იწვევს თუ არა ბავშვებში სკოლიოზს მძიმე ჩანთის ტარება, ცეკვა, არასწორი ჯდომა, ფიზიკური დატვირთვა- ორთოპედის რჩევები - მკურნალი.გე

რუბრიკები

ოჯახის მკურნალის ანონსი

ივლისი 2019

კითხვა-პასუხი

იწვევს თუ არა ბავშვებში სკოლიოზს მძიმე ჩანთის ტარება, ცეკვა, არასწორი ჯდომა, ფიზიკური დატვირთვა- ორთოპედის რჩევები

იწვევს თუ არა ბავშვებში სკოლიოზს მძიმე ჩანთის ტარება, ცეკვა, არასწორი ჯდომა, ფიზიკური დატვირთვა- ორთოპედის რჩევები
სკო­ლი­ო­ზი უამ­რავ ადა­მი­ანს, მათ შო­რის, მო­ზარდს აწუ­ხებს. თუმ­ცა ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში და­ა­ვა­დე­ბის დრო­უ­ლი დი­აგ­ნოს­ტი­კა არ ხდე­ბა, რად­გან სა­წყის ეტაპ­ზე მისი სიმპტო­მე­ბის შემ­ჩნე­ვა მარ­ტი­ვი ნამ­დვი­ლად არაა. ხერ­ხემ­ლის ტკი­ვი­ლის ან თუნ­დაც უმ­ნიშ­ვნე­ლო დე­ფორ­მა­ცი­ის აღ­მო­ჩე­ნის­თა­ნა­ვე აუ­ცი­ლე­ბე­ლია მი­მარ­თოთ სპე­ცი­ა­ლისტს. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში და­ა­ვა­დე­ბა იწ­ვევს არა მხო­ლოდ სხე­უ­ლის და­მა­ხინ­ჯე­ბას, არა­მედ სხვა უამ­რავ და­ა­ვა­დე­ბა­საც.

და­ა­ვა­დე­ბის გახ­ში­რე­ბას ხელი შე­უ­წყო თა­ნა­მედ­რო­ვე ცხოვ­რე­ბის სტილ­მაც. ადრე თუ ბავ­შვე­ბი ეზო­ში დიდ­ხანს თა­მა­შობ­დნენ, დღეს პი­რი­ქით, ბავ­შვი უმე­ტეს დროს სახ­ლში, შე­და­რე­ბით პა­სი­უ­რად, ეკ­რა­ნის წინ ატა­რებს. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ისიც, რომ სკო­ლი­ო­ზი ძი­რი­თა­დად გო­გო­ებს ემარ­თე­ბათ. სტა­ტის­ტი­კუ­რად და­ახ­ლო­ე­ბით 7 გო­გო­ზე
მო­დის ერთი ბიჭი.

"ნიუ ჰოს­პი­ტალსში" არ­სე­ბუ­ლი მოზ­რდილ­თა და ბავ­შვთა ხერ­ხემ­ლის ცენ­ტრის ხელ­მძღვა­ნე­ლის, ორ­თო­პედ-ტრავ­მა­ტო­ლო­გის, ვერ­ტებ­რო­ლო­გის ირაკ­ლი ვარ­ძუ­კა­ში­ვი­ლის გან­მარ­ტე­ბით, სქო­ლი­ო­ზი არის ხერ­ხემ­ლის პა­თო­ლო­გი­უ­რი გამ­რუ­დე­ბა პირ­და­პირ პრო­ექ­ცი­ა­ში, რო­დე­საც გამ­რუ­დე­ბის კუ­თხე გა­დას­ცდე­ბა 10 გრა­დუსს. სკო­ლი­ო­ზი მა­შინ ხდე­ბა შე­სამ­ჩნე­ვი, როცა ხერ­ხე­მა­ლი უკვე გა­და­იხ­რე­ბა ვერ­ტი­კა­ლუ­რი ღერ­ძი­დან.

რო­გორ ამო­ვიც­ნოთ სკო­ლი­ო­ზი?

აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, რომ
ბავ­შვის ხერ­ხე­მა­ლის სის­ტე­მა­ტი­უ­რი დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბა მოხ­დეს. თუ აღ­მო­ა­ჩენთ, რომ თავი არაა ტორ­სის ცენ­ტრში, გან­სხვა­ვე­ბუ­ლია მხრის დო­ნე­ე­ბი, ახა­სი­ა­თებს ნეკ­ნო­ვა­ნი კუზი ან მენ­ჯის ასი­მეტ­რია, ტორ­სი წაქ­ცე­უ­ლია, აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა მი­მარ­თოთ სპე­ცი­ა­ლისტს. ამ დროს და­ყოვ­ნე­ბაც არ არის რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლი, რად­გან და­ა­ვა­დე­ბის პროგ­რე­სი­რე­ბა არ მოხ­დეს. ძი­რი­თა­დად გვხვდე­ბა "შ" ან "ჩ" ფორ­მის გამ­რუ­დე­ბა.

ამ ნიშ­ნე­ბის აღ­მო­ჩე­ნის­თა­ნა­ვე უნდა მი­მარ­თოთ სპე­ცი­ა­ლისტს. გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია შემ­დე­გი ფაქ­ტო­რე­ბიც სი­ა­რუ­ლის მა­ნე­რა, გე­ნე­ტი­კუ­რი ფაქ­ტო­რი, თმი­ა­ნო­ბა ტან­ზე, ლა­ქე­ბის არ­სე­ბო­ბა სხე­ულ­ზე, ტორ­სის ფორ­მა, ტერ­ფე­ბის დე­ფორ­მა­ცია. სკო­ლი­ო­ზის დად­გე­ნა ხდე­ბა ხერ­ხემ­ლის სვე­ტის რენტგე­ნო­ლო­გი­უ­რი კვლე­ვით პირ­და­პირ პრო­ექ­ცი­ა­ში.

ზო­გა­დად, ხერ­ხემ­ლის გამ­რუ­დე­ბა იწყე­ბა ტან­დე­გო­ბის დარ­ღვე­ვით. ეს არის და­ა­ვა­დე­ბა, რო­მე­ლიც ტორ­სის კუნ­თე­ბის სუს­ტად გან­ვი­თა­რე­ბის შე­დე­გია. თუ მისი ადეკ­ვა­ტუ­რი მკურ­ნა­ლო­ბა არ მოხ­და და და­ა­ვა­დე­ბა პროგ­რე­სირ­და, მა­შინ უკვე ყა­ლიბ­დე­ბა სკო­ლი­ო­ზი. სა­ჭი­რო, თა­ვი­დან­ვე გა­ნი­სა­ზღვროს, ეს სკო­ლი­ო­ზია თუ ტან­დე­გო­ბის დარ­ღვე­ვა, რათა თა­ვი­დან­ვე სწო­რად წა­რი­მარ­თოს მკურ­ნა­ლო­ბის კურ­სი.

რა ასა­კის ბავ­შვებ­ში გვხვდე­ბა ყვე­ლა­ზე ხში­რად სკო­ლი­ო­ზი?

სკო­ლი­ო­ზის "გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის" ყვე­ლა­ზე სა­ში­ში ასა­კი გო­გო­ნებ­ში არის 8-9-10 წელი და პირ­ვე­ლი მენსტრუ­ა­ცი­ი­დან ორი წელი. რაც შე­ე­ხე­ბა ბი­ჭებს, ეს არის 8-9-10 წლის ასა­კი და გარ­და­ტე­ხის პე­რი­ო­დი 12-13-14 წლის ასა­კი­დან.

რა იწ­ვევს სკო­ლი­ოზს?


სკო­ლი­ო­ზის გა­მომ­წვე­ვი მი­ზე­ზი, ასე ცალ­სა­ხად, დად­გე­ნი­ლი არ არის. ბოლო პე­რი­ოდ­ში გა­მო­იკ­ვე­თა გე­ნე­ტი­კუ­რი ფაქ­ტო­რი, მი­ახ­ლო­ე­ბით 40 პრო­ცენ­ტში. ძი­რი­თა­დად სქო­ლი­ო­ზის 80% არის იდი­ო­პა­თი­უ­რი ეტი­ო­ლო­გი­ის, რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ გა­მომ­წვე­ვი მი­ზე­ზი უც­ნო­ბია. ის, რომ მძი­მე ჩან­თის ტა­რე­ბა, ცეკ­ვა ან ბრტყე­ლი ტერ­ფი იწ­ვევს სქო­ლი­ოზს, მი­თია.

რო­გორ მკურ­ნა­ლო­ბენ სკო­ლი­ოზს?

სქო­ლი­ო­ზის უმე­ტე­სად ოპე­რა­ცი­უ­ლი ჩა­რე­ვის გა­რე­შე მკურ­ნა­ლო­ბენ. სქო­ლი­ო­ზის მხო­ლოდ 0.5-5 პრო­ცენ­ტი სა­ჭი­რო­ებს ქი­რურ­გი­უ­ლი გზით ხერ­ხემ­ლის კო­რექ­ცი­ას. მკურ­ნა­ლო­ბა კომ­პლექ­სუ­რია და მო­ი­ცავს სამ­კურ­ნა­ლო ფი­ზკულ­ტუ­რას, მა­საჟს, ცურ­ვას, სწორ კვე­ბას, ცხოვ­რე­ბის ჯან­სა­ღი წე­სის ორ­გა­ნი­ზე­ბას. ეს ხან­გრძლი­ვი პრო­ცე­სია და ის ცხოვ­რე­ბის წე­სად უნდა ჩა­მო­ყა­ლიბ­დეს. ბავ­შვს აღარ უნდა სჭირ­დე­ბო­დეს იმის შეხ­სე­ნე­ბა, რომ სწო­რად იჯ­დეს, იდ­გეს. სა­წო­ლი მა­გა­რი და სწორ­ზე­და­პი­რი­ა­ნი უნდა იყოს. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ სა­მე­ცა­დი­ნოდ სწო­რად შერ­ჩე­უ­ლი მა­გი­და და სკა­მი ედ­გას.

მკურ­ნა­ლო­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლია და­ა­ვა­დე­ბის გრა­და­ცი­ა­ზე.

· 10-25 გრა­დუ­სამ­დე სა­ჭი­რო­ებს დაკ­ვირ­ვე­ბას დი­ნა­მი­კა­ში და სამ­კურ­ნა­ლო ფი­ზკულ­ტუ­რას დღე­ში 1 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ასე­ვე ცურ­ვას.

· 25-40 გრა­დუ­სამ­დე სა­ჭი­რო­ებს სპე­ცი­ა­ლურ ხერ­ხემ­ლის კორ­სეტს, რო­მე­ლიც ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად იკე­რე­ბა პა­ცი­ენ­ტის­თვის. კორ­სე­ტის ტა­რე­ბა აუ­ცი­ლე­ბე­ლია დღე­ში 18-20 სა­ა­თის მან­ძილ­ზე, ასე­ვე სა­ჭი­როა სამ­კურ­ნა­ლო ფი­ზკულ­ტუ­რა.

· 40-45 გრა­დუს­ზე და ზე­ვით აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ოპე­რა­ცი­უ­ლი ჩა­რე­ვა.

ოპე­რა­ცი­ე­ბი სა­ქარ­თვე­ლო­ში და­ახ­ლო­ე­ბით 20 წე­ლია კეთ­დე­ბა. ოპე­რა­ცი­უ­ლი მკურ­ნა­ლო­ბი­დან ყვე­ლა­ზე ხში­რია – ხერ­ხემ­ლის სტა­ბი­ლი­ზა­ცია, დე­რო­ტა­ცია, კომ­პრე­სია, დის­ტრაქ­ცია მე­ტა­ლო­კონ­სტრუქ­ცი­ის (ტრან­სპე­დი­კუ­ლი ჭან­ჭი­კე­ბის) გა­მო­ყე­ნე­ბით, ინ­ტრა­ო­პე­რა­ცი­უ­ლი ნე­ირო­ფი­ზი­ო­ლო­გი­უ­რი მო­ნი­ტო­რინ­გის გა­მო­ყე­ნე­ბით. პოს­ტო­პე­რა­ცი­უ­ლი რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის პე­რი­ო­დი არის 6 თვი­დან 1 წლამ­დე.

"ნიუ ჰოს­პი­ტალ­სის" მოზ­რდილ­თა და ბავ­შვთა ხერ­ხემ­ლის ცენ­ტრში სკო­ლი­ო­ზის მკურ­ნა­ლო­ბის რა მე­თო­დებს მი­მარ­თავთ?

"ნიუ ჰოს­პი­ტალ­სი" არის ერ­თა­დერ­თი კლი­ნი­კა, სა­დაც ბავ­შვთა ჯან­მრთე­ლო­ბის სრუ­ლი მომ­სა­ხუ­რე­ბის მი­ღე­ბა არის შე­საძ­ლე­ბე­ლი. სკო­ლი­ო­ზის სამ­კურ­ნა­ლოდ, აქ გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა მკურ­ნა­ლო­ბის ორი­ვე მე­თო­დი გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა - რო­გორც კონ­სერ­ვა­ტუ­ლი, ასე­ვე ოპე­რა­ცი­უ­ლი.

რა სა­ხის ტექ­ნო­ლო­გი­ას იყე­ნებთ ქი­რურ­გი­უ­ლი ჩა­რე­ვის­თვის მოზ­რდილ­თა და ბავ­შვთა ხერ­ხემ­ლის ცენ­ტრში?


დღეს­დღე­ო­ბით "ნიუ ჰოს­პი­ტალსში" გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა მოზ­რდილ­თა და ბავ­შვთა ხერ­ხემ­ლის დე­ფორ­მა­ცი­ე­ბის ოპე­რა­ცი­უ­ლი მკურ­ნა­ლო­ბის თა­ნა­მედ­რო­ვე პრინ­ცი­პე­ბი, რაც გუ­ლის­ხმობს ინ­ტრა­ო­პე­რა­ცი­უ­ლი ნე­ირო­ფი­ზი­ო­ლო­გი­ას (ზურ­გის ტვი­ნის და­ზი­ა­ნე­ბის­გან და­ცუ­ლია 98%) და თა­ნა­მედ­რო­ვე იმპლან­ტე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბას. ზე­მო­აღ­ნიშ­ნუ­ლის შე­დე­გად შე­საძ­ლე­ბე­ლია ყვე­ლა ტი­პის ხერ­ხემ­ლის გამ­რუ­დე­ბის კო­რექ­ცია. გა­მო­სა­ვა­ლი გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის მხრივ - 95%.

რო­გორ უნდა ავი­ცი­ლოთ თა­ვი­დან სკო­ლი­ო­ზი?


რაც უფრო მა­ღა­ლია ბავ­შვის ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­უ­რო­ბა, მით ნაკ­ლე­ბია სქო­ლი­ო­ზის გან­ვი­თა­რე­ბის რის­კი. პირ­ველ რიგ­ში აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, რომ პრობ­ლე­მის აღ­მო­ჩე­ნის­თა­ნა­ვე მი­მარ­თოთ სპე­ცი­ა­ლისტს. ექი­მი სწო­რად გან­სა­ზღვრავს, საქ­მე გვაქვს სკო­ლი­ოზ­თან, თუ ტან­დე­გო­ბის დარ­ღვე­ვას­თან. მკურ­ნა­ლო­ბის სწო­რად და­გეგ­მვი­სა და წარ­მარ­თვის შემ­თხვე­ვა­ში, გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი მა­ღა­ლია.
გააკეთეთ კომენტარი
კომენტარი არ გაკეთებულა
რეკომენდებული პროდუქტები
ნერვული ქსოვილის სიჯანსაღისთვის-90აბი
ფასი: 66.9
ანთების დროს ტკივილის შესამცირებლად-30აბი
ფასი: 43.9
სახსრებისა და კუნთების ჯანმრთელობისთვის - 8პლასტირი
ფასი: 44.9
მსგავსი სიახლეები
ღვიძ­ლი­სა და სა­ნაღ­ვლე გზე­ბის სა­უ­კე­თე­სო ქი­რურ­გი, მე­დი­ცი­ნის მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა დოქ­ტო­რი და პრო­ფე­სო­რი, გუ­რამ ახა­ლა­ძე 22 ივ­ლი­სი­დან "ნიუ ჰოს­პი­ტალსში"
16-07-2019
მრავალპროფილური კლინიკა "ნიუ ჰოსპიტალსის" ახალი კორპუსი გაიხსნა და პაციენტებს სრული დატვირთვით ემსახურება.
19-03-2019
დიეტოლოგია
დიეტური კვება აუმჯობესებს ნაწლავის პერისტალტიკას და უზრუნველყოფს მის დროულ დაცლას;
წონის კორექციის მსურველებს დიეტოლოგები რამდენიმე რჩევას აძლევენ - არ შეიძლება ისეთი აბებისა თუ
მკვლევარებმა შეადარეს ეფექტი, რომელსაც დაბალი და მაღალი ენერგეტიკული სიმკვრივის პროდუქტები მადასა
კატეგორიის სხვა სტატიები
ოსტეოპოროზი ძვლის ქსოვილის პათოლოგიური გამეჩხერებაა, განპირობებული ორგანიზმში კალციუმის
სხეულის ფორმები მეტწილად გენეტიკითაა განსაზღვრული. ცნობილია, რომ წელისა და თეძოს გარშემოწერილობათა
ქუსლის ძვლის ტკივილის მიზეზი უმეტესად ტერფის პლანტარული ფასციის ანთებაა. ანთებას მეტწილად იწვევს
ხანგრძლივად ჯდომა ზრდის გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებათა და ონკოლოგიურ პათოლოგიათა რისკს,
პროთეზი, საზოგადოდ, ხელოვნური მოწყობილობაა, რომელიც კონკრეტული ორგანოს ფუნქციას ცვლის.
სქოლიოზი ჩვენს გარშემო უამრავ ადამიანს აწუხებს, შესაძლოა, ხერხემალი ხანდახან თავადაც გვტკიოდეს, მაგრამ
ბალახეული ნაყენები: ბალახეულ ნაყენებს ორგვარად - ცხელი და ცივი მეთოდით - ამზადებენ. ცივი მეთოდი ასეთია: ნედლეულს
ბებიაჩემი გამუდმებით ჩამჩიჩინებს, რომ კანი კოსმეტიკით არ უნდა გადავტვირთო, რომ კონსერვანტები ზამთარშიც ეყოფა, ახლა კი დასვენება და ცოცხალი ვიტამინები სჭირდება. მართლა ასეა თუ არა?


ბაღი ნამდვილად ყველა სახლს დაამშვენებს. ბაღიან ეზოში დასვენება, განტვირთვა ძალიან სასიამოვნო და სასარგებლოა.
აღმოსავლელი მკურნალები გვირჩევენ:

კვების სიბრძნე
+
გახდი რეკომენდებული ექიმი
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
გახდი რეკომენდებული კლინიკა
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა !
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად