3 დაავადება, რომელიც ზაფხულში მწვავდება - რა უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ჯანმრთელობა საფრთხეში არ ჩაიგდოთ - მკურნალი.გე

რუბრიკები

ოჯახის მკურნალის ანონსი

აგვისტო 2019

კითხვა-პასუხი

3 დაავადება, რომელიც ზაფხულში მწვავდება - რა უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ჯანმრთელობა საფრთხეში არ ჩაიგდოთ

3 დაავადება, რომელიც ზაფხულში მწვავდება - რა უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ჯანმრთელობა საფრთხეში არ ჩაიგდოთ
ზა­ფხუ­ლის სი­ცხე ადა­მი­ანს უამ­რა­ვი და­ა­ვა­დე­ბის გა­ჩე­ნის და გამ­წვა­ვე­ბის საფრ­თხეს უქ­მნის, რაც ხში­რად შვე­ბუ­ლე­ბის პე­რი­ოდსაც კი უშ­ხა­მებს. ალ­ბათ ცო­ტამ თუ იცის, რომ სწო­რედ ზა­ფხუ­ლის ცხელ პე­რი­ოდს უკავ­შირ­დე­ბა ზო­გი­ერ­თი ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბის გამ­წვა­ვე­ბა - ზა­ფხულ­ში მო­სა­ლოდ­ნელ ჯან­მრთე­ლო­ბის პრობ­ლე­მებ­ზე "ოჯა­ხის მკურ­ნა­ლის" და ვებ-გვერდ მკურნალი.გე-ს მთა­ვა­რი რე­დაქ­ტო­რი თა­მარ მა­მა­ცაშ­ვი­ლი გვე­სა­უბ­რე­ბა:

გულ-სის­ხლძარ­ღვთა და­ა­ვა­დე­ბე­ბი

ზა­ფხუ­ლი საკ­მა­ოდ მძი­მე დროა გულ-სის­ხლძარ­ღვთა პა­თო­ლო­გი­ე­ბის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის. ცხელ ამინ­დში პე­რი­ფე­რი­უ­ლი სის­ხლძარ­ღვე­ბი ფარ­თოვ­დე­ბა, წნე­ვა ეცე­მა და გული გაძ­ლი­ე­რე­ბულ რე­ჟიმ­ში, ფაქ­ტობ­რი­ვად, შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის ზღვარ­ზე იწყებს მუ­შა­ო­ბას ნორ­მა­ლუ­რი სის­ხლის მი­მოქ­ცე­ვის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ლად. სი­ცხე­ში ორ­გა­ნიზ­მი კარ­გავს დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით სი­თხეს
და მი­ნე­რა­ლებს. გუ­ლის მუ­შა­ო­ბის­თვის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს კა­ლი­უმ­სა და მაგ­ნი­უმს. მათი ბა­ლან­სის დარ­ღვე­ვა და დე­ფი­ცი­ტი გუ­ლის გა­ჩე­რე­ბის მი­ზე­ზიც კი შე­იძ­ლე­ბა გახ­დეს.

სი­თხის და­კარ­გვის შე­დე­გად კი ორ­გა­ნიზ­მის გა­უ­წყლო­ე­ბა ხდე­ბა, სქელ­დე­ბა სის­ხლი და მა­ტუ­ლობს თრომ­ბე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის რის­კი. ამ ყვე­ლაფ­რის შე­დე­გად კი მა­ტუ­ლობს ინ­ფარ­ქტი­სა და ინ­სულ­ტის გან­ვი­თა­რე­ბის რის­კიც.
ამი­ტომ ამ პე­რი­ოდ­ში გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სიფრ­თხი­ლით უნდა მო­ვექ­ცეთ სა­კუ­თარ ჯან­მრთე­ლო­ბას. გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ შემ­დე­გი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი:

 • სი­ცხე­ში ნუ და­იტ­ვირ­თე­ბით ფი­ზი­კუ­რად, ნუ გა­ჩერ­დე­ბით დიდ­ხანს მზის გულ­ზე, ნუ ატა­რებთ მძი­მე ჩან­თებს, გან­სა­კუთ­რე­ბულ სა­შიშ­რო­ე­ბას წარ­მო­ად­გენს აგა­რაკ­ზე, თა­კა­რა მზე­ში წახ­რილ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში მუ­შა­ო­ბა. ასე გაზ­რდით გო­ნე­ბის და­კარ­გვის რისკს;
 • მო­ე­რი­დეთ გა­და­ხუ­რე­ბის შემ­დეგ ცივ წყალს. იგი იწ­ვევს სის­ხლძარ­ღვთა უე­ცარ შე­ვიწ­რო­ე­ბას ანუ სპაზმს და შე­იძ­ლე­ბა ინ­ფარ­ქტიც კი გან­ვი­თარ­დეს;
 • არ გა­ი­რუ­ჯოთ 15-20 წუთ­ზე მეტ ხანს. თუ გული აგიჩ­ქარ­დე­ბათ ან სუნ­თქვა გა­გიხ­შირ­დე­ბათ, და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ შე­ე­ფა­რეთ გრილ შე­ნო­ბას;სვით მი­ნე­რა­ლუ­რი წყა­ლი - იგი შე­გივ­სებთ და­კარ­გულ მი­ნე­რა­ლებს და ორ­გა­ნიზმსაც იდე­ა­ლუ­რად გა­აგ­რი­ლებს;
 • საკ­ვე­ბის მი­ღე­ბი­სას და­ი­ცა­ვით ზო­მი­ე­რე­ბა. უარი თქვით ზედ­მე­ტად ცხი­მი­ან და ძნე­ლად მო­სა­ნე­ლე­ბელ; პრო­დუქ­ტებ­ზე, მათი მო­ნე­ლე­ბი­სას გა­და­იტ­ვირ­თე­ბა კუჭ-ნაწ­ლა­ვი, რაც კი­დევ მე­ტად გაზ­რდის დატ­ვირ­თვას გულ­ზე;
 • მი­ირ­თვით წყლით მდი­და­რი ხილი და ბოსტნე­უ­ლი - სა­ზამ­თრო, კიტ­რი, კომ­ბოს­ტო და სხვა.


ან­გი­ნა

მი­იჩ­ნე­ვა, რომ ან­გი­ნა ზამ­თრის და­ა­ვა­დე­ბაა, მაგ­რამ სი­ნამ­დვი­ლე­ში საკ­მა­ოდ ხში­რია ან­გი­ნის გამ­წვა­ვე­ბის შემ­თხვე­ვე­ბი ზა­ფხულ­ში. მისი მი­ზე­ზი კი ის არის, რომ ტონ­ზი­ლებს (ნუ­შუ­რა ჯირ­კვლებს, იმა­ვე გლან­დებს) არ უყ­ვართ ტემ­პე­რა­ტუ­რის მკვეთ­რი ცვა­ლე­ბა­დო­ბა. ზა­ფხულ­ში ყვე­ლა მი­ირ­თმევს ცივ სას­მელს, ნა­ყინს. ზო­გი­ერ­თი ცივი შხა­პით გრილ­დე­ბა. ასე­ვე ტემ­პე­რა­ტუ­რულ კონ­ტრას­ტებს ქმნის კონ­დი­ცი­ო­ნე­რი. ამ ყვე­ლაფ­რის შე­დე­გად კი ტონ­ზი­ლი­ტი მწვავ­დე­ბა.

ან­გი­ნა რომ არ და­გე­მარ­თოთ, გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ შემ­დე­გი:

 • ნუ და­ლევთ მა­ცივ­რი­დან გა­მო­ღე­ბულ ცივ სას­მე­ლებს;
 • ერი­დეთ ნა­ყინს;
 • გა­რუ­ჯვის შემ­დეგ ჯერ ჩრდილ­ში გა­და­დით, გაგ­რილ­დით, ტანი წყლით და­ი­ზი­ლეთ და შემ­დეგ შე­დით წყალ­ში;
 • ნუ დაჯ­დე­ბით კონ­დი­ცი­ო­ნე­რის ცივი ნა­კა­დის არე­ში. ტემ­პე­რა­ტუ­რუ­ლი რე­ჟი­მი კი ისე შე­არ­ჩი­ეთ, რომ გა­რეთ გას­ვლი­სას ძა­ლი­ან დიდი კონ­ტრას­ტი არ იყოს;
 • ცივი შხა­პი შეც­ვა­ლეთ გრი­ლი შხა­პით.


სა­შარ­დე სის­ტე­მის და­ა­ვა­დე­ბე­ბი

ზა­ფხუ­ლო­ბით ცის­ტი­ტის გამ­წვა­ვე­ვის გამო, ქა­ლე­ბის მი­მარ­თვი­ა­ნო­ბა სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში იმა­ტებს. მი­ზე­ზი კი ცივ წყალ­ში ბა­ნა­ო­ბა და შემ­დეგ გა­რუ­ჯვა, სვე­ლი სა­ცუ­რაო კოს­ტი­უ­მით სი­ა­რუ­ლი, უსუფ­თაო ად­გი­ლებ­ში ბა­ნა­ო­ბის შე­დე­გად გა­და­დე­ბუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბია. ბა­ნა­ო­ბი­სას გა­და­ცი­ე­ბის შე­დე­გად ასე­ვე შე­იძ­ლე­ბა გან­ვი­თარ­დეს თირკმლის პა­თო­ლო­გი­ე­ბი, კერ­ძოდ პი­ე­ლო­
ნეფ­რი­ტი.

ზო­გა­დად თირკმლე­ბი ზა­ფხულ­ში მთე­ლი დატ­ვირ­თვის მუ­შა­ობს, მათ უხ­დე­ბათ მო­მა­ტე­ბუ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბით მი­ღე­ბუ­ლი სი­თხის ორ­გა­ნიზ­მი­დან გა­მო­ტა­ნა. ამი­ტომ, თუ თირკმე­ლე­ბი არც ისე ჯან­სა­ღი გვაქვს, შე­საძ­ლოა მათ გა­უ­ჭირ­დეთ ამ დატ­ვირ­თვას­თან გამ­კლა­ვე­ბა და ზა­ფხუ­ლის დას­ვე­ნე­ბა ჩაგ­ვაშ­ხა­მონ. როცა თირკმე­ლე­ბი გა­წუ­ხებთ, ექი­მე­ბი გირ­ჩე­ვენ:

 • მე­ტის­მე­ტად არ გა­ზარ­დოთ მოხ­მა­რე­ბუ­ლი სი­თხის რა­ო­დე­ნო­ბა, თუმ­ცა არც სი­თხის დე­ფი­ცი­ტი შე­უქ­მნათ ორ­გა­ნიზმს, რათა გა­უ­წყლო­ე­ბა არ გან­ვი­თარ­დეს;
 • არ გა­და­ი­ცი­ოთ ორ­გა­ნიზ­მი - არ იბა­ნა­ოთ ძა­ლი­ან ცივ წყალ­ში და არ ია­როთ სვე­ლი სა­ზღვაო კოს­ტი­უ­მით.
გააკეთეთ კომენტარი
თარიღი : 18-07-2019
მაკო
ამოიკერე პირი და მორჩა,არაფერი მოგივა
რეკომენდებული პროდუქტები
ჯანსაღი თმის შესანარჩუნებლად
ფასი: 75
მხედველობის ჯანმრთელობისთვის-30აბი
ფასი: 44.9
ჯანსაღი თმის შესანარჩუნებლად
ფასი: 75
კარგი მხედველობის და ნერვული სისტემის ხელშეწყობისთვის-60აბი
ფასი: 28.9
მსგავსი სიახლეები
ბოლო დროს, ადა­მი­ა­ნი სა­კუ­თარ ჯან­მრთე­ლო­ბას სულ უფრო ნაკ­ლე­ბად აქ­ცევს ყუ­რა­დღე­ბას,
25-02-2019
მთელი საქართველო შეძრა დიდ დიღომში მომხდარმა ტრაგედიამ, რომელიც გაზის აფეთქებამ გამოიწვია.
17-01-2019
გრიპის სხვადასხვა სახის ვირუსი ყოველწლიურად ვრცელდება და ყოველთვის ახლავს თან
12-01-2019
დიეტოლოგია
დასავლეთ ავსტრალიის უნივერსიტეტის თანამშრომლები დარწმუნებულები არიან, რომ ფინჯანი ჩაის ან ერთი
ექსპერტებმა დაასახელეს ბადრიჯანის სასარგებლო თვისებები, რის გამოც ის აუცილებლად უნდა ჩართოთ საკვებ რაციონში.
ნიუ-იორკის ბინგემტონის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა დაასკვნეს, რომ ადამიანს ახალგაზრდობაში უფრო მეტად ესაჭიროება
კატეგორიის სხვა სტატიები
ზაფხულის ცხელ დღეებში ინტოქსიკაციის (მოწამვლის) შემთხვევები, ჩვეულებრივ, მატულობს. როგორ უნდა მოიქცეთ ამ დროს:
ვიტამინების ნაკლებობა, ჩვეულებრივ, ასოცირდება მუდმივ დეპრესიებთან, ძალთა განლევასთან და განუწყვეტელ გაციება-ავადმყოფობებთან.
აღმოსავლური მედიცინა გვამცნობს - ჯანსაღი წესით მცხოვრები ადამიანი ბედნიერია, რადგან ის ჯანმრთელია და ფლობს
პასიური მწეველობის საშიშროების შესახებ (კვამლის მეორეული ზემოქმედება) კარგადაა ცნობილი. თუმცა ასევე არსებობს
თა­ნა­მედ­რო­ვე სამ­ყა­რო­ში გა­რე­მო იმ­დე­ნად და­ბინ­ძუ­რე­ბუ­ლია, რომ ის ადა­მი­ა­ნე­ბის ჯან­მრთე­ლო­ბას სე­რი­ო­ზულ პრობ­ლე­მებს უქ­მნის.
თბილი ამინდების დადგომისთანავე ბევრი კაფე და რესტორანი ხსნის ღია საზაფხულო ვერანდებს.
ალოე ვერა განსაკუთრებული თვისებების მქონე მარადმწვანე მცენარეა. მისი სამშობლო აფრიკაა, თუმცა დღეს ის უამრავ რეგიონშია გავრცელებული.
სადღეისოდ ასეთი კრემების ასორტიმენტი საკმაოდ ფართოა. ხშირად არც კი ვიცით, რომელი ხაზის კრემი უფრო მიესადაგება ჩვენს კანს.
სამწუხაროდ, ბოლო ათწლეულის მანძილზე ალერგიული დაავადებებით, მათ შორის - ბრონქული ასთმით დაავადებულთა
დღევანდელი ცხოვრების რიტმი, მძიმე ეკოლოგიური გარემო, კვების თავისებურებები განაპირობებს სხვადასხვა პათოლოგიის
+
გახდი რეკომენდებული ექიმი
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
გახდი რეკომენდებული კლინიკა
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა !
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად