სოფიო კასრაძე - მკურნალი.გე

სოფიო კასრაძე

სახელი გვარი:

სოფიო კასრაძე

სპეციალობა : ბავშვთა ნევროლოგი
მისამართი : თბილისი, 0186, ვაჟა-ფშაველას გამზ. #83/11; მე-3 სართ.
ტელ : 2 912 947; 2 183 317
ვებ-გვერდი :
 1. 1. განათლება


უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება

ფაკულტეტი / საგანმანათლებლო პროგრამა

ჩარიცხვისა და    დამთავრების წლები

დარგი/კვალიფიკაცია

 

სპეციალიზაცია

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი

პედიატრიული/

სტიდენტი

1974-1980

ექიმი

პედიატრი

სარაჯიშვილის სახ. ნევროლოგიისა და ნეიროქირურგიის ინსტიტუტი

კლინიკური ორდინატურა ნევროლოგიაში

1985-1987

ნევროლოგია/

ორდინატორი

ნევროლოგი

საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია

ნევროლოგია/

დოქტორანტურა

1997-2001

დოქტორანტი

ნევროლოგია

 
 1. 2.
  აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი (მაგისტრატურა/დოქტორანტურა)

დისერტაციის თემა

ეპილეფსიის მიმდინარეობის თავისებურებანი რეპროდუქციულ-ენდოკრინული დარღვევების ზოგიერთი ფორმის დროს

დისერტაციის დაცვის თარიღი

15.12.2002

მინიჭებული კვალიფიკაცია

14.00.13 -ნევროლოგია მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი

დისერტაციის თემა

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი

13.04.2007 წ.

მინიჭებული კვალიფიკაცია

მედიცინის აკადემიური დოქტორი

სპეციალიზაცია

ნევროლოგია

 3.
სამეცნიერო- პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება

საერთო სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი

შესაბამისი  გამოყავით მუქი შრიფტით

1 წელი ან მეტი (3 წლამდე)

3 წელი ან მეტი (6 წლამდე)

6 წელი და მეტი

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება

სწავლების საფეხური

წლები

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ბაკალავრიატი

2015 წ-დან

ი. ჯავახიშვილის თსუ

დოქტორანტურა

2012-2016

 

 

  1. 4.
  აკადემიური თანამდებობა

ინსტიტუტი

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ფაკულტეტი

მედიცინის

თანამდებობა

ასოცირებული პროფესორი 1. 5.
  პრაქტიკული/პროფესიული სამუშაო გამოცდილება

საქმიანობის სფერო

მედიცინა

თანამდებობა

სამეცნიერო დირექტორი

როდის დაიწყეთ მუშაობა

2012-დღემდე

დამქირავებლის დასახელება

ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი

დამქირავებლის მისამართი

თბილისი, ვაჟა-ფშაველას პრ. N83/11

საქმიანობის სფერო

მედიცინა

თანამდებობა

დირექტორი

როდის დაიწყეთ მუშაობა

2005-2012

დამქირავებლის დასახელება

შპს ეპილეფსიის კონტროლისა და პრევენციის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი

დამქირავებლის მისამართი

თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის ქ. N51

მსაქმიანობის სფერო

მედიცინა

თანამდებობა

ექიმი-ორდინატორი

როდის დაიწყეთ მუშაობა

1986 -2002 წ.წ.

დამქირავებლის დასახელება

პ. სარაჯიშვილის სახ. ნევროლოგიისა და ნეიროქირურგიის ინსტიტუტი

დამქირავებლის მისამართი

თბილისი, გუდამაყრის ქ. N2ა

 

 1. 6. პროფესიული უმაღლესი, საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო, უწყვეტი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამის (მოდულის) ხელმძღვანელობა

N

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება

სწავლის საფეხური

 1. 1.

ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და მართვა

უწყვეტი სამედიცინო განათლება

 1. 2.

საგანმანათლებლო კურსი კლინიკურ ნეიროფიზიოლოგია/ ელექტროენცეფალოგრაფიაში

საექიმო სუბსპეციალობის ქვეპროგრამა

 1. 3.

სადოქტორო პროგრამა - საქართველოში ეპილეფსიის ეპიდემიოლოგიური მაჩვენებლების შესწავლა.

დოქტორანტურა

 1. 4.

სადოქტორო პროგრამა - ეპილეფსიის ატიტუდების შეფასება საქართველოს პოპულაციაში

დოქტორანტურა

 1. 5.

სადოქტორო პროგრამა - საქართველოში ეპილეფსიის რეზისტენტული ფორმების რისკ-ფაქტორებისა და ეპიდემიოლოგიური პარამეტრების შესწავლა.

დოქტორანტურა

 1. 6.

სადოქტორო პროგრამა - მუცლადყოფნის პერიოდში ანტიკონვულსანტების ზეგავლენის გვიანი შედეგები 3-დან  6 წლამდე ასაკის ბავშვებში.

დოქტორანტურა

 1. 7.

სადოქტორო პროგრამა -  დეპრესიისა და სუიციდის გამოვლენის თავისებურებები  ეპილეფსიის მქონე პირებში

დოქტორანტურა

 1. 8.

სადოქტორო პროგრამა - ძილის დარღვევათა ტიპები და გავრცელება ნეიროგანვითარებითი დარღვევების მქონე ბავშვებში

დოქტორანტურა

 

8.კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები ბოლო 10  წლის განმავლობაში

N

სასწავლო კურსის დასახელება

დაწესებულება და ქვეყანა, სადაც ჩატარდა

ნიდერლანდების ეპილეფსიის ინსტიტუტისა და ამსტერდამის უნივერსიტეტის სასწავლო კურსი ეპილეფსიის დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაში

SEIN-ეპილეფსიის ინსტიტუტი ნიდერლანდების ეპილეფსიის ინსტიტუტი (ჰემსტედე) და  ამსტერდამის უნივერსიტეტის ნევროლოგიური კლინიკა (ამსტერდამი) - ჰოლანდია (2012 წ)

EILAT - ახალი ანტიკონვულსანტები - ეპილეფსიის საერთაშორისო ლიგის (ILAE) სასწავლო კურსი

იერუსალიმი- ისრაელი  (2015 წ და 2017 წ) 1. 9.
  მონაწილეობა სამეცნიერო კვლევებში  ბოლო 10  წლის განმავლობაში

N

სამეცნიერო კვლევის დასახელება

როლი კვლევაში

 1. 1.

ეპილეფსიის პრექირურგიული დიაგნოსტიკისა და ქირურგიული მკურნალობის ახალი მეთოდების შესწავლა

საქართველო-გერმანიის ერთობლივი პროექტის -საქართველოს კვლევის ჯგუფის ხელმძღვანელი

 1. 2.

სელენიუმის ეფექტურობის კვლევა მოუსვენარი ფეხების სინდრომის დროს

საქართველო-შვედეთის ერთობლივი კვლევის პრინციპული მკვლევარი

 1. 3.

მრავალცენტრული ღიაეტიკეტიანი დამატებითი გახანგრძლივებული კვლევა ლაკოზამიდის ეფექტურობისა და უსაფრთხოების გამოსაკვლევად დამატებითი თერაპიის სახით, პარციალური შეტევების მქონე ეპილეფსიით დაავადებულ პედიატირულ სუბიექტებში.

ადგილობრივი კვლევის პრინციპული მკვლევარი

 1. 4.

მულტიცენტრული, ორმაგი ბრამა, რანდომიზებული პლაცებო-კონტროლირებული, პარალელურ-ჯგუფური კვლევა ლაკოზამიდის ეფექტურობისა და უსაფრთხოების  შესასწავლად დამატებითი თერაპიის პირობებში  ≥1თვიდან  <4 წლამდე ასაკის ფოკალური გულყრების მქონე ბავშვებში

ადგილობრივი კვლევის პრინციპული მკვლევარი

 1. 5.

მულტიცენტრული, ორმაგი ბრამა, რანდომიზებული პლაცებო-კონტროლირებული, პარალელურ-ჯგუფური კვლევა ლაკოზამიდის ეფექტურობისა და უსაფრთხოების  შესასწავლად დამატებითი თერაპიის პირობებში  ≥4-დან  <17 წლამდე ასაკის ფოკალური გულყრების მქონე ბავშვებში

ადგილობრივი კვლევის პრინციპული მკვლევარი

 1. 6.

ხუთი პრაგმატული რანდომული გაკონტროლებული კვლევის სერია - ლევეტირაცეტამის ეფექტურობის შედარებით ი კვლევა ლამოტრიჯინთან, კარბამაზეპინთან და ნატრიუმის ვალპროატთან არანამკურნალები ეპილეფსიის დროს

ადგილობრივი კვლევის პრინციპული მკვლევარი

 1. 7.

საქართველოში ეპილეფსიის რეზისტენტული ფორმების მენეჯმენტის გაუმჯობესება: ეპიდემიოლოგიური კვლევა და ქირურგიული მკურნალობის პერსპექტივების განსაზღვრა.

ადგილობრივი კვლევის პრინციპული მკვლევარი

 1. 8.

ორსულობისა და ანტიეპილეფსიური წამლების საერთაშორისო რეგისტრი (EURAP)

საერთაშორისო კვლევის საქართველოს განყოფილების ხელმძღვანელი

 1. 9.

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა (WHO) და ეპილეფსიის საერთაშორისო ლიგის (ILAE) ეპილეფსიის სადემონსტრაციო პროექტი საქართველოში

ეპიდემიოლოგიური კვლევის ჯგუფის ხელმძღვანელი

 

10. ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიები

N

ავტორები ყველა თანაავტორის მითითებით; აპლიკანტის გვარი გამოყოფილი უნდა იყოს მუქი შრიფტით

სამეცნიერო სტატიების სათაური, ავტორები, ჟურნალის/ გამომცემლობის დასახელება, ტიპი/ტომი, გვერდები, სამეცნიერო სტატიის ელექტრონული მისამართი (არსებობის შემთხვევაში)

გამოქვეყ-ნების წელი

Mosiashvili Zh., Kasradze S.,

Gagoshidze T.

Working Memory Deficit in Patients with Temporal and Frontal Lobe Epilepsy (2017). JSM Brain Science 2(2):2015.

https://www.jscimedcentral.com/BrainScience/brainscience-2-1015.pdf

2017

 

 

 

Alkhidze M., Lomidze G., Kasradze S., Tsiskaridze A.

Characteristics and predictive biomarkers of drug resistant epilepsy - study in Georgia.Neuroimmunol Neuroinflamation 2017;4:191-8. https://doi.org/10.20517/2347-8659.2017.14

http://nnjournal.net/article/view/1986

2017

 

 

 

Kasradze S, Gogatishvili N, Lomidze G, Ediberidze T, Lazariashvili M, Khomeriki K, Mamukadze S, Metreveli M, Gagoshidze T.

Cognitive functions in children exposed to antiepileptic drugs in utero - Study in Georgia.

Epilepsy Behav. 2017 Jan;66:105-112. doi: 10.1016/j.yebeh.2016.10.014. Epub 2016 Dec 28.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28038386

 

2017

 

 

 

 

 

გოგატიშვილი ნ., ხაჭაპურიძე ნ., ედიბერიძე თ., ლომიძე გ., მამუკაძე შ., გაგოშიძე თ., კასრაძე ს.

კოგნიტური ფუნქციონირების სხვადასხვა ასპექტები  და აუტიზმის შემთხვევა მუცლადყოფნის პერიოდში ანტიეპილეფსიური  მედიკამენტების ზეგავლენის მქონე ბავშვებში. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა  1/2017;  გვ:40-43.

2017

სილაგაძე ქ., კასრაძე ს.

ფსიქოგენური არაეპილეფსიური გულყრები. Therapia საქართველო 2017; 1(6):12-14.

2017

გოგატიშვილი ნ., ხაჭაპურიძე ნ., ჯაფარიძე გ., კასრაძე ს.

ელექტროფიზიოლოგიური ცვლილებები და ეპილეფსიური გულყრები მუცლადყოფნის პერიოდში ანტიკონვულსანტების ზეგავლენის მქონე ბავშვებში.  ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა  1/2017;  გვ: 72-76.

2017

Japaridze G, Kasradze S, Lomidze G, Zhizhiashvili L, Kvernadze D, Geladze K, Beniczky S.

Focal EEG features and therapeutic response in patients with juvenile absence and myoclonic epilepsy.

Clin Neurophysiol. 2016 Feb;127(2):1182-1187. doi: 10.1016/j.clinph.2015.11.048. Epub 2015 Dec 10.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26712538

2016

გოგატიშვილი ნ., კასრაძე ს.

ეპილეფსიის მქონე გოგონებისა და ქალების ვალპროატით მკურნალობის რეკომენდაციები. Therapia საქართველო 2016; 4(5):13-15.

2016

Kasradze S., Alkhidze M., Lomidze G., Japaridze G., Tsiskaridze A.,

Perspectives of epilepsy surgery in resource poor countries: A study in Georgia. Acta Neurochirurgica (2015) 157:1533-1540.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26163257

 

 

2015

 

 

10.

Maisuradze L.M., Zhizhiashvili L.V., Lomidze G.V.,

Kasradze S.V.

Daytime Sleepiness and Epilepsy: a Pilot Study

Neurophysiology

December 2015, Volume 47, Issue 6, pp 478–481

 

 

 

2015

 

11.

Tomson T, Battino D, Bonizzoni E, Craig J, Lindhout D, Perucca E, Sabers A, Thomas SV, Vajda F; EURAP Study Group.

Dose-dependent teratogenicity of valproate in mono- and polytherapy: an observational study. Neurology. 2015 Sep 8;85(10):866-72. doi: 10.1212/WNL.0000000000001772. Epub 2015 Jun 17.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26085607

 

 

 

2015

 

 

12.

გზირიშვილი ნ., ლომიძე გ., ჯიშკარიანი თ., ოზკარა ჩ., ცისკარიძე ა., კასრაძე ს.

ეპილეფსიის სუბიექტური ზემოქმედების ხარისხი განსხვავებული კულტურალური პოპულაციის ეპილეფსიის მქონე სტუდენტებში. საქ. მეცნ. ეროვ. აკად. მაცნე, ბიომედ. სერია. 2014; ტ40, 13-4

2014

13.

Kobulashvili T., Lomidze G., Kasradze S., Sander JW.

Premature mortality in a Georgian cohort of people with epilepsy. Epilepsy Res. 2013 Dec;107(3):318-22. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2013.09.005.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24135195

 

2013

 

 

 

14.

Gzirishvili N., Kasradze S., Lomidze G., Okujava N., Toidze O., de Boer HM., Sander JW.

Knowledge, attitudes, and stigma towards epilepsy in different walks of life: a study in Georgia.

Epilepsy Behav. 2013 May;27(2):315-8. doi: 10.1016/j.yebeh.2013.02.011.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23524468

2013

15.

Kuchukhidze G, Toidze I, Khatiashvili I, Maisuradze L, Frauscher B, Kasradze S, Högl B.

Prevalence of restless legs syndrome in a Georgian primary healthcare setting: a pilot study.

Eur Neurol. 2012;68(3):177-80. Epub 2012 Aug 24.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22922985

 

2012

 

 

16.

Kirtava Z, Gegenava T, Gegenava M, Matoshvili Z, Kasradze S, Kasradze P.

 

Mobile telemonitoring for arrhythmias in outpatients in the Republic of Georgia: a brief report of a pilot study.

Telemed J E Health. 2012 Sep;18(7):570-1. doi: 10.1089/tmj.2011.0170. Epub 2012 Jul 24.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22827508

 

2012

 

 

 

17.

Lomidze G, Kasradze S, Kvernadze D, Okujava N, Toidze O, de Boer HM, Dua T, Sander JW.

The prevalence and treatment gap of epilepsy in Tbilisi, Georgia.

Boer HM, Dua T, Sander JW.

Epilepsy Res. 2012 Feb;98(2-3):123-9. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2011.08.021. Epub 2011 Sep 29.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21959334

2012

 

 

 

18.

Mania M, Javashvili L, Kasradze S, Okujava N.

Fasting insulin and HOMA-index changes in patients treated with valproic acid. Georgian Med News. 2011 Oct;(199):48-52.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22155806

 

2011

19.

Mania M., Kasradze S., Okujava N.

Valproic Acid related metabolic syndrome in patients with epilepsy. Georgian Med News. 2011 May;(194):43-7.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21685521

 

201111.
მონოგრაფიები, ნოგრაფიები, სახელმძღვანელოები (მათ შორის დამხმარე), პატენტი (გამოგონებები)

პუბლიკაციის  სახეობა

სათაური

ავტორები ყველა თანაავტორის მითითებით

გამოქვეყ-

ნების   წელი

სახელმძღვანელო

ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა

ს. კასრაძე, დ. კვერნაძე, გ. ლომიძე

2017

სახელმძღვანელო

ეპილეფსიური სტატუსის დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და მართვამართვა

ს. კასრაძე, მ. ალხიძე, თ. ჯიშკარიანი, თ. ედიბერიძე, ნ. გოგატიშვილი.

2017

სახელმძღვანელო

პირველი არაპროვოცირებული გულყრის მართვა

ს. კასრაზე, დ. კვერნაძე, გ. ლომიძე

2017

სახელმძღვანელო

ეპილეფსიის მართვგა პირველადი ჯანდაცვის დონეზე

ს. კასრაძე, დ. კვერნაძე,გ. ლომიძე, ქ. სილაგაძე.

2017

სახელმძღვანელო

ეპილეფსიის მქონე პაციენტების ნეიროგამოსახვითი კვლევა

ს. კასრაძე, მ. ოკუჯავა, გ. ლომიძე

2017

სახელმძღვანელო

ახლადდიაგნოსტირებული ეპილეფსიის მქონე ჩვილებისა და ბავშვების ნეიროგამოსახვითი კვლევა

ს. კასრაძე, მ. ოკუჯავა, გ. ლომიძე

2017

სახელმძღვანელო

ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა

ს. კასრაძე

2014

სახელმძღვანელო

ეპილეფსია

თოიძე ო., კასრაძე ს., გაგოშიძე თ, ურუშაძე რ., ლობჟანიძე თ.

2006

მონოგრაფია

ეპილეფსია ქალებში - პრობლემები, ფაქტები.

კასრაძე ს., თოიძე ო., გაგოშიძე თ.

2004

მონოგრაფია

ეპილეფსიის ფსიქო-სოციალური პრობლემები

გაგოშიძე თ., კასრაძე ს.

2003

სახელმძღვანელო

ქალი, ეპილეფსია და ორსულობა

 

200212.
მოხსენებები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე ბოლო 10 წლის განმავლობაში

თარიღი

24-27 ოქტომბერი, 2017

მოხსენების სათაური

ეპილეფსიის მართვა საქართველოში - სიტუაციური ანალიზი

წარდგენის  ენა

ინგლისური

ჩატარების ადგილი

ქ. თბილისი

კონფერენციის დასახელება

გერმანია-საქართველოს ერთობლივი პროექტის „ეპილეფსიის მკურნალობა“ (EpilepCure) 1-ლი საერთაშორისო კონფერენცია და სამუშაო შეხვედრა

თარიღი

2-4 სექტემბერი, 2017

მოხსენების სათაური

ანტიკონვულსანტების ზეგავლენა ძილის დარღვევების ხარისხზე გენეტიკური ეპილეფსიების მქონე ბავშვებში

წარდგენის ენა

ინგლისური

ჩატარების ადგილი

ბარსელონა (ესპანეთი)

კონფერენციის დასახელება

 

ეპილეფსიის 32-ე საერთაშორისო კონგრესი

თარიღი

13-16 მაისი, 2017 წ.

მოხსენების სათაური

ნეიროფსიქოლოგიური  ფუნქციონირება ეპილეფსიის მქონე ბავშვებში

წარდგენის  ენა

ინგლისური

ჩატარების ადგილი

ლუვენის უნივერსიტეტი (ბელგია)

კონფერენციის დასახელება

საერთაშორისო კონფერენცია „ტვინის პლასტიურობა ეპილეფსიის დროს“

თარიღი

11-15 სექტემბერი, 2016

მოხსენების სათაური

საქართველოს ეპილეფსიასთან ბრძოლის ლიგის ანგარიში

წარდგენის ენა

ინგლისური

ჩატარების ადგილი

პრაღა (ჩეხეთის რესპუბლიკა)

კონფერენციის დასახელება

ეპილეფტოლოგთა მე-12 ევროპული კონგრესი

თარიღი

24- 26 მაისი, 2016

მოხსენების სათაური

ფარმაკორეზისტენტული ეპილეფსიების მართვა კავკასიის რეგიონში

წარდგენის  ენა

ინგლისური

ჩატარების ადგილი

ქ. თბილისი

კონფერენციის დასახელება

ეპილეფსიის საერთაშორისო ლიგის  ევროპული განყოფილების (ILAE/CEA-GLAE) მე-7 სასწავლო კურსი კლინიკურ ეპილეფტოლოგიაში

თარიღი

დეკემბერი, 2015

მოხსენების სათაური

ბავშვებში მოუსვენარი ფეხების სინდრომის ევროპული რეგისტრის კონცეფცია

წარდგენის ენა

ინგლისური

ჩატარების ადგილი

მიუნხენის საუნივერსიტეტო კლინიკა

კონფერენციის დასახელება

მოუსვენარი ფეხების სინდრომის ევროპული კვლევის ჯგუფის (EURLSSG)  ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

თარიღი

4-8 დეკემბერი, 2015

მოხსენების სათაური

კოგნიტური ფუნქციები ფეტალურ პერიოდში ანტიკონვულსანტების ზეგავლენით დაბადებულ ბავშვებში

წარდგენის ენა

ინგლისური

ჩატარების ადგილი

ფილადელფია (აშშ)

კონფერენციის დასახელება

ამერიკის ეპილეფსიის ასოციაციის  ყოველწლიური შეხვედრა

თარიღი

5-9 სექტემბერი, 2015

მოხსენების სათაური

ეპილეფსიის მართვა საქართველოში

წარდგენის  ენა

ინგლისური

ჩატარების ადგილი

სტამბული (თურქეთი)

კონფერენციის დასახელება

ეპილეფსიის 31-ე საერთაშორისო კონგრესი

 

თარიღი

დეკემბერი, 2014

მოხსენების სათაური

მოუსვენარი ფეხების სინდრომი ADHD-ს მქონე ბავშვებში

წარდგენის ენა

ინგლისური

ჩატარების ადგილი

მიუნხენის საუნივერსიტეტო კლინიკა

კონფერენციის დასახელება

მოუსვენარი ფეხების სინდრომის ევროპული კვლევის ჯგუფის (EURLSSG)  ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

თარიღი

31 მაისი-04 ივნისი, 2014

მოხსენების სათაური

ფარმაკორეზისტენტული ეპილეფსია

წარდგენის ენა

ინგლისური

ჩატარების ადგილი

ბაკურიანი (საქართველო)

კონფერენციის დასახელება

ეპილეფსიის საერთაშორისო ლიგის  ევროპული განყოფილების (ILAE/CEA-GLAE) მე-6 სასწავლო კურსი კლინიკურ ეპილეფტოლოგიაში

თარიღი

2014

მოხსენების სათაური

ფარმაკორეზისტენტული ეპილეფსიის ეტიოლოგიური მაჩვენებლები და რისკ-ფაქტორები საქართველოში

წარდგენის  ენა

ინგლისური

ჩატარების ადგილი

თბილისი, საქართველო

კონფერენციის დასახელება

ჯეფერსონის უნივერსიტეტისა და ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტის მე-2 ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია „ეპილეფსიის ახალი ჰორიზონტები“

თარიღი

2013 დეკემბერი

მოხსენების სათაური

მოუსვენარი ფეხების სინდრომი ნეიროგანვითარებითი დარღვევების მქონე ბავშვებში

წარდგენის ენა

ინგლისური

ჩატარების ადგილი

მიუნხენის საუნივერსიტეტო კლინიკა

კონფერენციის დასახელება

მოუსვენარი ფეხების სინდრომის ევროპული კვლევის ჯგუფის (EURLSSG)  ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

თარიღი

2013 ოქტომბერი

მოხსენების სათაური

საქართველოში კლინიკური ელექტროფიზიოლოგიისა და

ელექტროენცეფალოგრაფიის ისტორიული მიმოხილვა

წარდგენის  ენა

ინგლისური

ჩატარების ადგილი

თბილისი

კონფერენციის დასახელება

ქართული კლინიკური ელექტროფიზიოლოგიის 65-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია

თარიღი

2012

მოხსენების სათაური

ეპილეფსიის მენეჯმენტის ახალი ხედვა საქართველოში

წარდგენის  ენა

ინგლისური

ჩატარების ადგილი

თბილისი, საქართველო

კონფერენციის დასახელება

ჯეფერსონის უნივერსიტეტისა და ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტის 1-ლი ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია „ეპილეფსიის ახალი ჰორიზონტები“


13.
საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა ბოლო 5  წლის განმავლობაში

N

განხორციელების წლები

დონორი ორგანიზაცია

პროექტის დასახელება

როლი პროექტში

2017 წლიდან-მიმდინარე

გერმანიის მეცნიერებისა და განათლების სამინისტრო&

+
გახდი რეკომენდებული ექიმი
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
გახდი რეკომენდებული კლინიკა
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა !
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად