90-იანი წლების პროდუქტები, რომლებზეც უარი ვთქვით - გრძელდება თუ არა ეს პროცესი? - მკურნალი.გე

რუბრიკები

ოჯახის მკურნალის ანონსი

მარტი 2020

კითხვა-პასუხი

90-იანი წლების პროდუქტები, რომლებზეც უარი ვთქვით - გრძელდება თუ არა ეს პროცესი?

90-იანი წლების პროდუქტები, რომლებზეც უარი ვთქვით - გრძელდება თუ არა ეს პროცესი?
მას შემ­დეგ, რაც მა­ღა­ზი­ე­ბის თა­რო­ე­ბი­დან გა­ურ­კვე­ვე­ლი შე­მად­გენ­ლო­ბი­სა და წარ­მო­მავ­ლო­ბის პრო­დუქ­ტე­ბი გაქ­რა, და­ახ­ლო­ე­ბით, 15 წელი გა­ვი­და. ამის მი­ზე­ზი კი ის არის, რომ დავ­ფიქ­რდით იმ პრო­დუქ­ტე­ბის ავ-კარ­გი­ა­ნო­ბა­ზე, რო­მელ­საც ყო­ველ­დღი­უ­რად მო­ვიხ­მართ. ზო­გი­ერთ მათ­გან­ზე უა­რის თქმა კი მხო­ლოდ ახლა და­ვი­წყეთ.

80-90-იან წლებ­ში და­ბა­დე­ბულ ცოტა ადა­მი­ანს თუ ნა­ხავთ, ვინც წყალ­ში გა­სახ­სნე­ლი წვე­ნე­ბის, ე.წ ჩი­ტის რძის, რუ­სუ­ლი ანო­ტა­ცი­ის მქო­ნე სპრე­დი­სა თუ სხვა პრო­დუქ­ტე­ბის შე­სა­ხებ არ იცის. დღეს, ამ პრო­დუქ­ტებს აღარ მო­ვიხ­მართ, რად­გან ბა­ზარ­ზე უკე­თე­სი არ­ჩე­ვა­ნი გაჩ­ნდა. გა­ურ­კვე­ვე­ლი სუბსტან­ცი­ის ფხვნი­ლი-წვე­ნე­ბი ნა­ტუ­რა­ლურ­მა წვე­ნებ­მა ჩა­ა­ნაც­ვლეს, რომ­ლის შე­მად­გენ­ლო­ბაც იმ ქვეყ­ნის კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით
რე­გუ­ლირ­დე­ბა, სა­დაც იწარ­მო­ე­ბა და პრო­დუქ­ტის შე­სა­ხებ ზუსტ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­საც ვი­ღებთ.

რუ­სუ­ლი ანო­ტა­ცი­ის მქო­ნე სპრე­დე­ბი სხვა­დას­ხვა წარ­მო­ე­ბის კა­რაქ­მა შეც­ვა­ლა, რო­მე­ლიც უფრო უსაფრ­თხო და ჯან­სა­ღია; სინ­თე­ტი­კუ­რი ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბი­სა და არო­მა­ტი­ზა­ტო­რე­ბით გა­ჯე­რე­ბუ­ლი კან­ფე­ტე­ბი­სა და შო­კო­ლა­დის ნაც­ვლად უკვე შეგ­ვიძ­ლია, ორ­გა­ნუ­ლი პრო­დუქ­ტი მი­ვირ­თვათ.

ეს ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი გა­გახ­სე­ნებთ იმ პე­რი­ოდს, როცა მა­ღა­ზი­ე­ბის თა­რო­ებ­ზე ყო­ველ­გვა­რი
კონ­ტრო­ლის გა­რე­შე ხვდე­ბო­და პრო­დუქ­ცია, ჩვენ კი მას მო­ვიხ­მარ­დით:

"იუპი", "ზუკო", "ინ­ვა­ი­თი"

ეს ფხვნი­ლე­ბის და­სა­ხე­ლე­ბაა, რო­მე­ლიც ცივ წყალ­ში გახ­სნის შემ­დეგ წვე­ნად, უფრო სწო­რად გა­ურ­კვე­ვე­ლი შე­მად­გენ­ლო­ბის მქო­ნე სას­მე­ლად იქ­ცე­ო­და-ხოლ­მე და სხვა­დას­ხვა ხი­ლის არო­მა­ტი­ზა­ტო­რი "გვა­ტყუ­ებ­და", თით­ქოს იქ მარ­თლა რა­ი­მე "ცო­ცხა­ლი" იყო გა­რე­უ­ლი.

ფხვნი­ლი სულ რამ­დე­ნი­მე გრა­მი იყო, ჩვენ კი შეგ­ვეძ­ლო 2 ლიტრ წყალ­შიც კი გაგ­ვეხ­სნა და იმა­ზე არ ვი­დარ­დებ­დით, რომ ის "გე­მოვ­ნურ თვი­სე­ბებს" და­კარ­გავ­და. ეს კი მის ქი­მი­ურ და არა­ჯან­საღ შე­მად­გენ­ლო­ბას კი­დევ ერთხელ უს­ვამ­და ხაზს.

რე­ა­ლუ­რად, ყვე­ლამ ვი­ცო­დით, რომ არა­ჯან­საღ, სინ­თე­ტი­კურ, სა­ში­ში შე­მად­გენ­ლო­ბის მქო­ნე პრო­დუქტს მო­ვიხ­მარ­დით, თუმ­ცა მას შემ­დეგ, რაც ბა­ზარ­ზე უკე­თე­სი პრო­დუქ­ტი გაჩ­ნდა, გა­ვაც­ნო­ბი­ე­რეთ, რამ­ხე­ლა ზი­ანს ვა­ყე­ნებ­დით სა­კუ­თარ ჯან­მრთე­ლო­ბას. შე­სა­ბა­მი­სად, "იუ­პი­ზეც", "ზუ­კო­ზეც" და "ინ­ვა­ით­ზეც" მო­თხოვ­ნა შემ­ცირ­და, სა­ბო­ლო­ოდ კი ისი­ნი ბაზ­რი­დან გაქ­რა.

ყავა

mkurnali.ge

მსოფ­ლი­ო­ში მხო­ლოდ ერთი მწარ­მო­ებ­ლის ყავა რომ იყოს ხელ­მი­საწ­ვდო­მი, შე­მად­გენ­ლო­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, ალ­ბათ უარს მა­ინც არ ვი­ტყო­დით, თუმ­ცა სა­ბედ­ნი­ე­როდ, ასე არაა.

დღეს, ყა­ვის ფარ­თო არ­ჩე­ვა­ნია, მთა­ვა­რია, ნა­ტუ­რა­ლურს მი­აგ­ნო. ისე­ვე რო­გორც 90-ია­ნებ­ში ყვე­ლა­ზე გავ­რცე­ლე­ბულ პრო­დუქ­ტებ­ზე ვთქვით უარი მათი მავ­ნე შე­მად­გენ­ლო­ბის გამო, დღეს, ბევ­რი ჩვენ­გა­ნი ისე გა­და­დის ხსნა­დი ყა­ვის მოხ­მა­რე­ბი­დან ნა­ტუ­რა­ლურ ყა­ვა­ზე. მი­ზე­ზი ამ შემ­თხვე­ვა­შიც შე­მად­გენ­ლო­ბაა.

სხვა­დას­ხვა კვლე­ვის თა­ნახ­მად, ხსნა­დი ყავა შე­ი­ცავს ისეთ მი­ნა­რე­ვებს, რო­გო­რიც არის სოიო, ბარ­და, სინ­თე­ტი­კუ­რი კო­ფე­ი­ნი, შვრია, ქე­რის ალაო და სტა­ბი­ლი­ზა­ტო­რე­ბი. მას­ში ძა­ლი­ან მცი­რე რა­ო­დე­ნო­ბით გვხვდე­ბა ნამ­დვი­ლი კო­ფე­ი­ნი და მა­შინ, როცა მა­ცო­ცხლე­ბე­ლი და მა­ტო­ნი­ზი­რე­ბე­ლი პრო­დუქ­ტის მი­ღე­ბა გვინ­და, სულ სხვა რა­მეს ვსვამთ.

ხსნად ყა­ვას­თან შე­და­რე­ბით კი ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ყავა სრუ­ლად ინარ­ჩუ­ნებს იმ თვი­სე­ბებს, რის გა­მოც ადა­მი­ა­ნებ­მა მისი მოხ­მა­რე­ბა და­ვი­წყეთ. ნა­ტუ­რა­ლუ­რი, იგი­ვე აპა­რა­ტის ყავა ამ­ცი­რებს მე­ო­რე ტი­პის დი­ა­ბე­ტის, ალ­ცჰა­ი­მე­რის და­ა­ვა­დე­ბის, პარ­კინ­სო­ნის და­ა­ვა­დე­ბის რის­კებს. ასე­ვე, გო­ნივ­რუ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბით ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ყა­ვის მოხ­მა­რე­ბა გუ­ლის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის რის­კის შემ­ცი­რე­ბა­საც უწყობს ხელს.

გარ­და ამი­სა, ამ­ცი­რებს საყ­ლა­პა­ვი მი­ლის სიმ­სივ­ნი­სა და სხვა­დას­ხვა ტი­პის სკლე­რო­ზის რის­კებ­საც.

"იუ­პის", "ზუ­კო­სა" და "ინ­ვა­ი­თის" მსგავ­სად, ვე­ძებთ ხსნა­დი ყა­ვის ალ­ტერ­ნა­ტი­ვას, რო­მე­ლიც ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ყა­ვაა. აღ­ნიშ­ნუ­ლი ყავა არ შე­ი­ცავს იმ მი­ნა­რე­ვებს, რა­საც ხსნა­დი ყავა, ამი­ტომ უფრო ჯან­საღ პრო­დუქ­ტად მი­იჩ­ნე­ვა.აქვე უნდა აღი­ნიშ­ნოს, რომ ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ყა­ვის შერ­ჩე­ვის პრო­ცე­სიც მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია - მას მა­ღა­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის დახ­მა­რე­ბით, გემო, არო­მა­ტი და ხა­რის­ხი შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბუ­ლი უნდა ჰქონ­დეს.


გააკეთეთ კომენტარი
კომენტარი არ გაკეთებულა
დიეტოლოგია
ტვინისათვის სასარგებლო ბოსტნეულიდან დიეტოლოგები გამოყოფენ წითელ კომბოსტოს, ჭარხალსა და ისპანახს. წითელი კომბოსტო მეტად სასარგებლოა ტვინის
თუ შეკრულობა (ყაბზობა) გაწუხებთ, რეგულარულად უნდა მიირთვათ ბროკოლი, ვაშლი და ისპანახი.
შვრია აქვეითებს სისხლში ქოლესტერინის დონეს, ანთების მაჩვენებლებს, წონას და აუმჯობესებს საჭმლის მონელებას.
კატეგორიის სხვა სტატიები
ამოსოვის პასტა იმუნიტეტის გამაძლიერებელი უნიკალური საშუალებაა.
ამოსოვის პასტა იმუნიტეტის გამაძლიერებელი უნიკალური საშუალებაა.
ზოგიერთმა მავნე ჩვევამ შეიძლება დაასამაროს პირადი ცხოვრება. აქედან
ვიტამინების მიღება ექიმის კონტროლით უნდა მოხდეს. მაღალი დოზებით ვიტამინების მიღებამ შეიძლება
750000-ზე მეტი ადამიანის მონაცემების მასშტაბური ანალიზი ჩატარდა ა.შ.შ-.ს კიბოს ნაციონალური ინსტიტუტის,
უსაფრთხოდ ითვლება 5 სმ-მდე ზომის ქუსლი, ოპტიმალურად - 3 სმ. ქუსლი, რაც უფრო მაღალია,
ადამიანის ხერხემალს ყოველდღიურად დიდი დატვირთვა ადგება, შესაბამისად,
კორონავირუსის პანდემიამ აქტუალური გახადა ყველგან და ყველაფერში სისუფთავის დაცვის საკითხი.
თმა შედგება ცილისგან (კერატინი) და დამცავი თხელი ფენა კუტიკულისგან. წყლის ზემოქმედების შედეგად თმა ადვილად
საკმარისია ეს 4 ტესტი და მოსაუბრეს გაშლილი წიგნივით წაიკითხავთ - აცხადებენ ტესტის ავტორები.
+
გახდი რეკომენდებული ექიმი
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
გახდი რეკომენდებული კლინიკა
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა !
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად