წიგნი, რომელიც გამოსვლის დღიდან წიგნების რეიტინგის ათეულშია - მკურნალი.გე

რუბრიკები

ოჯახის მკურნალის ანონსი

კითხვა-პასუხი

წიგნი, რომელიც გამოსვლის დღიდან წიგნების რეიტინგის ათეულშია

წიგნი, რომელიც გამოსვლის დღიდან წიგნების რეიტინგის ათეულშია
ფარ­მა­კო­ლო­გია წლი­დან წლამ­დე ვი­თარ­დე­ბა, თუმ­ცა მისი ფუნ­და­მენ­ტუ­რი ნა­წი­ლი უც­ვლე­ლია - მცე­ნა­რე­უ­ლი ნა­ერ­თე­ბი მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის შე­მად­გენ­ლო­ბის დიდ ნა­წილს წარ­მო­ად­გენს. გან­ვი­თა­რე­ბის შე­დე­გად იხ­ვე­წე­ვა პრე­პა­რა­ტე­ბის ხა­რის­ხი და ვარ­გი­სი­ა­ნო­ბა, თუმ­ცა თა­ნა­მედ­რო­ვე ცხოვ­რე­ბამ ახა­ლი პრობ­ლე­მა - პო­ლიპ­რაგ­მა­ზია ანუ მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის დიდი და არა­სა­ჭი­რო რა­ო­დე­ნო­ბით და­ნიშ­ვნა და მი­ღე­ბა წარ­მოშ­ვა. სწო­რედ ამ პრობ­ლე­მის­გან თა­ვის არი­დე­ბის მიზ­ნით, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დიდი ნა­წი­ლი მცე­ნა­რე­უ­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის სახ­ლში მომ­ზა­დე­ბას და ასე მკურ­ნა­ლო­ბას ამ­ჯო­ბი­ნებს.

ადა­მი­ა­ნე­ბი ხში­რად ურ­ჩე­ვენ ერ­თმა­ნეთს ამა თუ იმ მცე­ნა­რე­ულ სა­შუ­ა­ლე­ბებს, რომ­ლე­ბიც კონ­კრე­ტულ და­ა­ვა­დე­ბებ­თან ბრძო­ლა­ში გა­მო­ად­გათ. ამ რჩე­ვე­ბის, რე­ცეპ­ტე­ბის ერ­თად შეკ­რე­ბა და გა­მო­ცე­მა კი გა­მომ­ცემ­ლო­ბა
"პა­ლიტ­რა L-მა" გა­და­წყვი­ტა. "სა­მე­დი­ცი­ნო რე­ცეპ­ტე­ბის" დიდი კრე­ბუ­ლი, რო­მელ­შიც ექი­მე­ბის მიერ შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი სა­სარ­გებ­ლო რჩე­ვე­ბი და სხვა­დას­ხვა და­ა­ვა­დე­ბის სამ­კურ­ნა­ლო, მცე­ნა­რე­უ­ლი რე­ცეპ­ტე­ბია თავ­მოყ­რი­ლი. წიგ­ნი ამ­ჟა­მად 2 ტო­მად გა­მო­ი­ცე­მა. თუმ­ცა აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ისიც, რომ მა­ნამ­დე 1 ტო­მად იყო გა­მო­ცე­მუ­ლი. ის გა­მოს­ვლის­თა­ნა­ვე ბესტსე­ლე­რი გახ­და და ძა­ლი­ან მალე დე­ფი­ცი­ტში აღ­მოჩ­ნდა. სწო­რედ ამი­ტომ
გა­და­წყდა მისი ხე­ლახ­ლა გა­მო­ცე­მა.

წიგ­ნის ავ­ტო­რი­სა და რე­დაქ­ტო­რის თა­მარ მა­მა­ცაშ­ვი­ლის გან­მარ­ტე­ბით, "2 000 მცე­ნა­რე­უ­ლი სამ­კურ­ნა­ლო რე­ცეპ­ტი" "კა­რა­ბა­დი­ნის" ერ­თგვა­რი გაგ­რძე­ლე­ბაა.

" მივ­ხვდით, რამ­დე­ნად დიდი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს მკი­თხვე­ლის­თვის მსგავ­სი ში­ნა­არ­სის წიგ­ნის მი­წო­დე­ბას, ამი­ტო­მაც გა­დავ­წყვი­ტეთ, სა­მე­დი­ცი­ნო რჩე­ვე­ბი კი­დევ ერთ წიგ­ნად გა­მოგ­ვე­ცა. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, ფარ­მა­ცევ­ტულ ბა­ზარ­ზე პრე­პა­რა­ტე­ბის უმე­ტე­სო­ბა მცე­ნა­რუ­ლია - წიგ­ნიც სწო­რედ მცე­ნა­რე­უ­ლი რე­ცეპ­ტე­ბის ბა­ზა­ზეა შექ­მნი­ლი, გვაწ­ვდის სხვა­დას­ხვა სა­ჭი­რო რჩე­ვებს მცე­ნა­რე­ულ პრე­პა­რა­ტებ­ზე, რომ­ლე­ბიც არაფ­რით ჩა­მო­უ­ვარ­დე­ბა ქი­მი­ურ ანა­ლო­გებს და გა­ცი­ლე­ბით მარ­ტი­ვია გა­მო­სა­ყე­ნებ­ლად. თა­ნაც, მათი მი­ღე­ბა ხან­გრძლი­ვად შე­იძ­ლე­ბა, უსაფრ­თხო­ცაა და ნაკ­ლე­ბი გვერ­დი­თი მოვ­ლე­ნა აქვს. ოფი­ცი­ა­ლუ­რი, კლა­სი­კუ­რი მე­დი­ცი­ნა ამ პრე­პა­რა­ტებს აღი­ა­რებს, სა­ქარ­თვე­ლო­ში კი მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, ფი­ტოპ­რე­პა­რა­ტე­ბი­სა და რე­ცეპ­ტე­ბის დიდი, ბუ­ნებ­რი­ვი წყა­რო გვაქვს, სა­ქარ­თვე­ლო ოდით­გან­ვე ცნო­ბი­ლი იყო მცე­ნა­რე­უ­ლი მე­დი­ცი­ნის სამ­შობ­ლოდ. ექი­მი გახ­ლა­ვართ და ამ თე­მით ძალ­ზე და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი ვარ. ჩემი სა­მე­დი­ცი­ნო პრაქ­ტი­კის პა­რა­ლე­ლუ­რად, მცე­ნა­რე­ულ რე­ცეპ­ტებს ყო­ველ­თვის ვი­ყე­ნებ და შე­მიძ­ლია ყვე­ლა მოქ­მედ ექი­მებ­საც ვურ­ჩიო," - გან­მარ­ტავს თა­მარ მა­მა­ცაშ­ვი­ლი.

წიგნ­ში მო­ცე­მუ­ლი სა­მე­დი­ცი­ნო რე­ცეპ­ტე­ბის კრე­ბუ­ლი წარ­მო­ად­გენს ჟურ­ნალ "ოჯა­ხის მკურ­ნალ­ში" 13-14 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი რე­ცეპ­ტე­ბის ერ­თგვარ კრე­ბულს. ის, რომ თი­თო­ე­უ­ლი რე­ცეპ­ტი თა­ვის დრო­ზე ექი­მე­ბის ჯგუ­ფის მი­ე­რაა და­წე­რი­ლი და შე­მოწ­მე­ბუ­ლი, სან­დო­ო­ბას, ცხა­დია, ზრდის. კრე­ბულ­ში მოხ­ვდა მკი­თხვე­ლე­ბის­გან შე­მო­სუ­ლი რე­ცეპ­ტე­ბიც, რო­მელ­თაც ხში­რად გზავ­ნი­ან რე­დაქ­ცი­ა­ში.

რე­ცეპ­ტე­ბი ორ­გა­ნო­თა სის­ტე­მე­ბის მი­ხედ­ვი­თაა და­ყო­ფი­ლი. მა­გა­ლი­თად, ცალ-ცალ­კეა გა­მო­ყო­ფი­ლი კუჭ-ნაწ­ლა­ვის, ნერ­ვუ­ლი, გულ-სის­ხლძარ­ღვთა სის­ტე­მე­ბის და­ა­ვა­დე­ბა­თა რე­ცეპ­ტე­ბი, რათა მკი­თხველს მის­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო რე­ცეპ­ტის მო­ძი­ე­ბა გა­უ­ად­ვილ­დეს.

წიგნის შეძენა შეგიძლიათ წიგნების მაღაზიათა ქსელში  "ბიბლუსი". მისი ღირებულებაა 29.95 ლარი.

"2 000 მცე­ნა­რე­უ­ლი სამ­კურ­ნა­ლო რე­ცეპ­ტი" გამოსვლის დღიდან წიგნების რეიტინგის სათავეში დგას და მკითხველის დიდი მოწონებით სარგებლობს.


გააკეთეთ კომენტარი
თარიღი : 24-09-2018
Giorgi
Sad sheizleba shezena da rodidann???
მსგავსი სიახლეები
როგორც ფსიქოლოგებმა გამოარკვიეს, კითხვა ადამიანს დეპრესიასთან ბრძოლაში ეხმარება. ზოგჯერ ამ გზით შესაძლებელი ხდება
27-02-2018
დიეტოლოგია
დაბერების კვალად, ადამიანის ორგანიზმში საჭმლის მომნელებელი ჯირკვლებისა და ნაწლავების ფუნქცია თანდათანობით ქვეითდება.
აკნეს განვითარებაზე მოქმედებს: გენეტიკურ განწყობა, ჰორმონული ცვლილებები, ბაქტერიების ჭარბი ზრდა,
კატეგორიის სხვა სტატიები
კომპანიის Microsoft დამფუძნებელი, პლანეტის ერთერთი უმდიდრესი ადამიანი ბილ გეითსი თვლის, რომ მსოფლიოში ახალი პანდემიისთვის მოსამზადებელი ღონისძიებები
როგორც კვლევამ აჩვენა, CD 38 გენის გარკვეული ვარიანტი უფრო მეტად ავლენს გრძნობებს და ახდენს მადლიერების დემონსტრირებას.
ვაშინგტონის უნივერსიტეტის სამედიცინო სკოლის მეცნიერებმა აღმოაჩინეს გენი, რომელიც, სავარაუდოდ, იწვევს გულის იშემიურ დაავადებას,
ცნობილია, რომ სტრესის ფონზე ადამიანს შეიძლება შეუმცირდეს თმის რაოდენობა.
ლევენის კათოლიკურმა უნივერსიტეტმა წარმოადგინა ახალი თაობის იმპლანტირებადი სმენის აპარატი.
ტეხასის უნივერსიტეტში დაადგინეს, რომ ციტიზინი (ხელს უწყობს მოწევისთვის თავის დანებებაში) ქალებთან ამცირებს დოფამინური
ცნობილია, რომ სტრესის ფონზე ადამიანს შეიძლება შეუმცირდეს თმის რაოდენობა.
იმპლანტებზე საუბრისას, პირველ რიგში, ესთეტიკური მოტივაცია რომ გვახსენდება, გასაკვირი არ არის.
ნებისმიერ ქალს უჭირს იმასთან შეგუება, რომ, ადრე თუ გვიან, მის მომხიბვლელობას ასაკი თავის კვალს დააჩნევს.
კვებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს როგორც სიმსივნის აღმოცენების, ასევე მისი განვითარების პროფილაქტიკაში.
+
გახდი რეკომენდებული ექიმი
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
გახდი რეკომენდებული კლინიკა
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა !
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად