იწვევს თუ არა ბავშვებში სკოლიოზს მძიმე ჩანთის ტარება, ცეკვა, არასწორი ჯდომა, ფიზიკური დატვირთვა- ორთოპედის რჩევები - მკურნალი.გე

რუბრიკები

ოჯახის მკურნალის ანონსი

ივნისი 2020

კითხვა-პასუხი

იწვევს თუ არა ბავშვებში სკოლიოზს მძიმე ჩანთის ტარება, ცეკვა, არასწორი ჯდომა, ფიზიკური დატვირთვა- ორთოპედის რჩევები

იწვევს თუ არა ბავშვებში სკოლიოზს მძიმე ჩანთის ტარება, ცეკვა, არასწორი ჯდომა, ფიზიკური დატვირთვა- ორთოპედის რჩევები
სკო­ლი­ო­ზი უამ­რავ ადა­მი­ანს, მათ შო­რის, მო­ზარდს აწუ­ხებს. თუმ­ცა ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში და­ა­ვა­დე­ბის დრო­უ­ლი დი­აგ­ნოს­ტი­კა არ ხდე­ბა, რად­გან სა­წყის ეტაპ­ზე მისი სიმპტო­მე­ბის შემ­ჩნე­ვა მარ­ტი­ვი ნამ­დვი­ლად არაა. ხერ­ხემ­ლის ტკი­ვი­ლის ან თუნ­დაც უმ­ნიშ­ვნე­ლო დე­ფორ­მა­ცი­ის აღ­მო­ჩე­ნის­თა­ნა­ვე აუ­ცი­ლე­ბე­ლია მი­მარ­თოთ სპე­ცი­ა­ლისტს. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში და­ა­ვა­დე­ბა იწ­ვევს არა მხო­ლოდ სხე­უ­ლის და­მა­ხინ­ჯე­ბას, არა­მედ სხვა უამ­რავ და­ა­ვა­დე­ბა­საც.

და­ა­ვა­დე­ბის გახ­ში­რე­ბას ხელი შე­უ­წყო თა­ნა­მედ­რო­ვე ცხოვ­რე­ბის სტილ­მაც. ადრე თუ ბავ­შვე­ბი ეზო­ში დიდ­ხანს თა­მა­შობ­დნენ, დღეს პი­რი­ქით, ბავ­შვი უმე­ტეს დროს სახ­ლში, შე­და­რე­ბით პა­სი­უ­რად, ეკ­რა­ნის წინ ატა­რებს. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ისიც, რომ სკო­ლი­ო­ზი ძი­რი­თა­დად გო­გო­ებს ემარ­თე­ბათ. სტა­ტის­ტი­კუ­რად და­ახ­ლო­ე­ბით 7 გო­გო­ზე
მო­დის ერთი ბიჭი.

"ნიუ ჰოს­პი­ტალსში" არ­სე­ბუ­ლი მოზ­რდილ­თა და ბავ­შვთა ხერ­ხემ­ლის ცენ­ტრის ხელ­მძღვა­ნე­ლის, ორ­თო­პედ-ტრავ­მა­ტო­ლო­გის, ვერ­ტებ­რო­ლო­გის ირაკ­ლი ვარ­ძუ­კა­ში­ვი­ლის გან­მარ­ტე­ბით, სქო­ლი­ო­ზი არის ხერ­ხემ­ლის პა­თო­ლო­გი­უ­რი გამ­რუ­დე­ბა პირ­და­პირ პრო­ექ­ცი­ა­ში, რო­დე­საც გამ­რუ­დე­ბის კუ­თხე გა­დას­ცდე­ბა 10 გრა­დუსს. სკო­ლი­ო­ზი მა­შინ ხდე­ბა შე­სამ­ჩნე­ვი, როცა ხერ­ხე­მა­ლი უკვე გა­და­იხ­რე­ბა ვერ­ტი­კა­ლუ­რი ღერ­ძი­დან.

რო­გორ ამო­ვიც­ნოთ სკო­ლი­ო­ზი?

აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, რომ
ბავ­შვის ხერ­ხე­მა­ლის სის­ტე­მა­ტი­უ­რი დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბა მოხ­დეს. თუ აღ­მო­ა­ჩენთ, რომ თავი არაა ტორ­სის ცენ­ტრში, გან­სხვა­ვე­ბუ­ლია მხრის დო­ნე­ე­ბი, ახა­სი­ა­თებს ნეკ­ნო­ვა­ნი კუზი ან მენ­ჯის ასი­მეტ­რია, ტორ­სი წაქ­ცე­უ­ლია, აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა მი­მარ­თოთ სპე­ცი­ა­ლისტს. ამ დროს და­ყოვ­ნე­ბაც არ არის რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლი, რად­გან და­ა­ვა­დე­ბის პროგ­რე­სი­რე­ბა არ მოხ­დეს. ძი­რი­თა­დად გვხვდე­ბა "შ" ან "ჩ" ფორ­მის გამ­რუ­დე­ბა.

ამ ნიშ­ნე­ბის აღ­მო­ჩე­ნის­თა­ნა­ვე უნდა მი­მარ­თოთ სპე­ცი­ა­ლისტს. გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია შემ­დე­გი ფაქ­ტო­რე­ბიც სი­ა­რუ­ლის მა­ნე­რა, გე­ნე­ტი­კუ­რი ფაქ­ტო­რი, თმი­ა­ნო­ბა ტან­ზე, ლა­ქე­ბის არ­სე­ბო­ბა სხე­ულ­ზე, ტორ­სის ფორ­მა, ტერ­ფე­ბის დე­ფორ­მა­ცია. სკო­ლი­ო­ზის დად­გე­ნა ხდე­ბა ხერ­ხემ­ლის სვე­ტის რენტგე­ნო­ლო­გი­უ­რი კვლე­ვით პირ­და­პირ პრო­ექ­ცი­ა­ში.

ზო­გა­დად, ხერ­ხემ­ლის გამ­რუ­დე­ბა იწყე­ბა ტან­დე­გო­ბის დარ­ღვე­ვით. ეს არის და­ა­ვა­დე­ბა, რო­მე­ლიც ტორ­სის კუნ­თე­ბის სუს­ტად გან­ვი­თა­რე­ბის შე­დე­გია. თუ მისი ადეკ­ვა­ტუ­რი მკურ­ნა­ლო­ბა არ მოხ­და და და­ა­ვა­დე­ბა პროგ­რე­სირ­და, მა­შინ უკვე ყა­ლიბ­დე­ბა სკო­ლი­ო­ზი. სა­ჭი­რო, თა­ვი­დან­ვე გა­ნი­სა­ზღვროს, ეს სკო­ლი­ო­ზია თუ ტან­დე­გო­ბის დარ­ღვე­ვა, რათა თა­ვი­დან­ვე სწო­რად წა­რი­მარ­თოს მკურ­ნა­ლო­ბის კურ­სი.

რა ასა­კის ბავ­შვებ­ში გვხვდე­ბა ყვე­ლა­ზე ხში­რად სკო­ლი­ო­ზი?

სკო­ლი­ო­ზის "გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის" ყვე­ლა­ზე სა­ში­ში ასა­კი გო­გო­ნებ­ში არის 8-9-10 წელი და პირ­ვე­ლი მენსტრუ­ა­ცი­ი­დან ორი წელი. რაც შე­ე­ხე­ბა ბი­ჭებს, ეს არის 8-9-10 წლის ასა­კი და გარ­და­ტე­ხის პე­რი­ო­დი 12-13-14 წლის ასა­კი­დან.

რა იწ­ვევს სკო­ლი­ოზს?


სკო­ლი­ო­ზის გა­მომ­წვე­ვი მი­ზე­ზი, ასე ცალ­სა­ხად, დად­გე­ნი­ლი არ არის. ბოლო პე­რი­ოდ­ში გა­მო­იკ­ვე­თა გე­ნე­ტი­კუ­რი ფაქ­ტო­რი, მი­ახ­ლო­ე­ბით 40 პრო­ცენ­ტში. ძი­რი­თა­დად სქო­ლი­ო­ზის 80% არის იდი­ო­პა­თი­უ­რი ეტი­ო­ლო­გი­ის, რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ გა­მომ­წვე­ვი მი­ზე­ზი უც­ნო­ბია. ის, რომ მძი­მე ჩან­თის ტა­რე­ბა, ცეკ­ვა ან ბრტყე­ლი ტერ­ფი იწ­ვევს სქო­ლი­ოზს, მი­თია.

რო­გორ მკურ­ნა­ლო­ბენ სკო­ლი­ოზს?

სქო­ლი­ო­ზის უმე­ტე­სად ოპე­რა­ცი­უ­ლი ჩა­რე­ვის გა­რე­შე მკურ­ნა­ლო­ბენ. სქო­ლი­ო­ზის მხო­ლოდ 0.5-5 პრო­ცენ­ტი სა­ჭი­რო­ებს ქი­რურ­გი­უ­ლი გზით ხერ­ხემ­ლის კო­რექ­ცი­ას. მკურ­ნა­ლო­ბა კომ­პლექ­სუ­რია და მო­ი­ცავს სამ­კურ­ნა­ლო ფი­ზკულ­ტუ­რას, მა­საჟს, ცურ­ვას, სწორ კვე­ბას, ცხოვ­რე­ბის ჯან­სა­ღი წე­სის ორ­გა­ნი­ზე­ბას. ეს ხან­გრძლი­ვი პრო­ცე­სია და ის ცხოვ­რე­ბის წე­სად უნდა ჩა­მო­ყა­ლიბ­დეს. ბავ­შვს აღარ უნდა სჭირ­დე­ბო­დეს იმის შეხ­სე­ნე­ბა, რომ სწო­რად იჯ­დეს, იდ­გეს. სა­წო­ლი მა­გა­რი და სწორ­ზე­და­პი­რი­ა­ნი უნდა იყოს. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ სა­მე­ცა­დი­ნოდ სწო­რად შერ­ჩე­უ­ლი მა­გი­და და სკა­მი ედ­გას.

მკურ­ნა­ლო­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლია და­ა­ვა­დე­ბის გრა­და­ცი­ა­ზე.

· 10-25 გრა­დუ­სამ­დე სა­ჭი­რო­ებს დაკ­ვირ­ვე­ბას დი­ნა­მი­კა­ში და სამ­კურ­ნა­ლო ფი­ზკულ­ტუ­რას დღე­ში 1 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ასე­ვე ცურ­ვას.

· 25-40 გრა­დუ­სამ­დე სა­ჭი­რო­ებს სპე­ცი­ა­ლურ ხერ­ხემ­ლის კორ­სეტს, რო­მე­ლიც ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად იკე­რე­ბა პა­ცი­ენ­ტის­თვის. კორ­სე­ტის ტა­რე­ბა აუ­ცი­ლე­ბე­ლია დღე­ში 18-20 სა­ა­თის მან­ძილ­ზე, ასე­ვე სა­ჭი­როა სამ­კურ­ნა­ლო ფი­ზკულ­ტუ­რა.

· 40-45 გრა­დუს­ზე და ზე­ვით აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ოპე­რა­ცი­უ­ლი ჩა­რე­ვა.

ოპე­რა­ცი­ე­ბი სა­ქარ­თვე­ლო­ში და­ახ­ლო­ე­ბით 20 წე­ლია კეთ­დე­ბა. ოპე­რა­ცი­უ­ლი მკურ­ნა­ლო­ბი­დან ყვე­ლა­ზე ხში­რია – ხერ­ხემ­ლის სტა­ბი­ლი­ზა­ცია, დე­რო­ტა­ცია, კომ­პრე­სია, დის­ტრაქ­ცია მე­ტა­ლო­კონ­სტრუქ­ცი­ის (ტრან­სპე­დი­კუ­ლი ჭან­ჭი­კე­ბის) გა­მო­ყე­ნე­ბით, ინ­ტრა­ო­პე­რა­ცი­უ­ლი ნე­ირო­ფი­ზი­ო­ლო­გი­უ­რი მო­ნი­ტო­რინ­გის გა­მო­ყე­ნე­ბით. პოს­ტო­პე­რა­ცი­უ­ლი რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის პე­რი­ო­დი არის 6 თვი­დან 1 წლამ­დე.

"ნიუ ჰოს­პი­ტალ­სის" მოზ­რდილ­თა და ბავ­შვთა ხერ­ხემ­ლის ცენ­ტრში სკო­ლი­ო­ზის მკურ­ნა­ლო­ბის რა მე­თო­დებს მი­მარ­თავთ?

"ნიუ ჰოს­პი­ტალ­სი" არის ერ­თა­დერ­თი კლი­ნი­კა, სა­დაც ბავ­შვთა ჯან­მრთე­ლო­ბის სრუ­ლი მომ­სა­ხუ­რე­ბის მი­ღე­ბა არის შე­საძ­ლე­ბე­ლი. სკო­ლი­ო­ზის სამ­კურ­ნა­ლოდ, აქ გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა მკურ­ნა­ლო­ბის ორი­ვე მე­თო­დი გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა - რო­გორც კონ­სერ­ვა­ტუ­ლი, ასე­ვე ოპე­რა­ცი­უ­ლი.

რა სა­ხის ტექ­ნო­ლო­გი­ას იყე­ნებთ ქი­რურ­გი­უ­ლი ჩა­რე­ვის­თვის მოზ­რდილ­თა და ბავ­შვთა ხერ­ხემ­ლის ცენ­ტრში?


დღეს­დღე­ო­ბით "ნიუ ჰოს­პი­ტალსში" გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა მოზ­რდილ­თა და ბავ­შვთა ხერ­ხემ­ლის დე­ფორ­მა­ცი­ე­ბის ოპე­რა­ცი­უ­ლი მკურ­ნა­ლო­ბის თა­ნა­მედ­რო­ვე პრინ­ცი­პე­ბი, რაც გუ­ლის­ხმობს ინ­ტრა­ო­პე­რა­ცი­უ­ლი ნე­ირო­ფი­ზი­ო­ლო­გი­ას (ზურ­გის ტვი­ნის და­ზი­ა­ნე­ბის­გან და­ცუ­ლია 98%) და თა­ნა­მედ­რო­ვე იმპლან­ტე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბას. ზე­მო­აღ­ნიშ­ნუ­ლის შე­დე­გად შე­საძ­ლე­ბე­ლია ყვე­ლა ტი­პის ხერ­ხემ­ლის გამ­რუ­დე­ბის კო­რექ­ცია. გა­მო­სა­ვა­ლი გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის მხრივ - 95%.

რო­გორ უნდა ავი­ცი­ლოთ თა­ვი­დან სკო­ლი­ო­ზი?


რაც უფრო მა­ღა­ლია ბავ­შვის ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­უ­რო­ბა, მით ნაკ­ლე­ბია სქო­ლი­ო­ზის გან­ვი­თა­რე­ბის რის­კი. პირ­ველ რიგ­ში აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, რომ პრობ­ლე­მის აღ­მო­ჩე­ნის­თა­ნა­ვე მი­მარ­თოთ სპე­ცი­ა­ლისტს. ექი­მი სწო­რად გან­სა­ზღვრავს, საქ­მე გვაქვს სკო­ლი­ოზ­თან, თუ ტან­დე­გო­ბის დარ­ღვე­ვას­თან. მკურ­ნა­ლო­ბის სწო­რად და­გეგ­მვი­სა და წარ­მარ­თვის შემ­თხვე­ვა­ში, გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი მა­ღა­ლია.
გააკეთეთ კომენტარი
კომენტარი არ გაკეთებულა
მსგავსი სიახლეები
ხერხემლის მდგომარეობა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ადამიანის ზოგად ჯანმრთელობასა და შრომისუნარიანობაზე.
12-09-2019
დღის მშვიდად ნაყოფიერად გატარების შემდეგ, სახლის გზაზე მიმავალს, როცა დედაქალაქის თითქმის ყველა სანახაობა დაათვალიერა,
08-08-2019
ღვიძ­ლი­სა და სა­ნაღ­ვლე გზე­ბის სა­უ­კე­თე­სო ქი­რურ­გი, მე­დი­ცი­ნის მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა დოქ­ტო­რი და პრო­ფე­სო­რი, გუ­რამ ახა­ლა­ძე 22 ივ­ლი­სი­დან "ნიუ ჰოს­პი­ტალსში"
16-07-2019
დიეტოლოგია
ტვინისათვის სასარგებლო ბოსტნეულიდან დიეტოლოგები
ექიმი-ენდოკრინოლოგი ქეთი ასათიანის რჩევები - ორგანიზმისთვის აუცილებელი მინერალების შესახებ
იოდის დეფიციტი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ძალიან სახიფათოა. იოდის დონის დაქვეითების აღმოსაფხვრელად ექსპერტები
კატეგორიის სხვა სტატიები
ართროზი სახსრების დაავადებაა, რომელიც მთელ მსოფლიოში ფართოდაა გავრცელებული.
სახსრების ტკივილით, შეშუპებითა და მოძრაობის შეზღუდული უნარით 65 წელს გადაცილებული ადამიანების 90% იტანჯება.
ძვლების სიმყიფეს სხვადასხვა ფაქტორი განაპირობებს: საკვებ რაციონში რძის პროდუქტების სიმცირე ან მათი ცუდად შეთვისება, მზის სინათლის
ხერხემლის მდგომარეობა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ადამიანის ზოგად ჯანმრთელობასა და შრომისუნარიანობაზე.
ხანდაზმული ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანია К1 ვიტამინის დონის კონტროლი. აღნიშნული ვიტამინის (ფილოქინონი)
(ართროპლაზმოლიფტინგი და მისი ეფექტები) ტერმინი პლაზმოლიფტინგი ბევრისათვის ცნობილია როგორც გამაახალგაზრდავებელი პროცედურა,
როდესაც ადამიანი დიდ დროს ატარებს საჭესთან და ფეხით ცოტას დადის, მას შეიძლება ჯანმრთელობის პრობლემები შეექმნას.
ექიმები დიდი ხანია ელიან იმ დროს, როდესაც ცხოვრების ჯანსაღი წესი უბრალო მოდად კი არ ჩაითვლება,
ბოლო დროს საქართველოში ძალიან მომრავლდა ტკიპები, ბუნებას მონატრებულმა ადამიანებმა
ზაფხულის უხერხულ პრობლემათაგან ერთ-ერთი უმთავრესი ჭარბი ოფლიანობაა.
+
გახდი რეკომენდებული ექიმი
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
გახდი რეკომენდებული კლინიკა
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა !
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად