩაის ნა­დებ­თან ბრძო­ლა


არ შე­გე­შინ­დეთ, თუ ყა­ვის მოყ­ვა­რუ­ლი ხართ. სტო­მა­ტო­ლო­გებს კბი­ლე­ბი­დან ნა­დე­ბის მო­ცი­ლე­ბა შე­უძ­ლი­ათ. თუმ­ცა ეს პრო­ცე­დუ­რა მგრძნო­ბე­ლო­ბას ზრდის და კბი­ლე­ბის სტო­მა­ტო­ლო­გი­უ­რი წმენ­და მხო­ლოდ წე­ლი­წად­ში ერთხელ არის რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლი.

კბი­ლე­ბის გაწ­მენ­და სახ­ლშიც შე­გიძ­ლი­ათ, ამი­სათ­ვის კბი­ლე­ბი სა­ცხო­ბი სო­დით თვე­ში ერთხელ უნდა გა­მო­ი­ხე­ხოთ.

ჩა­მოთ­ვლი­ლი პრობ­ლე­მე­ბის თა­ვი­დან არი­დე­ბას­შეძ­ლებთ ასე­ვე, თუ სპე­ცი­ა­ლურ კბი­ლის პას­ტას გა­მო­ი­ყე­ნებთ.ჭHIთE GLO-ს კბი­ლის პას­ტა სპე­ცი­ა­ლუ­რად ყა­ვი­სა და ჩაის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბის­თვის იდე­ა­ლუ­რად წმენ­დს ტა­ნი­ნე­ბის­გან დარ­ჩე­ნილ სიყ­ვით­ლეს. მისი რე­ვო­ლუ­ცი­უ­რი ფორ­მუ­ლა მიკ­რო მა­თეთ­რე­ბე­ლი ნა­წი­ლა­კე­ბით ებ­რძვის დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში ყა­ვი­სა და ჩაის მოხ­მა­რე­ბის­გან გა­ჩე­ნილ სიყ­ვით­ლეს. ექ­სკლუ­ზი­უ­რი დამ­ცა­ვი ფორ­მუ­ლა კი იცავს კბი­ლებს სიყ­ვით­ლის ხე­ლა­ხა­ლი წარ­მო­შო­ბის­გან და უზ­რუნ­ველ­ყოფს ბუ­ნებ­რი­ვი სი­თეთ­რის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბას. დიდი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს კბი­ლის ჯაგ­რის­საც, ჭHIთE GLO-ს კბი­ლის პას­ტა სპე­ცი­ა­ლუ­რად ყა­ვი­სა და ჩაის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბის­თვის სპე­ცი­ა­ლუ­რი კბი­ლის ჯაგ­რი­სიც მოყ­ვე­ბა. კბი­ლე­ბის გა­ხეხ­ვა კი დღე­ში ორ­ჯერ მი­ნი­მუმ 2 წუ­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში უნდა მოხ­დეს.

ყა­ვის კი­დევ ერთი მავ­ნებ­ლო­ბა

რო­გორც სხვა ნე­ბის­მი­ერ სას­მელს, გარ­და წყლი­სა, ყა­ვას შე­უძ­ლია პი­რის ღრუ­ში ბაქ­ტე­რი­ე­ბი გა­ა­ჩი­ნოს. ბაქ­ტე­რი­ე­ბი კი კბი­ლი­სა და ემა­ლის ერო­ზი­ას იწ­ვე­ვენ. სა­ბო­ლო­ოდ კბი­ლე­ბი თხე­ლი და მგრძნო­ბი­ა­რე ხდე­ბა. ყა­ვას ასე­ვე შე­უძ­ლია გა­მო­იწ­ვი­ოს უსი­ა­მოვ­ნო სუ­ნიც, რად­გან ის ეკ­რო­ბა ენა­საც. სწო­რედ ამი­ტომ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ გა­მო­ი­ყე­ნოთ სპე­ცი­ა­ლუ­რი, ყა­ვის ნა­დე­ბის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო კბი­ლის პას­ტა და რე­გუ­ლა­რუ­ლად გა­იწ­მინ­დოთ ენაც.

ყა­ვი­სა და ჩაის ნა­დე­ბის­გან თა­ვის დაც­ვა

ეცა­დეთ, დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში 2 ჭი­ქა­ზე მეტი ყავა და მუქი ჩაი არ მი­ირ­თვათ. ის შე­გიძ­ლი­ათ მწვა­ნე ჩაით ჩა­ა­ნაც­ვლოთ. სა­სურ­ვე­ლია, თუ ყა­ვას ნა­ღე­ბი­სა და შაქ­რის გა­რე­შე მი­ირ­თმევთ, რად­გან ეს ინ­გრე­დი­ენ­ტე­ბი ბაქ­ტე­რი­ე­ბის გამ­რავ­ლე­ბას უწყობს ხელს. ყავა სწრა­ფად და­ლი­ეთ და ამ პრო­ცესს სა­ა­თე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ნუ გა­წე­ლავთ. ასე ბაქ­ტე­რი­ებს მთე­ლი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ო­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას არ მის­ცემთ. ყა­ვის და­ლე­ვის შემ­დეგ კი აუ­ცი­ლებ­ლად და­ლი­ეთ ჭიქა წყა­ლი. ცივი ყავა საწ­რუ­პით და­ლი­ეთ. ასე უფრო ნაკ­ლე­ბი შე­ხე­ბა ექ­ნე­ბა კბი­ლებ­თან. კბი­ლე­ბი ყა­ვის და­ლე­ვი­დან 30 წუ­თის შემ­დეგ გა­ი­ხე­ხეთ. არ და­გა­ვი­წყდეთ ყავა მჟა­ვაა, ნე­ბის­მი­ე­რი მჟა­ვის მი­ღე­ბის შემ­დეგ და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ კბი­ლე­ბის გა­ხეხ­ვა კი ემა­ლის და­სუს­ტე­ბას იწ­ვევს.

სხვა საკ­ვე­ბი, რო­მე­ლიც ნა­დებს იწ­ვევს

ყა­ვი­სა და ჩაის გარ­და, კბი­ლებ­ზე ნა­დებს კი­დევ არა­ერ­თი სას­მე­ლი და საკ­ვე­ბი იწ­ვევს. მათი ნა­წი­ლი კი ასე გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა:

· წი­თე­ლი ღვი­ნო

· კენკრა

· პო­მი­დო­რი და პო­მიდვ­რის სო­უ­სი

· გა­ზი­ა­ნი სას­მე­ლი

· კან­ფე­ტი
ტეგები: ყავა კბილი
გააკეთეთ კომენტარი
კომენტარი არ გაკეთებულა
რეკომენდებული კლინიკები
რეკომენდებული პროდუქტები
კარგი მხედველობის და ნერვული სისტემის ხელშეწყობისთვის-60აბი
ფასი: 28.9
ჯანსაღი თმის შესანარჩუნებლად
ფასი: 75
ჯანსაღი თმის შესანარჩუნებლად
ფასი: 75
მხედველობის ჯანმრთელობისთვის -60 აბი
ფასი: 39.9
მსგავსი სიახლეები
ზაფხულში, როდესაც ტემპერატურა იშვიათად ეცემა 20 გრადუსზე ქვევით, ორგანიზმის გაუწყლოების მიზეზად ხშირად
17-07-2019
არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც თეთრი კბილები არ სურდეს და ამისთვის მის ხელთ არსებულ გარკვეულ საშუალებებს არ მიმართავდეს.
03-07-2019
ტიპი 2 დიაბეტის კონტროლი მარტივადაა შესაძლებელი სწორად ჩამოყალიბებული კვების რეჟიმით. ზოგადად
10-05-2019
დიეტოლოგია
თანამედროვე ადამიანის ცხოვრების წესი ჯანმრთელობისთვის უფრო მავნე და საზიანოა. მუდმივი სტრესის, სრულფასოვანი
ამ სიაში აღმოჩნდა დაბალკალორიული ჩინური კომბოსტო, რომელიც მდიდარია კალციუმით, უჯრედისითა და
გახდომისათვის არაა საჭირო შიმშილი. საკმარისია შევარჩიოთ სწორი პროდუქტი. დიეტის გარეშე, სრულფასოვანი კვების
კატეგორიის სხვა სტატიები
თეთრი კბილების საიდუმლო შავი კბილის პასტაა -ალბათ, უცნაურად ჟღერს, მაგრამ ეს რეალობაა.
თუ გინდათ, რომ ჯანმრთელი პირის ღრუსა და კბილები გქონდეთ, ფთორის შემცველი კბილის პასტით გაიხეხეთ კბილები
ჟურნალში JAMA Pediatrics გამოქვეყნდა კოპენჰაგენის უნივერსიტეტის მეცნიერთა ახალი კვლევის შედეგები - ორსულობის დროს
გავრცელებული მოსაზრებით ყვითელი კბილები პირის ღრუს ცუდი ჰიგიენის შედეგია. კბილის მინანქრის ამგვარი შეფერილობა
პირის ღრუს დაავადებები - კარიესი, ღრძილების დაავადებები, პირის ღრუს სიმსივნეები - დედამიწის მოსახლეობის თითქმის 50% აღენიშნება
ხშირად კითხულობენ, ასუქებს თუ არა კარალიოკი ან შეიძლება თუ არა ხურმის ან კარალიოკის ღამით ჭამა.
ხველა ოჯახის ექიმთან მიმართვის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი მიზეზია როგორც მოზრდილებში, ასევე ბავშვებში.
მეცნიერულად დადასტურებულია, რომ ნიორი კეთილისმყოფელ გავლენას ახდენს სისხლის შედგენილობაზე, აფერხებს
+
გახდი რეკომენდებული ექიმი
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
გახდი რეკომენდებული კლინიკა
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა !
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად