„თუ ყავა ისეა დამუშავებული, რომ არ ვიცით, რა შემადგენლობა აქვს, უმჯობესია საერთოდ არ მივიღოთ“, - კარდიოლოგი ალექსანდრე საბეკია - მკურნალი.გე

რუბრიკები

ოჯახის მკურნალის ანონსი

ოქტომბერი 2020

კითხვა-პასუხი

„თუ ყავა ისეა დამუშავებული, რომ არ ვიცით, რა შემადგენლობა აქვს, უმჯობესია საერთოდ არ მივიღოთ“, - კარდიოლოგი ალექსანდრე საბეკია

„თუ ყავა ისეა დამუშავებული, რომ არ ვიცით, რა შემადგენლობა აქვს, უმჯობესია საერთოდ არ მივიღოთ“, - კარდიოლოგი ალექსანდრე საბეკია
ყა­ვის და­დე­ბით და უარ­ყო­ფით მხა­რე­ებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით უამ­რა­ვი კვლე­ვა არ­სე­ბობს. კვლე­ვი­თი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი ახ­ლაც გრძელ­დე­ბა. ექი­მებს, უფრო კონ­კრე­ტუ­ლად კი კარ­დი­ო­ლო­გებს ყა­ვის მოხ­მა­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით თა­ვი­ან­თი შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბი აქვთ.

ისი­ნი პა­ცი­ენ­ტის მოდ­გო­მა­რე­ო­ბის გან­ხილ­ვი­სას ყუ­რა­დღე­ბას აქ­ცე­ვენ მისი მოხ­მა­რე­ბის სიხ­ში­რეს, კო­ფე­ი­ნის ნორ­მას და პრო­დუქ­ტის ხა­რისხს.

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ისე­ვე, რო­გორც მსოფ­ლი­ოს მრა­ვალ ქვე­ყა­ნა­ში ადა­მი­ან­თა უმ­რავ­ლე­სო­ბა დღეს ყა­ვით იწყებს. ბევ­რი ჩვენ­გა­ნის­თვის გაღ­ვი­ძე­ბა ამ მა­ცო­ცხლე­ბე­ლი ნივ­თი­ე­რე­ბის გა­რე­შე წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია. ექი­მე­ბი ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე ზი­ა­ნის შე­სამ­ცი­რებ­ლად ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ყა­ვის მი­ღე­ბას გვირ­ჩე­ვენ.

კონ­კრე­ტუ­ლად, რა ზე­გავ­ლე­ნას ახ­დენს ყავა ადა­მი­ა­ნის ორ­გა­ნიზ­მზე და არის თუ არა მავ­ნე­ბე­ლი ხსნა­დი ყა­ვის მოხ­მა­რე­ბა, ამის
შე­სა­ხებ კარ­დი­ო­ლოგ ალექ­სან­დრე სა­ბე­კი­ას ვე­სა­უბ­რეთ.

ზო­გა­დად, რა გავ­ლე­ნა აქვს ორ­გა­ნიზ­მზე ყა­ვის მოხ­მა­რე­ბას?

ზო­გა­დად, ყა­ვის თუ ჩაის მოხ­მა­რე­ბა, მა­ტო­ნი­ზი­რე­ბე­ლი მცე­ნა­რე­უ­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბა ხში­რად და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია დაღ­ლილ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში ადა­მი­ა­ნის ტო­ნუ­სის მო­მა­ტე­ბას­თან.

ყავა მცე­ნა­რე­უ­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბაა, რომ­ლის ყვე­ლა თვი­სე­ბა ძა­ლი­ან კარ­გად არის ცნო­ბი­ლი.

ყა­ვის მოხ­მა­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით ძა­ლი­ან ბევ­რი კვლე­ვა არ­სე­ბობს.
ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე ძვე­ლი არის "კო­ლო­რა­დოს უნი­ვერ­სი­ტე­ტის" კვლე­ვა, რო­მე­ლიც 1940 წლი­დან მიმ­დი­ნა­რე­ობს. კვლე­ვე­ბით მტკიც­დე­ბა, რომ ჯან­მრთელ ადა­მი­ა­ნებ­ში ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ყა­ვის მოხ­მა­რე­ბა სა­გან­გა­შოდ არ მი­იჩ­ნე­ვა და არის სა­უ­ბა­რი, რომ ის ამ­ცი­რებს ინ­სულ­ტი­სა და გულ­სის­ხლძარ­ღვთა და­ა­ვა­დე­ბე­ბის რისკს, აუმ­ჯო­ბე­სებს გულ­სის­ხლძარ­ღვთა სის­ტე­მის ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბას და ა.შ. ეს კვლე­ვე­ბი პე­რი­ო­დუ­ლად ქვეყ­ნდე­ბა, მაგ­რამ არის კვლე­ვე­ბი, რო­მე­ლიც და­ა­ვა­დე­ბულ ადა­მი­ა­ნებ­ში ყა­ვის მოხ­მა­რე­ბას კრძა­ლავს, გან­სა­კუთ­რე­ბით ხსნა­დი ყა­ვის მი­ღე­ბას, თუ პა­ცი­ენ­ტი მიდ­რე­კი­ლია არით­მი­ი­სა და არ­ტე­რი­უ­ლი ჰი­პერ­ტენ­ზი­ის­კენ, ასე­ვე თუ აწუ­ხებს გუ­ლის იშე­მი­უ­რი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი.

უცხო­ურ მე­დი­ა­ში ხში­რად ქვეყ­ნდე­ბა სტა­ტი­ე­ბი ხსნა­დი ყა­ვის სა­ეჭ­ვო შემ­ცვე­ლო­ბი­სა და მისი და­ბა­ლი ხა­რის­ხის შე­სა­ხებ. თქვენ რო­გორც ექი­მი, რა მო­საზ­რე­ბის ხართ ამას­თან და­კავ­ში­რე­ბით?

რა თქმა უნდა, უმ­ჯო­ბე­სია, ხა­რის­ხი­ა­ნი პრო­დუქ­ტი მო­ვიხ­მა­როთ. ხსნად ყა­ვას აქვს სხვა­დას­ხვა შემ­ცვე­ლო­ბა, ძი­რი­თა­დად ის სო­ი­ო­თი მზად­დე­ბა. მი­მაჩ­ნია რომ ადუ­ღე­ბუ­ლი სოიო მა­ინ­და­მა­ინც სა­სარ­გებ­ლო არ უნდა იყოს. ყა­ვას თუ სვამ, ნამ­დვი­ლი ყავა უნდა და­ლიო და არა სო­ი­ოს ნა­ხარ­ში.

ჩემი პა­ცი­ენ­ტე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, რომ­ლე­ბიც ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ყა­ვის მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი არი­ან, რო­დე­საც ძა­ლი­ან სე­რი­ო­ზუ­ლი კარ­დი­ო­ლო­გი­უ­რი და­ზი­ა­ნე­ბა არ არის, ვე­უბ­ნე­ბი-ხოლ­მე, რომ შე­უძ­ლია, დღე­ში 1 ან ორი ფინ­ჯა­ნი ნა­ტუ­რა­ლუ­რი, ხა­რის­ხი­ა­ნი ყა­ვის მი­ღე­ბა გა­აგ­რძე­ლოს.

არ­სე­ბობს ყა­ვის კონ­კრე­ტუ­ლი სა­ხე­ო­ბე­ბი, რო­მე­ლიც კო­ფე­ინს არ შე­ი­ცავს. მე სულ ვამ­ბობ, რომ ადა­მი­ა­ნებს შე­უძ­ლი­ათ მი­ი­ღონ უკო­ფე­ი­ნო ყავა, თუ მათ მოს­წონთ გემო, რო­გორც მა­გა­ლი­თად, მი­ირ­თმე­ვენ უალ­კოჰო­ლო ლუდს, თუ ალ­კოჰო­ლი აკ­რძა­ლუ­ლი აქვთ.

რა ტი­პის ყა­ვის მი­ღე­ბაა უმ­ჯო­ბე­სი? ასე­ვე, რა ზე­გავ­ლე­ნას ახ­დენს და­ბა­ლი ხა­რის­ხის პრო­დუქ­ტი ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე?

თუ ადა­მი­ა­ნი სრუ­ლი­ად ჯან­მრთე­ლია და სვამს ნა­ტუ­რა­ლურ ყა­ვას, ეს პრობ­ლე­მას არ წარ­მო­ად­გენს. ისე­ვე, რო­გორც ერთი ჭიქა ღვი­ნოს მი­ღე­ბა სა­სარ­გებ­ლოა, თუ არ გაქვს გა­და­ტა­ნი­ლი ჰე­პა­ტი­ტი, კუჭ-ნაწ­ლა­ვის და­ა­ვა­დე­ბა ყავა სა­სარ­გებ­ლოა, კარ­გია, მაგ­რამ უნდა მი­ვი­ღოთ ხა­რის­ხი­ა­ნი და ზო­მი­ე­რად.

ამას­თან, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, ვი­ცო­დეთ შე­მად­გენ­ლო­ბა. შე­იძ­ლე­ბა, ეწე­როს რომ ყა­ვაა, მაგ­რამ სი­ნამ­დვი­ლე­ში, კაც­მა არ იცის, რა შე­მად­გენ­ლო­ბა აქვს. პირ­ვე­ლი და მთა­ვა­რი მა­ინც არის ხა­რის­ხი, სა­ი­და­ნაც გა­მომ­დი­ნა­რე­ობს ყვე­ლა­ფე­რი.
გააკეთეთ კომენტარი
კომენტარი არ გაკეთებულა
დიეტოლოგია
ედინბურგის უნივერსიტეტის მკვლევარების განცხადებით, კანის სიჯანსაღისა და ახალგაზრდობის შენარჩუნების
გადაცემაში "თქვენი კლინიკა" მოისმენთ 7 აკრძალვას, რომელთა
მოცხარმა ონკოლოგების ყურადღება მიიპყრო. კვლევამ აჩვენა, რომ ამ კენკრას შეუძლია კიბოს უჯრედებთან ბრძოლა.
კატეგორიის სხვა სტატიები
გლობალურად თამბაქოს მომხმარებელთა რაოდენობა დაახლოებით 1 მილიარდია, ამის შესახებ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სტატისტიკაში არის საუბარი. სხვადასხვა შეფასების თანახმად, 2025 წლისთვის მწეველთა რიცხვი უცვლელი იქნება.
სხვადასხვა ზომისა და ფორმის ლაქები – ღია ყვითელი, მუქი ყავისფერი ან რუხი, სახის კანზე ქალებს ნებისმიერ ასაკში უჩნდებათ.
XXI საუკუნის ეპიდემია - ასე უწოდა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ ალერგიას,
მენსტრუაციისწინა სინდრომი სხვადასხვა ასაკის ქალების საკმაოდ გავრცელებული პათოლოგიაა. სიმპტომებმა განსაკუთრებული სიმძაფრე შეიძლება შეიძინონ ე.წ. გარდამავალ პერიოდში.
ცხოვრება და თავის გატანა ფიზიკური შრომით მიწევს. წლები კი ყოველთვის თავის კვალს აჩნევს ფიზიკურ ამტანობას, მეც ასე დამემართა.
ჯერ კიდევ 20 წლის წინ ბევრმა არც კი იცოდა სიტყვა გლუტენის მნიშვნელობა. რა არის გლუტენი? ეს არის ცილა, რომელსაც მარცვლეული
ექსეტერის უნივერსიტეტში შეადგინეს უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე დედამიწის ატმოსფერული დაბინძურების რუქა.
როგორც ოქსფორდის უნივერსიტეტის კვლევამ აჩვენა, თაფლი, ტრადიციულ პრეპარატებზე
პირველი კლასი და სასკოლო ადაპტაცია - სასკოლო ადაპტაციის გასავლელად მშობლებს რჩევებს აძლევს
ადამიანის ხერხემალს ყოველდღიურად დიდი დატვირთვა ადგება, შესაბამისად,
+
გახდი რეკომენდებული ექიმი
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
გახდი რეკომენდებული კლინიკა
თუ გსურთ ერთის გარდა რამოდენიმე კლინიკის მითითება დააწექით ღილაკს.
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად
+
შეტყობინება წარმატებით გაიგზავნა !
მკურნალის რედაქცია დაგიკავშირდებათ ტექნიკური დეტალების შესათანხმებლად