ისმიჟენი - ძლიერი იმუნიტეტი ნებისმიერ ასაკში - მკურნალი.გე

რუბრიკები

ოჯახის მკურნალის ანონსი

იანვარი 2021

ისმიჟენი - ძლიერი იმუნიტეტი ნებისმიერ ასაკში

ისმიჟენი - ძლიერი იმუნიტეტი ნებისმიერ ასაკში
თუ გინ­დათ, რომ ნაკ­ლე­ბად ია­ვა­დოთ ზამ­თარ­ში, სა­სურ­ვე­ლია იმუ­ნი­ტეტ­ზე ზრუნ­ვა და­ვი­წყოთ წი­ნას­წარ - ახლა, შე­მოდ­გო­მით. იმუ­ნი­ტე­ტი ორ­გა­ნიზ­მის უნა­რია და­იც­ვას თავი მის­თვის უცხო აგენ­ტის­გან.

იმუ­ნუ­რი სის­ტე­მის დაქ­ვე­ი­თე­ბას იწ­ვევს: ხში­რი ბაქ­ტე­რი­უ­ლი და ვირუ­სუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბი, ცხოვ­რე­ბის არა­ჯან­სა­ღი წესი, სტრე­სი, არას­რულ­ფა­სო­ვა­ნი კვე­ბა, ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბით ხან­გრძლი­ვი მკურ­ნა­ლო­ბა, გა­რე­მოს არა­ხელ­საყ­რე­ლი პი­რო­ბე­ბი და სხვა. ადა­მი­ა­ნის ჯან­მრთე­ლო­ბის ძი­რი­თა­დი მცვე­ლი იმუ­ნი­ტე­ტია, ამი­ტომ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია მისი გაძ­ლი­ე­რე­ბა.

მწვა­ვე რეს­პი­რა­ცი­უ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბი ბავ­შვებ­ში და მოზ­რდი­ლებ­ში ავა­დო­ბის უპირ­ვე­ლე­სი მი­ზე­ზია, რო­გორც გან­ვი­თა­რე­ბულ, ისე გან­ვი­თა­რე­ბად ქვეყ­ნებ­ში. პე­დი­ატ­რი­უ­ლი კონ­სულ­ტა­ცი­ე­ბის თით­ქმის ნა­ხე­ვა­რი გა­მოწ­ვე­უ­ლია სა­სუნ­თქი გზე­ბის ინ­ფექ­ცი­ე­ბით. მწვა­ვე რეს­პი­რა­ცი­უ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის მა­ღა­ლი სიხ­ში­რე
უკავ­შირ­დე­ბა იმუ­ნუ­რი სის­ტე­მის დაქ­ვე­ი­თე­ბას, სხვა­დას­ხვა გა­რე­მო ფაქ­ტო­რებს, რეს­პი­რა­ცი­უ­ლი პა­თო­გე­ნე­ბის ზე­მოქ­მე­დე­ბის გაზ­რდას ბავ­შვთა აღ­ზრდის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში, რო­გო­რი­ცაა სა­ბავ­შვო ბა­ღე­ბი, სკო­ლე­ბი, სხვა­დას­ხვა თავ­შეყ­რის ად­გი­ლე­ბი.

გა­ურ­თუ­ლე­ბე­ლი ზედა სა­სუნ­თქი გზე­ბის ინ­ფექ­ცია, რო­გორც წესი, თა­ვი­სით იკურ­ნე­ბა და არ სა­ჭი­რო­ებს ან­ტი­ბი­ო­ტი­კებს. თუმ­ცა, შე­საძ­ლე­ბე­ლია სხვა­დას­ხვა სა­ხის ბაქ­ტე­რი­უ­ლი გარ­თუ­ლე­ბა გან­ვი­თარ­დეს, რომ­ლის დრო­საც სა­ჭი­რო იქ­ნე­ბა
ან­ტი­ბი­ო­ტი­კო­თე­რა­პია. არა­რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი ან­ტი­ბი­ო­ტი­კო­თე­რა­პია მოქ­მე­დებს რო­გორც ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბის რე­ზის­ტენ­ტო­ბა­ზე, ასე­ვე გა­ნა­პი­რო­ბებს მთელ რიგ გვერ­დით მოვ­ლე­ნებს და ზრდის მკურ­ნა­ლო­ბის ხარ­ჯებს, ამი­ტომ ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბის რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი გა­მო­ყე­ნე­ბა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ამო­ცა­ნაა.

ამ ყვე­ლაფ­რის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სა­სუნ­თქი გზე­ბის ინ­ფექ­ცი­ე­ბის პრე­ვენ­ცი­უ­ლი ღი­ნის­ძი­ე­ბე­ბი.

მთე­ლი რიგი კვლე­ვე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე ნაჩ­ვე­ნე­ბი იქნა ბაქ­ტე­რი­უ­ლი ლი­ზა­ტე­ბის კლი­ნი­კუ­რი ეფექ­ტუ­რო­ბა ზემო და ქვე­მო სა­სუნ­თქი გზე­ბის ბაქ­ტე­რი­უ­ლი გე­ნე­ზის ინ­ფექ­ცი­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის პრე­ვენ­ცი­ის საქ­მე­ში, უფრო მე­ტიც მეც­ნი­ე­რუ­ლი კვლე­ვე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი იყო მათი იმუ­ნო­მო­დუ­ლა­ტო­რუ­ლი მოქ­მე­დე­ბის აქ­ტი­ვო­ბა, რაც კი­დევ ერთხელ ამ­ყა­რებს მათი და­ნიშ­ვნის მი­ზან­შე­წო­ნი­ლო­ბას სა­სუნ­თქი გზე­ბის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის დროს.

ის­მი­ჟე­ნი წარ­მო­ად­გენს შვე­ი­ცა­რი­უ­ლი კომ­პა­ნია “Lallemand Pharma” – ს მიერ წარ­მო­ე­ბულ ახა­ლი თა­ო­ბის, ბაქ­ტე­რი­უ­ლი წარ­მო­შო­ბის იმუ­ნო­მო­დუ­ლა­ტორს. მისი მოქ­მე­დე­ბის პრინ­ცი­პი ეფუძ­ნე­ბა იმუ­ნუ­რი სის­ტე­მის კონ­ტრო­ლი­სა და დამ­ცვე­ლო­ბი­თი მე­ქა­ნიზ­მე­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბას, რაც გა­ნა­პი­რო­ბებს ინ­ფექ­ცი­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის პრო­ფი­ლაქ­ტი­კას და მათ­თან ორ­გა­ნიზ­მის ბრძო­ლის აქ­ტი­ვა­ცი­ას. სწო­რედ ამი­ტომ ის­მი­ჟენს სხვაგ­ვა­რად „პე­რო­რა­ლურ ვაქ­ცი­ნა­საც“ უწო­დე­ბენ.

ის­მი­ჟე­ნი ერ­თა­დერ­თი პრე­პა­რა­ტია, რომ­ლის შე­მად­გენ­ლო­ბა­შიც შე­დის სა­სუნ­თქი სის­ტე­მის მწვა­ვე და ქრო­ნი­კუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბის ყვე­ლა­ზე ხში­რი გა­მომ­წვე­ვი ბაქ­ტე­რი­ე­ბი, რო­მე­ლიც მი­ი­ღე­ბა თა­ნა­მედ­რო­ვე, ორი­გი­ნა­ლუ­რი ტექ­ნო­ლო­გი­ით - რის შე­დე­გა­დაც მი­ღე­ბუ­ლი ბაქ­ტე­რი­უ­ლი ან­ტი­გე­ნე­ბი ორ­გა­ნიზ­მის­თვის უფრო ად­ვი­ლად ამო­საც­ნო­ბია, იმუ­ნუ­რი პა­სუ­ხი კი უფრო სწრა­ფი და ძლი­ე­რია.

ის­მი­ჟე­ნი იმუ­ნო­მო­დუ­ლა­ტო­რუ­ლი მოქ­მე­დე­ბის შე­დე­გად ამ­ცი­რებს სა­სუნ­თქი სის­ტე­მის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის სიხ­ში­რეს და ინ­ტენ­სი­ვო­ბას, ავა­დო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში კი უფრო ად­ვი­ლად და­ა­მარ­ცხებთ და­ა­ვა­დე­ბას. ის­მი­ჟე­ნის გა­მო­ყე­ნე­ბა ნაჩ­ვე­ნე­ბია შემ­დეგ შემ­თხვე­ვებ­ში: ზედა და ქვე­და სა­სუნ­თქი გზე­ბის ინ­ფექ­ცი­ე­ბი, რო­გო­რი­ცაა: მწვა­ვე და ქრო­ნი­კუ­ლი ბრონ­ქი­ტი, ბრონ­ქუ­ლი ას­თმა, ტონ­ზი­ლი­ტი, ფა­რინ­გი­ტი, ლა­რინ­გი­ტი, რი­ნი­ტი, სი­ნუ­სი­ტი, ოტი­ტი და სხვა. ასე­ვე და­საშ­ვე­ბია ის­მი­ჟე­ნის გა­მო­ყე­ნე­ბა სხვა სამ­კურ­ნა­ლო სა­შუ­ა­ლე­ბებ­თან კომ­ბი­ნა­ცი­ა­ში, რო­გო­რი­ცაა მა­გა­ლი­თად ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბი, ხვე­ლის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი და ა. შ.

ის­მი­ჟე­ნის ორი­გი­ნა­ლო­ბა მდგო­მა­რე­ობს მის მი­ღე­ბის წეს­შიც, მი­ი­ღე­ბა დღე­ში ერთხელ, ენის ქვეშ გა­სა­წუწ­ნად, რაც თა­ვის მხრივ გა­ნა­პი­რო­ბებს ად­გი­ლობ­რი­ვი იმუ­ნუ­რი სის­ტე­მის აქ­ტი­ვა­ცი­ას. 6 თვი­დან -12 წლამ­დე მი­ი­ღე­ბა - 1/2 აბი დღე­ში ერთხელ, 12 წლი­დან - 1 აბი დღე­ში ერთხელ.

არ­სე­ბობს ის­მი­ჟე­ნის მი­ღე­ბის ორი კურ­სი. ერთ შემ­თხვე­ვა­ში ინიშ­ნე­ბა დღე­ში ერთხელ 10 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში, შემ­დგო­მი 20 დღის ინ­ტერ­ვა­ლით, სულ 3 თვე. ყო­ველ მომ­დევ­ნო თვე­ში სა­სურ­ვე­ლია ის­მი­ჟე­ნის მი­ღე­ბა იმა­ვე დღე­ებ­ში, რო­გორც წინა თვეს. ასე­ვე შე­გიძ­ლი­ათ ის­მი­ჟე­ნის მი­ღე­ბა დღე­ში ერთხელ 30 დღე გა­დაბ­მუ­ლად.

ამ­გვა­რად, თუ თქვენ ან თქვე­ნი შვი­ლი ხში­რად ავა­დობთ, რეს­პი­რა­ცი­უ­ლი ინ­ფექ­ცი­ის თა­ვი­დან აცი­ლე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია თუ იმუ­ნი­ტეტ­ზე ზრუნ­ვას წი­ნას­წარ და­ი­წყებთ და გა­მო­ი­ყე­ნებთ ევ­რო­პუ­ლი წარ­მო­ე­ბის, ეფექ­ტურ და უსაფრ­თხო პრე­პა­რატს - ის­მი­ჟენს.

ალერ­გი­ის და იმუ­ნო­ლო­გი­ის ცენ­ტრის ალერ­გო­ლოგ-იმუ­ნო­ლო­გი, კავ­კა­სი­ის სა­ერ­თა­შო­რი­სო უნი­ვე­რის­ტე­ტის ასის­ტენტ-პრო­ფე­სო­რი

ბი­ძი­ნა კუ­ლუმ­ბე­გო­ვი

R
გააკეთეთ კომენტარი
კომენტარი არ გაკეთებულა
მსგავსი სიახლეები
იმუნური დაცვის საფუძველი Т-უჯრედებია. ისინი აქტიურად ებრძვიან პათოგენებს, მაგრამ ვერ პოულობენ სხეულში
02-05-2019
აივ-ინფიცირებულებს განკურნების ახალი შანსი გაუჩნდათ
05-02-2019
გრიპი და სასუნთქი გზების სხვა ინფექციები ვერაფერს დაგაკლებთ,
05-02-2019
დიეტოლოგია
ნიგოზი გულისთვის განსაკუთრებულად სასარგებლო პროდუქტადაა აღიარებული.
ღვიძლი ის ორგანოა, რომელიც მრავალ, მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს. ამიტომ მის დასაცავად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ.
კატეგორიის სხვა სტატიები
ბოლო პერიოდში, D ვიტამინის დეფიციტის გავლენა ჩვენს ჯანმრთელობაზე ერთ-ერთი პოპულარული თემა გახდა.
მხატვრული რესტავრაცია ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროცედურაა, რადგან ამ მანიპულაციის საშუალებით პაციენტს აქვს საშუალება გაილამაზოს ღიმილი მხოლოდ ერთ ვიზიტში.
რეაბილიტაცია მნიშვნელოვანი რგოლია თანამედროვე ჯანდაცვის სფეროში, ის ხელს უწყობს ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას და ადამიანის დაბრუნებას ან დაახლოებას იმ მდგომარეობასთან, რომელიც დაავადებამდე იყო.
კალაბრიისა და სალფორდის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა ბერგამოტის ექსტრაქტის
„რომპეტროლ საქართველო“ პანდემიის პერიოდში მებრძოლი მედიკოსების მიმართ მადლიერებას გამოხატავს და კოვიდ კლინიკებში მომუშავე მედპერსონალს ლანჩით უზრუნველჰყოფს.
პროსტატა – „მამაკაცის მეორე გული“, როგორც ხშირად უწოდებენ წინამდებარე ჯირკვალს, მნიშვნელოვან ბიოლოგიურ ფუნქციებს ასრულებს მამაკაცის ორგანიზმში.
შაქარი და ცხიმები წარმოადგენს ძირითად საწვავს, რომელიც კვებავს სხეულის თითოეულ უჯრედს.
როგორც ოქსფორდის უნივერსიტეტის კვლევამ აჩვენა, თაფლი, ტრადიციულ პრეპარატებზე
პირველი კლასი და სასკოლო ადაპტაცია - სასკოლო ადაპტაციის გასავლელად მშობლებს რჩევებს აძლევს
ადამიანის ხერხემალს ყოველდღიურად დიდი დატვირთვა ადგება, შესაბამისად,
+
გახდი რეკომენდებული ექიმი
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
გახდი რეკომენდებული კლინიკა
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა !
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად