ფარმაცევტულმა კომპანია "არტფარმამ" სამედიცინო სფეროს „ბიოპრონ 9 პრემიუმი” წარუდგინა - მკურნალი.გე

რუბრიკები

ოჯახის მკურნალის ანონსი

ივლისი 2020

ფარმაცევტულმა კომპანია "არტფარმამ" სამედიცინო სფეროს „ბიოპრონ 9 პრემიუმი” წარუდგინა

ფარმაცევტულმა კომპანია "არტფარმამ" სამედიცინო სფეროს „ბიოპრონ 9 პრემიუმი” წარუდგინა
ფარმაცევტულმა კომპანია "არტფარმამ" სამედიცინო სფეროს „ბიოპრონ 9 პრემიუმი” წარუდგინა 25-26 ოქ­ტომ­ბერს, ფარ­მა­ცევ­ტულ­მა კომ­პა­ნია „არ­ტფარ­მამ“ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას ჩე­ხუ­რი ფარ­მა­ცევ­ტუ­ლი კომ­პა­ნია „ვალ­მარ­კის“ კი­დევ ერთი ინო­ვა­ცი­უ­რი პრო­დუქ­ტი, „ბი­ოპ­რონ 9 პრე­მი­უ­მი“ წა­რუდ­გი­ნა. ბრენ­დი უკვე 20 წე­ლია ინარ­ჩუ­ნებს უპი­რო­ბო ლი­დე­რო­ბას ცენ­ტრა­ლურ ევ­რო­პა­ში.

mkurnali.ge

ეს არის N1 პრო­ბი­ო­ტი­კი მულ­ტიშ­ტა­მუ­რი შე­მად­გენ­ლო­ბით, უსაფრ­თხო­ე­ბი­სა და ეფექ­ტი­ა­ნო­ბის მა­ღა­ლი პრო­ფი­ლით, რო­მე­ლიც ევ­რო­პის წამ­ყვან გას­ტრო­ენ­ტე­რო­ლო­გებ­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის შე­დე­გად შე­იქ­მნა.

ორ­დღი­ან კონ­ფე­რენ­ცი­ას სას­ტუმ­რო­ე­ბი „ბილტმო­რი“ და „ჰო­ლი­დეი ინნი“ მას­პინ­ძლობ­დნენ. ევ­რო­პი­დან მოწ­ვე­ულ სტუმ­რებ­თერ­თან ერ­თად ღო­ნის­ძი­ე­ბას ეს­წრე­ბოდ­ნენ პე­დი­ატ­რე­ბი, გი­ნე­კო­ლოგ-რეპ­რო­დუქ­ტო­ლოგ­თა, გას­ტრო­ენ­ტე­რო­ლოგ­თა, ინ­ფექ­ცი­ო­ნის­ტთა და ენ­დოკ­რი­ნო­ლოგ­თა სფე­როს წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი.

mkurnali.ge

ღო­ნის­ძი­ე­ბა გახ­სნა „არ­ტფარ­მას“ დი­რექ­ტორ­მა, ლიკა
ლობ­ჟა­ნი­ძემ. კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე სი­ტყვით გა­მო­ვიდ­ნენ ვალ­მარ­კის მარ­კე­ტინ­გის დი­რექ­ტო­რი, ჯირი მა­ლა­ტი; მე­დი­ცი­ნის დოქ­ტო­რი, გას­ტრო­ენ­ტე­რო­ლო­გი, Euroops-ის შემ­სწავ­ლე­ლი ჯგუ­ფი­სა და ევ­რო­პის გას­ტრო­ენ­ტე­რო­ლოგ­თა ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი ასო­ცი­ა­ცი­ის წევ­რი, მარ­ტინ ლი­ბერ­და; პე­დი­ატ­რი, მე­დი­ცი­ნის დოქ­ტო­რი, თე­მურ მი­ქე­ლა­ძე და სა­ქარ­თვე­ლოს კოლ­პოს­კო­პი­ის ფე­დე­რა­ცი­ის პრე­ზი­დენ­ტი, გი­ნე­კო­ლო­გი, მე­დი­ცი­ნის დოქ­ტო­რი, მა­დო­ნა ჯუ­ღე­ლი.

mkurnali.ge

ღო­ნის­ძი­ე­ბის პირ­ვე­ლი დღე პე­დი­ატ­რი­ას და­ეთ­მო. თე­მურ მი­ქე­ლა­ძემ
მიკ­რო­ბი­ო­ტა­ზე და იმუ­ნო­მო­დუ­ლა­ცი­ა­ზე ისა­უბ­რა. მარ­ტინ ლი­ბერ­დამ კი ორ­გა­ნიზ­მის ჯან­საღ, ფი­ზი­ო­ლო­გი­ურ ფუნ­ქცი­ო­ბა­ში მიკ­რო­ბი­ო­მის როლი და თა­ნა­მედ­რო­ვე რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი გა­ნი­ხი­ლა. მო­ნა­წი­ლე­ებ­მა ასე­ვე ისა­უბ­რეს ბავ­შვის (მო­ზარ­დის) ორ­გა­ნიზ­მში ბაქ­ტე­რი­ე­ბის და­ბა­ლან­სე­ბუ­ლი ოდე­ნო­ბით არ­სე­ბო­ბის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა­ზე, მის გავ­ლე­ნა­ზე და პე­დი­ატ­რი­ა­ში ბი­ოპ­რონ 9 პრე­მი­უ­მის გა­მო­ყე­ნე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ბა­ზე.

mkurnali.ge

ღო­ნის­ძი­ე­ბის მე­ო­რე დღეს მო­ნა­წი­ლე­ებ­მა იმ­სჯე­ლეს ორ­სუ­ლო­ბა-ლაქ­ტა­ცი­ის დროს და ზრდას­რულ ასაკ­ში, ქალ­ბა­ტო­ნე­ბის ორ­გა­ნიზ­მში ბაქ­ტე­რი­ე­ბის და­ბა­ლან­სე­ბუ­ლი ოდე­ნო­ბით არ­სე­ბო­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ბა­სა და მათი აღ­დგე­ნის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა­ზე;

ასე­ვე, კვლე­ვე­ბით და­დას­ტუ­რე­ბულ ინო­ვა­ცი­ურ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებ­ზე, რომ­ლე­ბიც ახა­სი­ა­თებს ბი­ოპ­რონ 9 პრე­მი­უმს ურო­გე­ნი­ტა­ლუ­რი სის­ტე­მის და­ა­ვა­დე­ბა­თა პრე­ვენ­ცი­ი­სა და მკურ­ნა­ლო­ბის სქე­მა­ში.

mkurnali.ge

სინ­ბი­ო­ტი­კუ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის დახ­მა­რე­ბით გი­ნე­კო­ლო­გი­ურ პა­თო­ლო­გი­ა­თა პრე­ვენ­ცი­ი­სა და მკურ­ნა­ლო­ბის ახ­ლე­ბუ­რი ხედ­ვის შე­სა­ხებ ისა­უბ­რა ქალ­ბა­ტონ­მა მა­დო­ნა ჯუ­ღელ­მა.

ბი­ოპ­რონ 9 პრე­მი­უ­მის სრულ­ყო­ფი­ლი შე­მად­გენ­ლო­ბა წარ­მო­ად­გენს იდე­ა­ლურ კომ­პლექსს დის­ბი­ო­ზი­სა და ორ­გა­ნიზ­მში მიკ­რო­ბი­ო­მის დის­ბა­ლან­სით გა­მოწ­ვე­უ­ლი სხვა და­ა­ვა­დე­ბე­ბის პრე­ვენ­ცი­ი­სა და მკურ­ნა­ლო­ბის­თვის. თი­თო­ე­ულ კაფ­სუ­ლა­ში ცო­ცხა­ლი მიკ­რო­ორ­გა­ნიზ­მე­ბის 9 შტა­მია წარ­მოდ­გე­ნი­ლი, რაც საჭ­მლის მომ­ნე­ლე­ბე­ლი სის­ტე­მის გაძ­ლი­ე­რე­ბულ კო­ლო­ნი­ზა­ცი­ას უზ­რუნ­ველ­ყოფს.

mkurnali.ge

პრო­დუქ­ტი რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია ბავ­შვე­ბის­თვის 3 წლის ასა­კი­დან, ორ­სუ­ლო­ბის, ლაქ­ტა­ცი­ი­სა და დი­ა­ბე­ტის დროს. “ბი­ოპ­რონ 9 პრე­მი­უ­მი” არის სრუ­ლი­ად უსაფრ­თხო და სრუ­ლად აკ­მა­ყო­ფი­ლებს ევ­რო­პულ სტან­დარ­ტებს.

ფარ­მა­ცევ­ტუ­ლი კომ­პა­ნია „არ­ტფარ­მა“ 2014 წელს და­არ­სდა და მისი მი­ზა­ნია თა­ნა­მედ­რო­ვე, ევ­რო­პა­ში აპ­რო­ბი­რე­ბუ­ლი სტან­დარ­ტე­ბის და­ნერგვა სა­ქარ­თვე­ლო­ში და­ა­ვა­დე­ბა­თა პრე­ვენ­ცი­ი­სა და მკურ­ნა­ლო­ბის კუ­თხით.

R
გააკეთეთ კომენტარი
კომენტარი არ გაკეთებულა
დიეტოლოგია
ტვინისათვის სასარგებლო ბოსტნეულიდან დიეტოლოგები
ექიმი-ენდოკრინოლოგი ქეთი ასათიანის რჩევები - ორგანიზმისთვის აუცილებელი მინერალების შესახებ
იოდის დეფიციტი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ძალიან სახიფათოა. იოდის დონის დაქვეითების აღმოსაფხვრელად ექსპერტები
კატეგორიის სხვა სტატიები
გასულ საუკუნეში ქართველი მამაკაცი, რომელსაც სიმელოტე ტანჯავდა, ალბათ, ვერც კი წარმოიდგენდა,
კალიფორნიის უნივერსიტეტში შექმნეს მოწყობილობა, რომელიც მშობიარობის
„მე თმა ჰეალაინში გადავინერგე!“ - სავარაუდოდ, ამ სიტყვებს ამიერიდან უფრო მეტი ადამიანი იტყვის, მას შემდეგ, რაც თმის აღდგენითი მედიცინის სამკურნალო სამეცნიერო ცენტრს,
მსოფლიოში პირველად შესაძლებელი გახდა დაბლოკილი ან შევიწროვებული არტერიებისთვის
მუცლის შებერილობა, დიარეა, მეტეორიზმი, ყურყური - რატომ შეიძლება გამოიწვიოს ეს და საჭმლის მომნელებელი სისტემის დარღვევასთან დაკავშირეული სხვა ნიშნები
NL International-ის ფუნქციური საკვები “Energy Diet Smart” წარმოადგენს ჩანთით სატარებელ, მარტივ, ვიტამინებით გაჯერებულ, ბოლოგიურად სუფთა,
როდესაც ადამიანი დიდ დროს ატარებს საჭესთან და ფეხით ცოტას დადის, მას შეიძლება ჯანმრთელობის პრობლემები შეექმნას.
ექიმები დიდი ხანია ელიან იმ დროს, როდესაც ცხოვრების ჯანსაღი წესი უბრალო მოდად კი არ ჩაითვლება,
ბოლო დროს საქართველოში ძალიან მომრავლდა ტკიპები, ბუნებას მონატრებულმა ადამიანებმა
ზაფხულის უხერხულ პრობლემათაგან ერთ-ერთი უმთავრესი ჭარბი ოფლიანობაა.
Notice: Undefined variable: new_price in /var/www/mkurnali.ge/public_html/modules/mod_rss_center/tmpl/default.php on line 227 Notice: Undefined variable: old_prcie in /var/www/mkurnali.ge/public_html/modules/mod_rss_center/tmpl/default.php on line 235 Notice: Undefined variable: deffered_price in /var/www/mkurnali.ge/public_html/modules/mod_rss_center/tmpl/default.php on line 243
+
გახდი რეკომენდებული ექიმი
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
გახდი რეკომენდებული კლინიკა
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა !
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად