რატომ გვცვივა თმა და როგორ შევაჩეროთ ეს პროცესი - მკურნალი.გე

რუბრიკები

ოჯახის მკურნალის ანონსი

ოქტომბერი 2019

კითხვა-პასუხი

რატომ გვცვივა თმა და როგორ შევაჩეროთ ეს პროცესი

 რატომ გვცვივა თმა და როგორ შევაჩეროთ ეს პროცესი
თმის­ცვე­ნა ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბის ნა­წი­ლია. თმის ღე­რებს ვკარ­გავთ შხა­პის მი­ღე­ბი­სას, და­ვარ­ცხნი­სას, სა­ლონ­ში სტუმ­რო­ბი­სას.
რო­გორც უცხო­უ­რი გა­მო­ცე­მა Cosmopolitan წერს, ყო­ველ­დღი­უ­რად, სა­შუ­ა­ლოდ, 80 ღერ თმას ვკარ­გავთ, თუმ­ცა თუ ეს პრო­ცე­სი უფრო ინ­ტენ­სი­უ­რი გახ­დე­ბა, ყუ­რა­დღე­ბის მიღ­მა არ უნდა დავ­ტო­ვოთ.

დღი­ურ ნორ­მა­ზე მეტი თმის ცვე­ნა შე­იძ­ლე­ბა გა­მოწ­ვე­უ­ლი იყოს გა­რე­გა­ნი და ში­ნა­გა­ნი ფაქ­ტო­რე­ბით. ჩვენ მო­ვი­ძი­ეთ 5 ყვე­ლა­ზე გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი მი­ზე­ზი, რაც თმის ცვე­ნას იწ­ვევს და გთა­ვა­ზობ­თმი­სი შე­ჩე­რე­ბის გზებ­საც.

გე­ნე­ტი­კუ­რი ფაქ­ტო­რი


შე­საძ­ლე­ბე­ლია თმის შე­თხე­ლე­ბის­კენ უბ­რა­ლოდ გე­ნე­ტი­კუ­რად იყოთ მიდ­რე­კი­ლი, რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ ასა­კის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად, თმის ცვე­ნის გახ­ში­რე­ბის შან­სი
არ­სე­ბობს. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, თმის ყო­ველ­დღი­უ­რად და­ბა­ნის რუ­ტი­ნა შეც­ვა­ლოთ და ორ დღე­ში ერთხელ და­ბა­ნით ჩა­ა­ნაც­ვლოთ. სა­სურ­ველ შე­დე­გამ­დე მი­სას­ვლე­ლად კი სწო­რი შამ­პუ­ნის შერ­ჩე­ვაა სა­ჭი­რო.

ჰორ­მო­ნა­ლუ­რი დის­ბა­ლან­სი


ჰორ­მო­ნა­ლურ დის­ბა­ლანსს მთელს ორ­გა­ნიზ­მზე შე­უძ­ლია უარ­ყო­ფი­თი ზე­გავ­ლე­ნის მოხ­დე­ნა. იგი მო­ზარ­დებ­ში ძი­რით­დად აკ­ნე­სა და წო­ნის მა­ტე­ბას იწ­ვევს, ზრდას­რულ ასაკ­ში­კი­ამ ჩა­მო­ნათ­ვალს შე­საძ­ლე­ბე­ლია თმის ცვე­ნაც
და­ე­მა­ტოს.

თმის ზრდის პრო­ცეს­ში ჰორ­მო­ნე­ბი ერთ-ერთ უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნეს როლს თა­მა­შობს. ესტრო­გე­ნე­ბი (ქა­ლის ჰორ­მო­ნე­ბი) "თმის მი­მართ მე­გობ­რუ­ლე­ბი" არი­ან და მის ზრდას ოპ­ტი­მა­ლურ ვა­დამ­დე უზ­რუნ­ველ­ყო­ფენ. ან­დრო­გე­ნე­ბი კი (კა­ცის ჰორ­მო­ნე­ბი) თმის მი­მართ "ნაკ­ლე­ბად­მე­გობ­რუ­ლე­ბი" არი­ან და შე­სა­ბა­მი­სად მისი ზრდის ციკ­ლის შემ­ცი­რე­ბის­კენ არი­ან მიდ­რე­კი­ლე­ბი. ჭარბმა ან­დო­გე­ნებ­მა (რო­მელ­თა მო­მა­ტე­ბაც შე­იძ­ლე­ბა ენ­დოკ­რი­ნო­ლო­გი­უ­რი პრობ­ლე­მე­ბით იყოს გა­მოწ­ვე­უ­ლი), შე­საძ­ლე­ბე­ლია, თმის ცვე­ნა გა­მო­იწ­ვი­ოს.

თუ ჰორ­მო­ნა­ლურ დის­ბა­ლანსს გე­ნე­ტი­კუ­რი გან­წყო­ბაც და­ემ­თხვა, შე­იძ­ლე­ბა, თმის ცვე­ნა უფრო ინ­ტენ­სი­უ­რი გახ­დეს. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, მი­ა­კი­თხოთ ექიმს და ჰორ­მო­ნა­ლუ­რი პრობ­ლე­მა დრო­უ­ლად მო­აგ­ვა­როთ.

სტრე­სი

რთუ­ლია, იპოვ­ნო ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც ჰარ­მო­ნი­ა­ში ცხოვ­რობს და სტრესს სა­ერ­თოდ არ გა­ნიც­დის. იმის გამო, რომ ცო­ტა­თი ყვე­ლა­ნი "დას­ტრე­სი­ლე­ბი" ვართ, მისი თმის ცვე­ნას­თან კავ­ში­რი მი­თად აღიქ­მე­ბა, თუმ­ცა ასე სუ­ლაც არ არის. სტრე­სის დროს ან­დრო­გე­ნე­ბის (კა­ცის ჰორ­მო­ნი) რა­ო­დე­ნო­ბა იზ­რდე­ბა, ეს კი ორ­გა­ნიზ­მში თმის ცვე­ნის გან­წყო­ბას ქმნის. წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, რა ხდე­ბა ძლი­ე­რი სტრე­სის დროს.

რკი­ნის დე­ფი­ცი­ტი ან ანე­მია

ქა­ლებ­ში თმის ცვე­ნის პრობ­ლე­მას ხში­რად რკი­ნის დე­ფი­ცი­ტიც იწ­ვევს, რად­გან რკი­ნა თმის უჯრე­დის­თვის სა­ჭი­რო ცი­ლის წარ­მოქ­მნის პრო­ცეს­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვან როლს თა­მა­შობს.

ასა­კი

ქა­ლებ­ში მე­ნო­პა­უ­ზის წინა ან მე­ნო­პა­უ­ზის პე­რი­ო­დი ორ­გა­ნიზ­მში ბევრ ცვლი­ლე­ბას იწ­ვევს. ასა­კის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად, შე­იძ­ლე­ბა, თმის ცვე­ნის ინ­ტენ­სი­ვო­ბაც გა­ი­ზარ­დოს. ეს ბუ­ნებ­რი­ვი პრო­ცე­სია, თუმ­ცა მისი შე­ნე­ლე­ბა და შე­სუს­ტე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია.

რო­გორ უნდა ვებ­რძო­ლოთ თმის ცვე­ნას?

mkurnali.ge

ჰორ­მო­ნა­ლუ­რი დის­ბა­ლან­სის პრობ­ლე­მის მოგ­ვა­რე­ბა უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სია, რათა თმის ცვე­ნას­თან ბრძო­ლის სხვა და­ნარ­ჩე­ნი მე­თო­დე­ბი ეფექ­ტუ­რი იყოს.

ჯან­სა­ღად კვე­ბა, ბევ­რი რკი­ნის შემ­ცვე­ლი პრო­დუქ­ტის მი­ღე­ბა დაგ­ვეხ­მა­რე­ბა, თმის უჯრედს ცილა მი­ვა­წო­დოთ. შე­სა­ბა­მი­სად, ეს ცვე­ნის და­წყე­ბას შე­უშ­ლის ხელს.

ყო­ველ­დღი­უ­რად იმგვა­რი ვარ­ცხნი­ლო­ბის გა­კე­თე­ბა, რო­მელ­საც ლა­ქე­ბი და მსგავ­სი "მძი­მე" ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბი სჭირ­დე­ბა, თმის ცვე­ნას უწყობს ხელს. ამას­თან, ვარ­ცხნი­ლო­ბის გა­კე­თე­ბი­სას ჩვე­ნი თმა ფენ­თან მეტ დროს ატა­რებს, ვიდ­რე უბ­რა­ლოდ, გაშ­რო­ბი­სას. შე­სა­ბა­მი­სად, უხეშ­დე­ბა, შრე­ბა, იყო­ფა ბო­ლო­ე­ბი; კარ­გავს, ბზინ­ვა­რე­ბას, ელას­ტი­უ­რო­ბას და იწყებს ცვე­ნას. უმ­ჯო­ბე­სია, ფე­ნის აღ­ნიშ­ნუ­ლი დატ­ვირ­თვით გა­მო­ყე­ნე­ბა­სა და თმის ლა­ქე­ბის ყო­ველ­დღი­უ­რად შეს­ხმას მო­ვე­რი­დოთ.

შამ­პუ­ნის სწო­რად შერ­ჩე­ვა თმის ცვე­ნის შე­სა­ჩე­რებ­ლად ერთ-ერთი გა­დამ­წყვე­ტი ფაქ­ტო­რია. ყვე­ლა ტი­პის თმის და თა­ვის კა­ნის­თვის Sebamed-ის თმის ცვე­ნის შამ­პუ­ნი­სა და ინ­ტენ­სი­უ­რი ქა­ფის ერ­თობ­ლი­ვი გა­მო­ყე­ნე­ბა მაქ­სი­მა­ლურ ეფექტს უზ­რუნ­ველ­ყოფს. ინ­სტრუქ­ცია ასე­თია: თა­ვის და­სა­ბა­ნად გა­მო­ი­ყე­ნეთ Sebamed-ის თმის ცვე­ნის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო შამ­პუ­ნი და და­ბა­ნილ თა­ვის კან­ზე წა­ის­ვით ინ­ტენ­სი­უ­რი ქაფი, რო­მე­ლიც ჩა­მო­ბა­ნის გა­რე­შე უნდა შე­იშ­როთ.

mkurnali.ge

აღ­ნიშ­ნუ­ლი შამ­პუ­ნი ამ­ცი­რებს თმის და­ნა­კარგს თა­ვის კა­ნის სის­ხლის მი­მოქ­ცე­ვის გა­აქ­ტი­უ­რე­ბით. NHE ფორ­მუ­ლა კო­ფე­ინ­თან და გინ­კო ბი­ლო­ბას­თან ერ­თად, კვე­ბავს თმის ძი­რებს და ქმნის ოპ­ტი­მა­ლუ­რი ზრდის პი­რო­ბებს. რაც შე­ე­ხე­ბა ქაფს, ის ამ­ცი­რებს თმის მემ­კვიდ­რულ ცვე­ნას, RedensyITm, NHE და კო­ფე­ი­ნის რე­ვი­ტა­ლი­ზა­ცი­ის კომ­პლექ­სი ააქ­ტი­უ­რებს თმის ძირს საკ­ვე­ბი ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბი­თა და ჟანგბა­დის მო­მა­რა­გე­ბის გზით.

ეს ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი რომ ჩვე­ნი თმის სიძ­ლი­ე­რე­სა და სი­ჯან­სა­ღე­ზე აი­სა­ხოს, სტრესს უნდა მო­ვე­რი­დოთ. თმის ინ­ტენ­სი­უ­რი ცვე­ნა კი­დევ უფრო სტრე­სულ მდგო­მა­რე­ო­ბას გვიქ­მნის, ამი­ტომ უნდა გვეს­მო­დეს, რომ ეს პრობ­ლე­მა ქა­ლებ­ში ძა­ლი­ან გავ­რცე­ლე­ბუ­ლია და სწო­რი მოვ­ლით მისი დაძ­ლე­ვა შე­უძ­ლე­ბე­ლი არ არის.
გააკეთეთ კომენტარი
კომენტარი არ გაკეთებულა
რეკომენდებული პროდუქტები
კარგი მხედველობის და ნერვული სისტემის ხელშეწყობისთვის-60აბი
ფასი: 28.9
ნერვული სისტემის გაძლიერებისთვის -60აბი
ფასი: 22.9
ჯანსაღი თმის შესანარჩუნებლად
ფასი: 75
მხედველობის ჯანმრთელობისთვის-30აბი
ფასი: 44.9
დიეტოლოგია
გრაცას უნივერსიტეტის (ავსტრია) მეცნიერებმა ჩაატარეს ხანგრძლივი ექსპერიმენტი, რომლითაც დაადგინეს, რომ პერიოდულად შიმშილობა
კუჭის ტკივილს უამრავი მიზეზი აქვს. ზოგჯერ ეს სიმპტომი მეტად სერიოზული დაავადების მანიშნებელია:
პრიმატებზე ჩატარებული ექსპერიმენტები მეტყველებს, რომ ხმელთაშუა ზღვის დიეტა იძლევა საშუალებას, რომ შევინარჩუნოთ
კატეგორიის სხვა სტატიები
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით შაქრის მოხმარების დღიური ნორმა შეადგენს 25 გრამს (ეს 6 ჩაის კოვზი შაქარია).
მეცნიერები აცხადებენ, რომ მზის სხივები აძლიერებს ყურადღებას, ზრდის გონებრივ შრომისუნარიანობას, ამიტომაც, მზიანი დღე
გრიპი ერთერთი ყველაზე გადამდები ვირუსული დაავადებაა, რომელიც იწვევს
ალკოჰოლის ჭარბი მიღება ჯანმრთელობისთვის საზიანოა, ზომიერმა მოხმარებამ კი საგრძნობი სარგებელი შეიძლება მოუტანოს ადამიანს.
მატონიზირებელი ეფექტის და ძილის რეჟიმის დარღვევის გამო ითვლება, რომ ყავის დალევა დღის მეორე ნახევარში არ ღირს.
აერობიკა - დიდი ხნის განმავლობაში ითვლებოდა, რომ გარკვეული ასაკის მიღწევის შემდეგ, ადამიანის ნერვული უჯრედები
ნიუ-იორკის ბევრმა მცხოვრებმა დაიწყო მწნილის წვენის შეძენა. ერთი ქილა მწნილის წვენის ფასი 3-დან 45 დოლარამდეა.
ხველა ოჯახის ექიმთან მიმართვის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი მიზეზია როგორც მოზრდილებში, ასევე ბავშვებში.
მეცნიერულად დადასტურებულია, რომ ნიორი კეთილისმყოფელ გავლენას ახდენს სისხლის შედგენილობაზე, აფერხებს
+
გახდი რეკომენდებული ექიმი
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
გახდი რეკომენდებული კლინიკა
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა !
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად