რა როლი აქვს D ვიტამინს ადამიანის ცხოვრების ხარისხის განსაზღვრაში და როგორ შევარჩიოთ პრეპარატი, რომელიც ეფექტურ შედეგს მოგვცემს - მკურნალი.გე

რუბრიკები

ოჯახის მკურნალის ანონსი

მაისი 2021

რა როლი აქვს D ვიტამინს ადამიანის ცხოვრების ხარისხის განსაზღვრაში და როგორ შევარჩიოთ პრეპარატი, რომელიც ეფექტურ შედეგს მოგვცემს

რა როლი აქვს D ვიტამინს ადამიანის ცხოვრების ხარისხის განსაზღვრაში და როგორ შევარჩიოთ პრეპარატი, რომელიც ეფექტურ შედეგს მოგვცემს
უკა­ნას­კნე­ლი კვლე­ვე­ბით, D ვი­ტა­მინს არა მარ­ტო ვი­ტა­მი­ა­ნის, არა­მედ მძლავ­რი სტე­რო­ი­დუ­ლი ჰორ­მო­ნის ფუნ­ქცია აქვს მი­ნი­ჭე­ბუ­ლი. ეს უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი ვი­ტა­მინ-ჰორ­მო­ნი მოქ­მე­დებს ადა­მი­ა­ნის ორ­გა­ნიზ­მის თით­ქმის ყვე­ლა უჯრედ­სა და ორ­გა­ნო­თა სის­ტე­მის ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბა­ზე.

და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლია, რომ D ვი­ტა­მინს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად დიდი გავ­ლე­ნა აქვს იმუ­ნუ­რი სის­ტე­მის ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბა­ზე. პრაქ­ტი­კუ­ლად, ის არის მძლავ­რი იმუ­ნო­მო­დუ­ლა­ტო­რი. იმუ­ნუ­რი სის­ტე­მის როლი კი, უდი­დე­სია ინ­ფექ­ცი­ებ­თან ბრძო­ლის კუ­თხით. ბოლო დროს ჩა­ტა­რე­ბულ­მა არა­ერ­თმაკ­ვლე­ვამ აჩ­ვე­ნა, რომ D ვი­ტა­მი­ნის დე­ფი­ცი­ტის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნებ­ში Covid-19-ით და­ინ­ფი­ცი­რე­ბის რის­კი მა­ღა­ლია. ვირუ­სის არ­სე­ბო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში კი, მკურ­ნა­ლო­ბის პრო­ცე­სი საგ­რძნ­ლო­ბად რთუ­ლი და ხან­გრძლი­ვი.

რა სიპმ­ტო­მებ­მა უნდა დაგ­ვა­ეჭ­ვოს, რომ
ორ­გა­ნიზმს D ვი­ტა­მი­ნი აკ­ლია და რა და­ა­ვა­დე­ბე­ბი შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს მის­მა ხან­გრძლივ­მა დე­ფი­ციტ­მა, რო­გორც ზრდას­რუ­ლებ­ში, ასე­ვე ბავ­შვებ­ში.


ძვალ­სახ­სრო­ვა­ნი, გულ­სის­ხლძარ­ღვთა, ენ­დოკ­რო­ნუ­ლი, ნერ­ვუ­ლი, იმუ­ნუ­რი და რეპ­რო­დუქ­ცი­უ­ლი სის­ტე­მე­ბის და­ა­ვა­დე­ბე­ბი. სხვა­დას­ხვა კვლე­ვებ­მა და­ა­დას­ტუ­რა, რომ ამ ვი­ტა­მი­ნის ნაკ­ლე­ბო­ბა გავ­ლე­ნას ახ­დენს ფსი­ქი­კურ ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზეც და დეპ­რე­სი­ის გა­ჩე­ნის შანსს ზრდის.

ბავ­შვებ­ში, ხან­გრძლი­ვი დე­ფი­ცი­ტით გა­მოწ­ვე­უ­ლი
ყვე­ლა­ზე რთუ­ლი გა­მოვ­ლი­ნე­ბა არის რა­ქი­ტი.

რაც შე­ე­ხე­ბა ზო­გა­დად სიმპტო­მებს: თავ­ბრუს­ხვე­ვა, სა­ერ­თო სი­სუს­ტე, ქრო­ნი­კუ­ლი დაღ­ლი­ლო­ბა, მეხ­სი­ე­რე­ბის დაქ­ვე­ი­თე­ბა, ადი­ნა­მია, ენერ­გი­ის დე­ფი­ცი­ტი, დეპ­რე­სია, ჭარ­ბი ოფ­ლი­ა­ნო­ბა, ხში­რი ავა­დო­ბა და სხვა.

სა­ი­დან იღებს ადა­მი­ა­ნი D ვი­ტა­მი­ნის სა­ჭი­რო დო­ზას.

D ვი­ტა­მი­ნის სა­ჭი­რო რა­ო­დე­ნო­ბის მხო­ლოდ 10 %-ის მი­ღე­ბა შე­იძ­ლე­ბა საკ­ვე­ბი პრო­დუქ­ტი­დან, 90 %-ს კი, ადა­მი­ა­ნი ულტრა­ი­ის­ფე­რი სხი­ვე­ბის პირ­და­პი­რი ზე­მოქ­მე­დე­ბით გა­მო­ი­მუ­შა­ვებს. ზამ­თრის პე­რი­ოდ­ში, როცა უმე­ტეს დროს და­ხუ­რულ სივ­რცე­ში ვა­ტა­რებთ, D ვი­ტა­მი­ნის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი დო­ზის მი­ღე­ბა პრაქ­ტი­კუ­ლად ვერ ხერ­ხდე­ბა. ასეთ შემ­თვე­ვებ­ში, ვი­ტა­მი­ნის დო­ნის ნორ­მა­ლი­ზე­ბა მე­დი­კა­მენ­ტის სა­შუ­ა­ლე­ბით ხდე­ბა.

რო­გორ უნდა შე­ვარ­ჩი­ოთ და რა თვი­სე­ბე­ბი უნდა ქონ­დეს პრე­პა­რატს, რომ ნამ­დვი­ლად მოგ­ცეს სა­სურ­ვე­ლი შე­დე­გი? თე­მა­ზე პო­ლო­ნუ­რი ფარ­მა­ცევ­ტუ­ლი კომ­პა­ნი­ის "პოლ­ფარ­მას" წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი ნატო გო­გა­ლა­ძე სა­უბ­რობს.

რო­გორც კომ­პა­ნია "პოლ­ფარ­მას" წარ­მო­მად­გე­ნილ­მა, სი­ა­მა­ყით შე­მიძ­ლია ვი­სა­უბ­რო ამ კომ­პა­ნი­ის მიერ წარ­მო­ე­ბულ უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის მე­დი­კა­მენ­ტებ­ზე. გვაქვს აქ­ვა­დეტ­რი­მის ორი ფორ­მა: აქ­ვა­დეტ­რი­მი და ­აქ­ვა­დტ­რიმ პლუ­სი A+ D3

mkurnali.ge

რა გა­მო­არ­ჩევს მათ სხვა პრე­პა­რა­ტე­ბის­გან?

  • აქ­ვა­დეტ­რი­მი - ეს არის D ვი­ტა­მი­ნი წყალ­ხსნა­რის სა­ხით. მისი მი­ღე­ბა კომ­ფორ­ტუ­ლია, გან­სა­კუთ­რე­ბით ბავ­შვე­ბის­თვის.
  • ამას გარ­და, წყალ­ხსნა­რის უპი­რა­ტო­სო­ბა სწრა­ფი შე­წო­ვაა კუჭ-ნაწ­ლა­ვის ტრაქ­ტი­დან.
  • აქვს და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი ხან­გრძლი­ვი მოქ­მე­დე­ბის ეფექ­ტი, 3 თვე ნაც­ვლად 4-6 კვი­რი­სა.
  • გა­მოშ­ვე­ბის ფორ­მი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, მა­ღა­ლი ბი­ო­ლო­გი­უ­რი აქ­ტი­ვო­ბა და კლი­ნი­კუ­რი ეფექ­ტის სწრა­ფად დად­გო­მა (5-7 დღე)
  • კარ­გი ამ­ტა­ნო­ბა (გან­სა­კუთ­რე­ბით, კუჭ­ნაწ­ლა­ვის პრობ­ლე­მე­ბის მქო­ნე პა­ცი­ენ­ტებ­ში)
  • პრე­პა­რა­ტის მი­ღე­ბის შემ­დეგ, ნაწ­ლა­ვუ­რი დის­ფუნ­ქცი­ი­ის არ არ­სე­ბო­ბა
  • აქვს სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტის მქო­ნე სა­ერ­თა­შო­რი­სო ერ­თე­უ­ლი ანუ სე. 1 წვე­თი = 500 სე; 1 ფლა­კო­ნი (10 მგ.) = 300 წვე­თი

"აქ­ვა­დეტ­რი­მის" ეფექ­ტუ­რო­ბა დრო­შია გა­მოც­დი­ლი. იდე­ა­ლუ­რია რო­გორც ჩვილ, ისე მოზ­რდილ და ასა­კო­ვან პა­ცი­ენ­ტებ­ში. გარ­და ამი­სა, ფარ­მა­ცევ­ტულ ბა­ზარ­ზე არ­სე­ბუ­ლი ბი­ო­და­ნა­მა­ტე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, "აქ­ვა­დეტ­რი­მი" წამ­ლის სტა­ტუ­სით და­რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლი ევ­რო­პუ­ლი D ვი­ტა­მი­ნია, რაც მე­დი­კა­მენ­ტის ხა­რის­ხის გა­რან­ტია.

mkurnali.ge

ვი­ნა­ი­დან, ახალ­შო­ბი­ლებ­ში და მი­თუ­მე­ტეს, დღე­ნაკ­ლულ ბავ­შვებ­ში ნაღ­ვლის მჟა­ვე­ბის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბის პრო­ცე­სი არა­რისს­რულ­ყო­ფი­ლი, რათა მოხ­დეს ცხი­მის დაშ­ლა და შემ­დგომ შე­წო­ვა, D ვი­ტა­მი­ნის მი­ღე­ბა წყალ­ხსნა­რის სა­ხით გა­ცი­ლე­ბით უსაფრ­თხო და შე­დე­გი­ა­ნია. თან, როცა პრე­პა­რა­ტის მი­ღე­ბის პრო­ცე­სი თა­ნა­მედ­რო­ვე გა­იდ­ლა­ი­ნე­ბით, სე­ზო­ნის მი­უ­ხედ­ვად, 2 წლამ­დე უწყვე­ტად გრძელ­დე­ბა.

D ვი­ტა­მი­ნის დე­ფი­ცი­ტის შემ­თხვე­ვა­ში, (ნორ­მა 30-100 ნგ/მლ) საპრო­ფი­ლაქ­ტო დოზა საკ­მა­რი­სი აღარ არის და სა­ჭი­როა ექი­მის და­ნიშ­ნუ­ლე­ბით მე­დი­კა­მენ­ტის სწო­რი დო­ზი­რე­ბის გან­სა­ზღვრა.

ვი­სა­უბ­როთ "პოლ­ფარ­მას" D ვი­ტა­მი­ნის არა მარ­ტო კლა­სი­კურ ფორ­მა­ზე, არა­მედ აქ­ვა­დეტ­რიმ პლუს­ზე

აქ­ვა­დეტ­რიმ პლი­უ­სი A + D3 - ეს არის ვი­ტა­მინ A-ს და ვი­ტა­მინ D-ს იდე­ა­ლუ­რი, და­ბა­ლან­სე­ბუ­ლი ფორ­მა. (ვი­ტა­მინ A-ს დე­ფი­ცი­ტის პი­რო­ბებ­ში ვი­ტა­მი­ნი D არა­ე­ფექ­ტუ­რად მუ­შა­ობს)

აქ­ვა­დეტ­რიმ პლუ­სი
გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა ყვე­ლა ასა­კობ­რივ ჯგუფ­ში კა­ნი­სა და ლორ­წო­ვა­ნი გარ­სის, თვა­ლის, სა­სუნ­თქი გზე­ბის ან­თე­ბი­თი (კომ­პლექ­სურ თე­რა­პი­ა­ში) და კუჭ­ნაწ­ლა­ვის ტრაქ­ტის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის დროს.

აქ­ვა­დეტ­რიმ პლუ­სი ბავ­შვებ­ში - აქ­ტი­უ­რი ფი­ზი­კუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის პე­რი­ოდ­ში ხელს უწყობს სი­მაღ­ლე­ში ზრდას და ძვლო­ვა­ნი სის­ტე­მის სწო­რად გან­ვი­თა­რე­ბას. გარ­და ამი­სა, გან­სა­კუთ­რე­ბით ეფექ­ტუ­რია, ისე­თი ჩი­ვი­ლე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, რო­გო­რე­ბი­ცაა: ატო­პი­უ­რი დერ­მა­ტი­ტე­ბი, მხედ­ვე­ლო­ბის დარ­ღვე­ვა, ნა­ხეთ­ქე­ბის არ­სე­ბო­ბა,ზედა სა­სუნ­თქი გზე­ბის მო­რე­ცი­დი­ვე და­ა­ვა­დე­ბე­ბი, აღ­ნიშ­ნუ­ლი სის­ტე­მის იმუ­ნი­ტე­ტის გაძ­ლი­ე­რე­ბის ხარ­ჯზე.

პრე­პა­რა­ტის შე­მად­გენ­ლო­ბა: ვი­ტა­მი­ნი A- 20 000 სე; ვი­ტა­მი­ნი D -10 000 სე; ფლა­კო­ნი - 10მლ;

1წვე­თი = ვი­ტა­მი­ნი A- 580სე და ვი­ტა­მი­ნი D - 290 სე


mkurnali.ge

იმი­სათ­ვის, რომ გქონ­დეთ მძლავ­რი იმუ­ნი­ტე­ტი და თავი აა­რი­დოთ ყვე­ლა იმ გარ­თუ­ლე­ბას, რო­მელ­საც D ვი­ტა­მი­ნის დე­ფი­ცი­ტი იწ­ვევს, აკონ­ტრო­ლეთ ორ­გა­ნიზ­მში მისი შემ­ცვე­ლო­ბა და იზ­რუ­ნეთ უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი ვი­ტა­მი­ნის ნორ­მა­ლი­ზე­ბა­ზე. დღე­ვან­დელ ვი­თა­რე­ბა­ში, ეს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია!
გააკეთეთ კომენტარი
კომენტარი არ გაკეთებულა
დიეტოლოგია
2020 წელს არაერთი კვლევა ჩატარდა და დადგინდა, რომ ზოგიერთი პრობიოტიკი, სასარგებლო ბაქტერია, ორგანიზმს წონის კლებაში ეხმარება.
გერმანიის რისკების შემფასებელმა ფედერალურმა ინსტიტუტმა გაანალიზა 36 ვეგანისა და 36 პირის (იღებდნენ შერეულ საკვებს) ძვლების მდგომარეობა.
ბირმინგემის უნივერსიტეტის მეცნიერები, სტრესის გადატანისას, გვირჩევენ კაკაოს დალევას
კატეგორიის სხვა სტატიები
კვლევებმა აჩვენა, რომ პრებიოტიკების საშუალებით შესაძლებელია ადამიანის ფსიქიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
ვალერიანის მცენარის გამომშრალი ფესვი შეიცავს ვალეპოტრიატებს, რომლებსაც დამამშვიდებელი ეფექტი ახასიათებს.
დასავლეთის ქვეყნებში არსებული საკვები პროდუქტები ომეგა 3 ამინომჟავების მცირე რაოდენობას შეიცავენ.
ანტიბიოტიკოთერაპიაზე გვესაუბრება: მე-3 სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ცენტრის თერაპევტი - ნათია რევიშვილი
ნუროფენი - არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებაა.
„სმარტფარმთან“ ინეტერვიუში ალერგიულ რინიტზე საუბრობს ბაია ბეზარაშვილი - ალერგოლოგ-იმუნოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
ისრაელში მასობრივი ვაქცინაცია დეკემბრის ბოლოდან დაიწყო. ვნახოთ, რა გვაჩვენა
Los Angeles Lakers-ის ერთ-ერთი მფლობელი, ექიმი პატრიკ სუნ-შიონგი მუშაობს კორონავირუსის საწინააღმდეგო ორალურ ვაქცინაზე,
ზოგიერთი პროდუქტი, რომელზეც არის ობის სოკო, განსაკუთრებით საშიშია.
+
გახდი რეკომენდებული ექიმი
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
გახდი რეკომენდებული კლინიკა
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა !
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად