რა პროფილაქტიკური ანალიზების ჩატარებაა საჭირო, ჯანმრთელობა რომ შევინარჩუნოთ? - ექიმი თამარ მამაცაშვილი გვირჩევს - მკურნალი.გე

რუბრიკები

ოჯახის მკურნალის ანონსი

იანვარი 2021

კითხვა-პასუხი

რა პროფილაქტიკური ანალიზების ჩატარებაა საჭირო, ჯანმრთელობა რომ შევინარჩუნოთ? - ექიმი თამარ მამაცაშვილი გვირჩევს

 რა პროფილაქტიკური ანალიზების ჩატარებაა საჭირო, ჯანმრთელობა რომ შევინარჩუნოთ? - ექიმი თამარ მამაცაშვილი გვირჩევს
ბოლო დროს, ადა­მი­ა­ნი სა­კუ­თარ ჯან­მრთე­ლო­ბას სულ უფრო ნაკ­ლე­ბად აქ­ცევს ყუ­რა­დღე­ბას, რის მი­ზე­ზა­დაც უდ­რო­ო­ბას, უსახ­სრო­ბას ასა­ხე­ლებს. ზოგ­ჯერ ში­შიც აქვს, გა­ურ­ბის კვლე­ვე­ბის შე­დე­გებს.

ჯან­მრთე­ლო­ბა ნე­ბის­მი­ე­რი ადა­მი­ა­ნის­თვის ძვირ­ფა­სი, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია და მას­ზე ზრუნ­ვა - სა­ვალ­დე­ბუ­ლო. ამი­ტომ, სა­ჭი­როა, წე­ლი­წად­ში რამ­დე­ნი­მე კვლე­ვის ჩა­ტა­რე­ბა, ხოლო თუ რა ანა­ლი­ზე­ბია იმის­თვის სა­ჭი­რო, რომ ჯან­მრთე­ლო­ბა შე­ვი­ნარ­ჩუ­ნოთ, ამ სა­კი­თხთან და­კავ­ში­რე­ბით, ჟურ­ნალ "ოჯა­ხის მკურ­ნა­ლის" და mkurnali.ge-ს მთა­ვა­რი რე­დაქ­ტორი, თა­მარ მა­მა­ცაშ­ვილი გვირჩევს:

- და­ა­ვა­დე­ბა­თა პრო­ფი­ლაქ­ტი­კა გა­ცი­ლე­ბით უფრო იაფი ჯდე­ბა და ადა­მი­ა­ნის ჯან­მრთე­ლო­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბის უფრო კარ­გი სა­შუ­ა­ლე­ბაა, ვიდ­რე უკვე გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი და გარ­თუ­ლე­ბუ­ლი პა­თო­ლო­გი­ე­ბის მკურ­ნა­ლო­ბა. პრო­ფი­ლაქ­ტი­
კის­თვის კი საკ­მა­რი­სია წე­ლი­წად­ში ერთხელ მა­ინც სულ რამ­დე­ნი­მე ანა­ლი­ზის ჩა­ტა­რე­ბა. ეს ანა­ლი­ზე­ბია:

  • სის­ხლის სა­ერ­თო ანა­ლი­ზი
  • შარ­დის სა­ერ­თო ან­ლი­ზი
  • სის­ხლის ბი­ო­ქი­მი­უ­რი ანა­ლი­ზი - ქო­ლეს­ტე­რი­ნი­სა და მისი ფრაქ­ცი­ე­ბის გა­მოკ­ვლე­ვა, გლუ­კო­ზა სის­ხლში, კრე­ა­ტი­ნი­ნი, რო­მე­ლიც თირკმლის ფილტრა­ცი­ულ ფუნ­ქცი­ას გვიჩ­ვე­ნებს.
სის­ხლის სა­ერ­თო ანა­ლი­ზი გვაწ­ვდის ინ­ფორ­მა­ცი­ას, ხომ არ მი­დის ორ­გა­ნიზ­მში ფა­რუ­ლი ინ­ფექ­ცია, ან­თე­ბა, ხომ არ
არის ანე­მია, ხომ არ არის იმუ­ნი­ტე­ტი დაქ­ვე­ი­თე­ბუ­ლი, ალერ­გი­ისაკენ მიდ­რე­კი­ლება.

შარ­დის ანა­ლი­ზით კი ვნა­ხუ­ლობთ თირკმლის ფუნ­ქცი­ურ მდგო­მა­რე­ო­ბას, სა­შარ­დე გზებ­ში მიმ­დი­ნა­რე ან­თე­ბებს და სხვა პა­თო­ლო­გი­ებს.

ბი­ო­ქი­მი­უ­რი ანა­ლი­ზე­ბი სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ვცემს, ად­რე­ულ სტა­დი­ა­ზე აღ­მო­ვა­ჩი­ნოთ გულ-სის­ხლძარ­ღვთა სის­ტე­მის, თირკმლის და­ა­ვა­დე­ბე­ბი, შაქ­რი­ა­ნი დი­ა­ბე­ტი და მათი რისკ-ფაქ­ტო­რე­ბი. დრო­უ­ლად გა­მოვ­ლე­ნის შემ­თხვე­ვა­ში კი შევ­ძლებთ, თა­ვი­დან ავი­ცი­ლოთ ამ და­ა­ვა­დე­ბე­ბის მძი­მე გარ­თუ­ლე­ბე­ბი: ინ­სულ­ტი, ინ­ფარ­ქტი, თირკმლის ქრო­ნი­კუ­ლი უკ­მა­რი­სო­ბა.

მათ, ვინც ხში­რად სტუმ­რობს სტო­მა­ტო­ლოგს, იკე­თებს ტა­ტუ­ი­რე­ბას, არის ნარ­კო­ტი­კე­ბის მომ­ხმა­რე­ბე­ლი, ხში­რად იც­ვლის სქე­სობ­რივ პარტნი­ო­რებს, უწევს ოპე­რა­ცი­უ­ლი ჩა­რე­ვა რა­ი­მე ქი­რურ­გი­უ­ლი პრობ­ლე­მის გამო, აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა ჩა­ი­ტა­რონ სის­ხლის ანა­ლი­ზი ბ და ც ჰე­პა­ტი­ტებ­ზე და შიდსზე.

40 წლის ასა­კი­დან ამ გა­მოკ­ვლე­ვებს უნდა და­ე­მა­ტოს:
ქა­ლებ­ში - მა­მოგ­რა­ფია და გი­ნე­კო­ლო­გი­უ­რი გა­სინ­ჯვა, პაპ-ტეს­ტი. ჩვენ­თან ეს კვლე­ვე­ბი სკრი­ნიგ-პროგ­რა­მით არის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლი და აბ­სო­ლუ­ტუ­რად უფა­სოა. საშ­ვი­ლოს­ნოს კი­ბოს გა­ა­ხალ­გაზ­რდა­ვე­ბის და გახ­ში­რე­ბის გამო პაპ-ტეს­ტი 25 წლი­დან ტარ­დე­ბა.

50 წლი­დან მა­მა­კა­ცებ­ში - სის­ხლში პროს­ტატ-სპე­ცი­ფი­კუ­რი ან­ტი­გე­ნის - პსა-ს ანა­ლი­ზი. პსა გა­მო­ავ­ლენს წი­ნამ­დე­ბა­რე ჯირ­კვლის ავ­თვი­სე­ბი­ან სიმ­სივ­ნეს და სიმ­სივ­ნის­წი­ნა მდგო­მა­რე­ო­ბებს. სხვა­თა შო­რის, დრო­უ­ლად გა­მოვ­ლე­ნი­ლი პროს­ტა­ტის კიბო, ოპე­რა­ცი­უ­ლი მკურ­ნა­ლო­ბის შე­დე­გად სრუ­ლად იკურ­ნე­ბა!

50 წლის შემ­დეგ სა­ჭი­რო და აუ­ცი­ლე­ბე­ლია მსხვი­ლი ნაწ­ლა­ვის სკრი­ნინ­გიც - სის­ხლდე­ნა­ზე სპე­ცი­ა­ლუ­რი ტეს­ტი (FOBT). ასე­ვე ური­გო არ იქ­ნე­ბა, თუ გას­ტროს­კო­პი­ულ კვლე­ვა­საც ჩა­ვი­ტა­რებთ. იმ ქვეყ­ნებ­ში, სა­დაც ეს კვლე­ვე­ბი მა­სობ­რი­ვად ტარ­დე­ბა, კუ­ჭი­სა და მსხვი­ლი ნაწ­ლა­ვის კი­ბოს დი­აგ­ნო­ზით სიკ­ვდი­ლი­ა­ნო­ბამ მკვეთ­რად იკლო.

აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა აღ­ვნიშ­ნოთ, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში, რო­გორც იოდ­დე­ფი­ცი­ტის ენ­დე­მურ კე­რა­ში, სა­ვალ­დე­ბუ­ლო კვლე­ვებს და­ე­მა­ტა ფა­რი­სებ­რი ჯირ­კვლის პრო­ფი­ლაქ­ტი­კუ­რი გა­მოკ­ვლე­ვა (TSH, ექოს­კო­პია). კვლე­ვის პა­სუ­ხის შემ­დეგ გა­და­წყდე­ბა, რა პე­რი­ო­დუ­ლო­ბით დას­ჭირ­დე­ბა ადა­მი­ანს ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით შემ­დგო­მი მო­ნი­ტო­რინ­გი.
გააკეთეთ კომენტარი
კომენტარი არ გაკეთებულა
მსგავსი სიახლეები
მას შემდეგ, რაც ჩვენს საიტზე დავიწყეთ გრიპის დამდეგი სეზონისთვის პრევენციული აცრების შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნება
23-10-2019
ზა­ფხუ­ლის სი­ცხე ადა­მი­ანს უამ­რა­ვი და­ა­ვა­დე­ბის გა­ჩე­ნის და გამ­წვა­ვე­ბის საფრ­თხეს უქ­მნის,
13-07-2019
ექიმ კომოროვსკის რეკომენდაციებიდან გთავაზობთ ვარიკოზის საპროფილაქტიკო რამდენიმე რჩევას.
27-05-2019
დიეტოლოგია
ნიგოზი გულისთვის განსაკუთრებულად სასარგებლო პროდუქტადაა აღიარებული.
ღვიძლი ის ორგანოა, რომელიც მრავალ, მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს. ამიტომ მის დასაცავად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ.
კატეგორიის სხვა სტატიები
დიდი ბრიტანეთის ჯანდაცვის ნაციონალური სამსახურის სპეციალიტებმა ჩამოთვალეს ის ღონისძიებები,
თამბაქოს მოწევა ადამიანის ორგანიზმის თითქმის ყველა ორგანოს აზიანებს. განსაკუთრებით კი ფილტვებს.
გავრცელებული აზრით, კარაქი ან ზეთი თავიდან აგვიცილებს სწრაფად დათრობის საშიშროებას.
ნიუკასლის უნივერსიტეტის ახალი კვლევა აჩვენებს, რომ 85 წელზე მეტი ასაკის მქონე ადამიანები,
გამოსავალი ნაპოვნია! უსაფრთხო ალტერნატივა მათთვის, ვინც მოწევას თავს ვერ/არ ანებებს.
დასვენება, ძილი, კვება, ფიზიკური აქტივობა, ზრუნვა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე – ეს ის საკითხებია, რომელიც განსაზღვრავს იმას,
შაქარი და ცხიმები წარმოადგენს ძირითად საწვავს, რომელიც კვებავს სხეულის თითოეულ უჯრედს.
როგორც ოქსფორდის უნივერსიტეტის კვლევამ აჩვენა, თაფლი, ტრადიციულ პრეპარატებზე
პირველი კლასი და სასკოლო ადაპტაცია - სასკოლო ადაპტაციის გასავლელად მშობლებს რჩევებს აძლევს
ადამიანის ხერხემალს ყოველდღიურად დიდი დატვირთვა ადგება, შესაბამისად,
+
გახდი რეკომენდებული ექიმი
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
გახდი რეკომენდებული კლინიკა
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა !
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად